** گلچيني از زيباترين کلام ها و دلنشين ترين اشعار **

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
هر آدمی از آدمیت دم زند آدم نگردد ............ گر از سخاوت دم زند حاتم نگردد
هر آنکه گفت درویش منم درویش مپندار .......... با بوق و کشکول و تبر همدم نگردد
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
بردی دل من ، من از تو آن می خواهم ............ وز گم شده خویش نشان می خواهم
سر مصرع هر بیت تو حرفی بردار ............... هر چیز شود من از تو آن می خواهم
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
طبیعت لعــــــل ســــاز ،لعــــل تراشیــــده باز
لعــــــــل تراشیــــده را ،پهلــــوی هم چیده باز
پهلــــــوی هم چیــــده را ،به نقــره پیچیده باز
به نقـــــره پیچیـــده را ،به حقّـــه پوشیده بــاز
به حقّــــه پوشیـــــــده را ،به نـــام نامیده نــار
مخمس از میرزا نعیم سدهی
 
آخرین ویرایش:

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
آتش عشق و جنــــــــون شعله زنـد گــاه گــاه
گــــــــاه کنـــــــــم وای وای، گـــاه کشـــم آه آه
نـــــــاله کنــان سـال سـال، مویه زنان ماه ماه
صبــــــح چــو کبک دری، خنــده زنم قـاه قـاه
شـــــام چــــو مرغ سحــر، گریه کنم زار زار
مخمس از میرزا نعیم سدهی
 
بالا