** گلچيني از زيباترين کلام ها و دلنشين ترين اشعار **

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
هر آدمی از آدمیت دم زند آدم نگردد ............ گر از سخاوت دم زند حاتم نگردد
هر آنکه گفت درویش منم درویش مپندار .......... با بوق و کشکول و تبر همدم نگردد
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
دزدی بوسه عجب دزدی پر منفعتی است ............. که اگر باز ستانند دو چندان گردد
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
بردی دل من ، من از تو آن می خواهم ............ وز گم شده خویش نشان می خواهم
سر مصرع هر بیت تو حرفی بردار ............... هر چیز شود من از تو آن می خواهم
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
طبیعت لعــــــل ســــاز ،لعــــل تراشیــــده باز
لعــــــــل تراشیــــده را ،پهلــــوی هم چیده باز
پهلــــــوی هم چیــــده را ،به نقــره پیچیده باز
به نقـــــره پیچیـــده را ،به حقّـــه پوشیده بــاز
به حقّــــه پوشیـــــــده را ،به نـــام نامیده نــار
مخمس از میرزا نعیم سدهی
 
آخرین ویرایش:

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
آتش عشق و جنــــــــون شعله زنـد گــاه گــاه
گــــــــاه کنـــــــــم وای وای، گـــاه کشـــم آه آه
نـــــــاله کنــان سـال سـال، مویه زنان ماه ماه
صبــــــح چــو کبک دری، خنــده زنم قـاه قـاه
شـــــام چــــو مرغ سحــر، گریه کنم زار زار
مخمس از میرزا نعیم سدهی
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر ................. تا صحرگه زکنار تو جوان بر خیزم
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
نارنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم .............. دگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند .......... چون تو را نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور
 

mahmood-b

Active Member
کاربر فعال
نامرد فلک هر گلی که چوخ گزل اوسا ........ گلزاری خزان ایلیجخ بیر گل آپارسون
 
بالا