گروه صنعتى سديد

alifd12000

Well-Known Member
کاربر فعال
شماره مکانیزه : 139830400901000044

تاریخ صدور : 1398/01/05-10:41

زمان چاپ : 1398/01/05-15:51نام : گروه صنعتي سديد

نوع شخصیت حقوقی : شركت سهامي عام

شماره ثبت : 11607

شناسه ملی : 10100456884


پیشنویس آگهی ثبت تغییرات
آگهي تغييرات شركت گروه صنعتي سديد سهامي عام به شماره ثبت 11607 و شناسه ملي 10100456884 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/12/21 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1397/12/20 و مجوز شماره 133 - 515845 / 979 مورخه 1397/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ 200000000000 ریال به مبلغ 3980884000000 ریال منقسم به 3980884000 سهم 1000 ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی و ابرازی متقاضی صادر و اعتبار دیگری جهت ارائه به هیچ دستگاه و نهادی ندارد و حداکثر اعتبار آن یکماه از تاریخ صدور می باشد.
تذکر 1 :
جهت ثبت نهایی این مستند صرفاٌ شخصی که در سامانه به عنوان امضاء کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید و از پاسخ به سایر اشخاص شخصیت حقوقی که دارای سمت نبوده خود داری میگردد
تذکر 2 :
پس از تأیید مندرجات این پیش سند ذی سمت می تواند جهت پرداخت های قانونی برابر راهنمای سامانه اقدامات لازم را بعمل آو
رد
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بااین صف ساختگی بنده نظرم عوض شد و سهمم رانمی فروشم ودرمجمع افزایش سرمایه می کنم .......................................
این صف فروش ساختگی است ..............................................................................
شرکت درمجمع سالیانه
 

alifd12000

Well-Known Member
کاربر فعال
حالاچه اصراری داری بگی کاربه مشگل خورده

بابا کارتمومه دیگه

دیگه بقیه اش کارای اداری وقانونیه
 

mehriz

Well-Known Member
کاربر فعال
این مستند به منظور بررسی صحت محتویات میباشد.یعنی بایدبررسی شود .مهلت ۱ماهه داده برای بررسی افزایش سرمایه.
 

mehriz

Well-Known Member
کاربر فعال
بنده خودم سهامدارم.فقط میخوام ببینم چرابقیه افزایش سرمایه ها ثبت شده این هنوزنشده
 

mey

Well-Known Member
کاربر فعال
طبق سند فوق الذکر...صورتجلسه در 26 اسفند...در واحد ثبتی انجام شده..یعنی تمام.......... طبق همین.متن..فقط ..چک کردن..این..پیش نویس ..توسط شرکت...و..سپس ..پرداخت هزینه..مالی مربوطه..مانده......تا اگهی اصلی..و سپس معرفی به روزنامه انجام شه...............
 

alifd12000

Well-Known Member
کاربر فعال
این مستند به منظور بررسی صحت محتویات میباشد.یعنی بایدبررسی شود .مهلت ۱ماهه داده برای بررسی افزایش سرمایه.
این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی و ابرازی متقاضی صادر و اعتبار دیگری جهت ارائه به هیچ دستگاه و نهادی ندارد و حداکثر اعتبار آن یکماه از تاریخ صدور می باشد.
تذکر 1 :
جهت ثبت نهایی این مستند صرفاٌ شخصی که در سامانه به عنوان امضاء کننده دفاتر معرفی شده است می تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید و از پاسخ به سایر اشخاص شخصیت حقوقی که دارای سمت نبوده خود داری میگردد
 
بالا