کفپارس ( فرآورده‌های نسوز پارس )

avazkhan

Well-Known Member
کاربر فعال
#1
گزارش جدید کفپارس بروی کدال نشست...
این سهم از زیان انباشته به سود رسیده خبرهای خوبی قطعا از این سهم خواهیم شنید.....تا بازگشایی سهم منتظر میمانیم...
 

avazkhan

Well-Known Member
کاربر فعال
#2
خب این سهم هم بازگشایی شد....خبر معامله عمده بلوکی سهم هم امروز بورس24 زده...امیدوارم دوستان سود خوبی کسب کنند
 

erfanslash

Well-Known Member
کاربر فعال
#4
جناب اقاي معتمد
رياست محترم نظارت بر ناشران بورس

با سلام

احتراماً در ارتباط با بررسي صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1392 شركت نسوز پارس با نماد معاملاتي (کفپارس) مواردي مورد نظر است که شركت در صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري رعايت ننموده است اين موارد عمدتاً مربوط به شناسايي مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز ناشي از بدهي تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه مي باشد.
طبق صورتهاي مالي منتهي به 31 خرداد 1392 شركت ياد شده به شرح بند 6 گزارش حسابرس و به استناد بند 2-18 و 2-24 صورتهاي مالي، شركت مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه در سال 1384 را با نرخ ارز 24500 ريال تسعير و به حساب هزينه هاي سربار منظور نموده است. مبلغ ياد شده معادل 1500 ريال سود، جهت هر سهم مي باشد، اين در حالي است که منظور نمودن مبلغ تسعير ارز طبق استاندارد حسابداري شماره 16 ( آثار تغيير در نرخ ارز) ( تجديد نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) به شرح زير بايستي به حساب بهاي تمام شده داراييها منظور و متناسب با عمر مفيد باقيمانده دارائي مستهلک گردد. منظور نمودن اين مبلغ تحت عنوان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کاملاً برخلاف استانداردهاي حسابداري بوده است، همچنين در هيچ يک از شركت هاي مورد پذيرش در بورس و اوراق بهادار تسعير ارز بدهي هاي شركت در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور نگرديده است. قبول نمودن اين مبلغ تحت عنوان سربار توسط سازمان بورس و انتشار عمومي اين مبلغ تحت عنوان هزينه سربار در گزارش هاي 6، 9 و اقلام مقايسه اي بودجه پيش بيني شده سال 1393 توسط آن سازمان جاي بررسي دارد.
همچنين با محاسبه سطح اهميت در اين شركت (دارايي هاي آن 593 ميليارد ريال و فروش آن در 6 ماهه معادل 421 ميليارد ريال مي باشد) مبلغ اهميت معادل 8 ميليارد ريال بالغ مي گردد، انحراف از استاندارد حسابداري فوق معادل 150 ميليارد ريال است که تقريباً 20 برابر سطح اهميت مي باشد و اين امر به عنوان بند گزارش حسابرسي بايد ارائه گردد و موجب مردود شدن گزارش مي شود، اين در حالي است که در گزارش حسابرسي ميان دوره اين مورد تنها به عنوان تاكيد بر مطلب خاص آورده شده است.
متن استاندارد 27، 29 به شرح پيوست ارائه گرديده است:
شناخت تفاوت هاي تسعير:
................................................................................................
27- تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ هايي متفاوت با نرخ هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت هاي مالي دوره قبل، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود.
29- الف-تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده دارايي ها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان " مخارج تامين مالي" ، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.
29-ب- تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي شود:
1- کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
2- در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
همچنين در صورت برگشت شديد کاهش ارز ريال ( حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهي هاي مزبور تا سقف زيان هاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي شود.
تاريخ اجرا و دوره گذار
الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورت هاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 01/01/1391 ( به استثناء بند 29-ب که از تاريخ 01/06/1391) و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجرا است.
احتساب تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي در بهاي تمام شده دارايي
تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي براي رساندن يک دارايي به مرحله بهره برداري يا آماده سازي براي فروش، اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، شناسايي اين تفاوت ها در صورت سود و زيان قبل از شروع درآمدزايي يک دارايي موجب تحريف عملكرد مي شود. افزون بر اين، در تصميم گيري هاي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، اين گونه تفاوت ها به طور صريح يا ضمني در نظر گرفته مي شود، لذا اكثريت اعضاي کميته با احتساب اين تفاوت ها در بهاي تمام شده دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده دارايي طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان مخارج
...........................................................................................................
تامين مالي موافقت کردند. همچنين منظور نمودن تفاوت تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي در شرايط افت شديد ارزش ريال و پس از احراز شرايط مندرج در استاندارد، مورد موافقت قرار گرفت، دليل اين تصميم آثار تورمي افت شديد ارزش ريال بر دارايي هاي مرتبط با بدهي هاي ارزي است که ناديده گرفتن آن موجب مخدوش شدن صورت هاي مالي مي گردد.
.....................................................................................................................
جمعي از سهامداران حقيقي شركت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) که خواستار شفافيت در صورتهاي مالي هستند.

روگرفت براي تعدادي از خبرگزاري هاي داخلي ارسال شده است.
 

مهدي630

New Member
کاربر فعال
#7
حقوقی صفو سنگین می کنه و حقوقی ک این کارو می کنه بخواد صف جمع بشه رو هوا بالای 50 درصد خریداره
 

nima3

Well-Known Member
کاربر فعال
#8
جناب اقاي معتمد
رياست محترم نظارت بر ناشران بورس

با سلام

احتراماً در ارتباط با بررسي صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1392 شركت نسوز پارس با نماد معاملاتي (کفپارس) مواردي مورد نظر است که شركت در صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري رعايت ننموده است اين موارد عمدتاً مربوط به شناسايي مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز ناشي از بدهي تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه مي باشد.
طبق صورتهاي مالي منتهي به 31 خرداد 1392 شركت ياد شده به شرح بند 6 گزارش حسابرس و به استناد بند 2-18 و 2-24 صورتهاي مالي، شركت مبلغ 150 ميليارد ريال تسعير ارز تسهيلات اخذ شده از بانک رفاه در سال 1384 را با نرخ ارز 24500 ريال تسعير و به حساب هزينه هاي سربار منظور نموده است. مبلغ ياد شده معادل 1500 ريال سود، جهت هر سهم مي باشد، اين در حالي است که منظور نمودن مبلغ تسعير ارز طبق استاندارد حسابداري شماره 16 ( آثار تغيير در نرخ ارز) ( تجديد نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392) به شرح زير بايستي به حساب بهاي تمام شده داراييها منظور و متناسب با عمر مفيد باقيمانده دارائي مستهلک گردد. منظور نمودن اين مبلغ تحت عنوان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته کاملاً برخلاف استانداردهاي حسابداري بوده است، همچنين در هيچ يک از شركت هاي مورد پذيرش در بورس و اوراق بهادار تسعير ارز بدهي هاي شركت در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته منظور نگرديده است. قبول نمودن اين مبلغ تحت عنوان سربار توسط سازمان بورس و انتشار عمومي اين مبلغ تحت عنوان هزينه سربار در گزارش هاي 6، 9 و اقلام مقايسه اي بودجه پيش بيني شده سال 1393 توسط آن سازمان جاي بررسي دارد.
همچنين با محاسبه سطح اهميت در اين شركت (دارايي هاي آن 593 ميليارد ريال و فروش آن در 6 ماهه معادل 421 ميليارد ريال مي باشد) مبلغ اهميت معادل 8 ميليارد ريال بالغ مي گردد، انحراف از استاندارد حسابداري فوق معادل 150 ميليارد ريال است که تقريباً 20 برابر سطح اهميت مي باشد و اين امر به عنوان بند گزارش حسابرسي بايد ارائه گردد و موجب مردود شدن گزارش مي شود، اين در حالي است که در گزارش حسابرسي ميان دوره اين مورد تنها به عنوان تاكيد بر مطلب خاص آورده شده است.
متن استاندارد 27، 29 به شرح پيوست ارائه گرديده است:
شناخت تفاوت هاي تسعير:
................................................................................................
27- تفاوت هاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخ هايي متفاوت با نرخ هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورت هاي مالي دوره قبل، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود.
29- الف-تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده دارايي ها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان " مخارج تامين مالي" ، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.
29-ب- تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي شود:
1- کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
2- در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
همچنين در صورت برگشت شديد کاهش ارز ريال ( حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهي هاي مزبور تا سقف زيان هاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي شود.
تاريخ اجرا و دوره گذار
الزامات اين استاندارد در مورد کليه صورت هاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 01/01/1391 ( به استثناء بند 29-ب که از تاريخ 01/06/1391) و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجرا است.
احتساب تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي در بهاي تمام شده دارايي
تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي براي رساندن يک دارايي به مرحله بهره برداري يا آماده سازي براي فروش، اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، شناسايي اين تفاوت ها در صورت سود و زيان قبل از شروع درآمدزايي يک دارايي موجب تحريف عملكرد مي شود. افزون بر اين، در تصميم گيري هاي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، اين گونه تفاوت ها به طور صريح يا ضمني در نظر گرفته مي شود، لذا اكثريت اعضاي کميته با احتساب اين تفاوت ها در بهاي تمام شده دارايي هاي واجد شرايط به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده دارايي طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان مخارج
...........................................................................................................
تامين مالي موافقت کردند. همچنين منظور نمودن تفاوت تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي در شرايط افت شديد ارزش ريال و پس از احراز شرايط مندرج در استاندارد، مورد موافقت قرار گرفت، دليل اين تصميم آثار تورمي افت شديد ارزش ريال بر دارايي هاي مرتبط با بدهي هاي ارزي است که ناديده گرفتن آن موجب مخدوش شدن صورت هاي مالي مي گردد.
.....................................................................................................................
جمعي از سهامداران حقيقي شركت فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) که خواستار شفافيت در صورتهاي مالي هستند.

روگرفت براي تعدادي از خبرگزاري هاي داخلي ارسال شده است.
سلام
برای من جای تعجبه سهمی با این پتانسیل صرف پی به ای جعلی صف فروش میشه در حالیکه در صورت مالی با صراحت به پنهان کردن 15 میلیارد سود و سود سازی 85 تومانی سه ماهه آن اشاره شده یعنی سود واقعی بدون تعدیلات آتی میتونه بالای 170 باشه ضمن اینکه خبر موثق دارم که برای متورم کردن هزینه ها دلار رو 3914 تومن گرفتند یا هزینه دستمزد را بسیار بالا تر از واقعیت تا بهر ترتیبی سود را کاهش دهند ولی اینقدر پتانسیل بالا است که دم خروس رو نتونستند بپوشانند .واقعا سهم بااین قدرت وآینده درخشان باید صف فروش باشد.
 

".احسان."

Well-Known Member
کاربر فعال
#9
همواره سهامي كه توانسته اند، از زيان خارج شوند و به سود برسند، از جمله گزينه هاي هستند، كه بايد حتما مورد توجه قرار داد.

روند افزايش سودآوري كفپارس بسيار مناسب بوده است.
شركت در گزارش 6 ماهه 63 تومان زيان ساخته است.
شركت در گزارش 9 ماهه 27 تومان زيان ساخته است.
پيش بيني شركت در سال به 18 تومان رسيده است.

يعني در 6 ماهه تابستان و پاييز 81 تومان سود ساخته است.

طبق محاسبات حاشيه سود سه ماهه تابستان 23% بوده است، كه اگر به كل سال تعميم دهيم، سال 93 بالاي 100 تومان خواهد ساخت.

بالشخصه ميزان فروش كفپارس را در صورت مديريت صحيح بالاتر از مقدار پيش بيني مي بينم، و مي تواند جا پاي محصولات كفرا در صنايع بگذارد.

به محصولات انحصاري نسوز پارس بايد توجه ويژه كرد. آجرهاي سيليكون كاربايدي باند نيتريدي از جمله اين موارد است.
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_carbide

موفق باشيد.
 

erfanslash

Well-Known Member
کاربر فعال
#10
رییس حسابداری صنعتی شرکت فرآورده های نسوز پارس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد:

در صورت اخذ مجوزهای لازم، برنامه افزایش سرمایه "کفپارس" از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می پذیرد که اقدامات اولیه در راستای تحقق این امر به گونه ای که پیش بینی می شود این برنامه تا پایان سال مالی 92، اجرایی شود.
 

".احسان."

Well-Known Member
کاربر فعال
#11
بازدهي كفپارس را بايد با گذشت زمان حس كرد، اين سهم در سه روز متوالي با برداشته شدن حجم مبنا توسط 3 الي 5 نفر، به قيمتهاي جذابي رسيده است. سهم پي بر اي تحليلي زير 5 دارد. براي خريداران عمده قبلي گزينه خوبي است، براي برداشتن 2 الي 3 ميليون سهم به راحتي از صف فروش.

بايد منتظر گزارش حسابرسي شده سال گذشته كفپارس و همچنين سه ماهه زمستان 92 بود. اين سهم ارزش سهامداري يكساله را دارد.


موفق باشيد.
 

امیر

New Member
کاربر فعال
#13
سلام خدمت همه دوستان. انشااله بازار برگرده فردا و ما رو از این ضرر نجات بده. تا خرخره تو کفپارس ام!
 

drilling

Well-Known Member
کاربر فعال
#15
این سهم بازدهی خوبی در انتظارش هست...هدف اول سهم سقف قیمتی قبلی خواهد بود
 

امیر

New Member
کاربر فعال
#16
امروز بازی بازیگر سهم رو دیدید چقدر با برنامه قیمت رو کنترل کرد تا با یه قیمت پایانی خوب ببنده. خرید و فروشش هنرمندانه بود. از شنبه فروشنده نداره و فقط حجم مبنا دادهمیشه. یه کله رفت واسه یه صعود شارپ.
 
بالا