پخش ( پخش البرز )

alirezaip

New Member
کاربر فعال

پخش البرز، آخرين مهمان سال 91 فرابورس

با عرضه اوليه 10 درصد از سهام پخش البرز در يك شنبه 27اسفند، اين شركت 300ميليارد ريالي آخرين مهمان سال 91 فرابورس خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران،به دنبال درج شركت پخش البرز به عنوان هفتاد و هفتمين نماد معاملاتي فرابورس، يكشنبه 27 اسفند 30ميليون سهم معادل 10درصد ازسهام اين شركت 300ميليارد ريالي در بازار دوم فرابورس عرضه مي شود.

برپايه اين گزارش از30 ميليون سهم قابل عرضه 28 ميليون سهم بابت كشف قيمت و دو ميليون سهم ديگر براي معامله گران برخط در نظرگرفته شده كه بعد از كشف قيمت و طبق سهميه در نظرگرفته شده به معامله گران برخط تخصيص داده مي شود.بنابراين در زمان كشف قيمت سهام پخش البرز دسترسي معامله گران بر خط از سوي كارگزاران بايد مسدود شود.

همچنين سقف خريد هر ايستگاه كاري كارگزاران فرابورس 33هزار سهم در نظر گرفته شده و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به دليل محدوديت هاي موجود در اساسنامه ، سهميه اي براي خريد سهام ندارند.
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
1)سود هر سهم حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29/12/90 با سرمايه 000ر200 ميليون ريال مبلغ 601 ريال مي باشد.

2)مزيد اطلاع، جمع دارايي هاي شرکت در پايان سال مالي 90 (به مبلغ 413ر3 ميليارد ريال) عمدتا شامل حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري (به مبلغ 624ر2 ميليارد ريال و معادل 77 درصد مجموع دارايي‌ها) مي باشد که سرفصل مذکور ناشي از طلب از مشتريان مراکز توزيع شامل مطالبات و چک هاي دريافتي از داروخانه ها و فروشگاه هاي مواد غذايي و بهداشتي بابت فروش کالا مي باشد.
شايان ذکر است که مطابق بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانوني در اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به 31/06/91،" سياست فروش شرکت به شکل اعتباري بوده و آئين نامه مدوني جهت اعتبار سنجي مشتريان تدوين نگرديده است و در نتيجه منجربه اسناد برگشتي ، تمديد سررسيد و تعويض چکها و در نهايت افزايش دوره وصول مطالبات و هزينه هاي مالي گرديده است"
*جمع دارايي هاي شرکت در صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به 31/06/91،(به مبلغ 702ر3 ميليارد ريال) عمدتا شامل حساب‌ها و اسناد دريافتني تجاري (به مبلغ 809ر2 ميليارد ريال و معادل 76 درصد مجموع دارايي‌ها) مي باشد که سرفصل مذکور( طبق يادداشت 1-5 صورتهاي مالي ) ناشي از طلب از مشتريان مراکز توزيع شامل مطالبات و چک هاي دريافتي از داروخانه ها و فروشگاه هاي مواد غذايي و بهداشتي بابت فروش کالا بوده و عمدتا(با توجه به سررسيد) تا تاريخ تنظيم صورتهاي مالي وصول شده است.

3) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 را با سرمايه 000ر300 ميليون ريال ، به ازاي هرسهم مبلغ 637 ريال اعلام نموده است.
4) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 000ر300 ميليون ريال طبق اطلاعات پيوست مبلغ 798 ريال اعلام نموده است.
5) شرکت پيش بيني سود تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 000ر300 ميليون ريال طبق فايل پيوست مبلغ 014ر253 ميليون ريال(به ازاء هر سهم مبلغ 843 ريال) اعلام نموده است.
6) پيش بيني سال مالي منتهي به 29/12/92 در مقايسه با پيش بيني سال مالي 91 به ترتيب فروش 23 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 24درصد افزايش، سود عملياتي 20 درصد افزايش و سود خالص 25 درصد افزايش نشان مي دهد. شرکت برخي از دلايل تغيير را (از جمله ورود شرکت هاي جديد تامين کننده و اخذ مجوز داروهاي تحت کنترل) در جدول سود و زيان اعلام نموده است.

7) مطابق اطلاعات دريافتي، هيئت مديره شرکت در نظر دارد مبلغ 630 ريال به ازاي هر سهم را جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 92 پيشنهاد نمايد.

8) مزيد اطلاع، عمده فروش محصولات شرکت مربوط به محصولات دارويي (معادل 60 درصد) مي باشد.
*مطابق يادداشت شماره 4-21 اطلاعات و صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده منتهي به 31/06/91 معادل 77 درصد از کل فروش شرکت مربوط به فروش محصولات به شرکتهاي غير گروه مي باشد.

9) در آمد حاصل ازسرمايه گذاريها در پيش بيني سال مالي 92 به مبلغ 200ر18 ميليون ريال (معادل 7 درصد سود خالص شرکت -به ازاي هر سهم مبلغ 61 ريال ) ناشي از سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت فرعي بازرگاني و پخش آرين و البرز مي باشد. شايان ذکر است که مطابق اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه منتهي به 31/06/91 ،شرکت مذکور داراي زيان انباشته (به مبلغ (069ر5 ) ميليون ريال) است و شرکت در خصوص قابل تحقق بودن پيش بيني مذکور با توجه به زيان موجود، برنامه و مستنداتي ارائه ننموده است.

*شرکت در آمد حاصل ازسرمايه گذاريها در پيش بيني سال مالي 91 را مبلغ 930ر20 ميليون ريال اعلام نموده است.

10) مزيد اطلاع، در جدول صورت وضعيت پورتفوي شرکتهاي خارج از بورس، در آمد هر سهم شرکت فرعي بازرگاني و پخش آرين و البرز بر اساس سود قبل از کسر ماليات محاسبه شده است.(با توجه به پيش بيني سود شرکت بازرگاني و پخش آرين و البرز در فايل پيوست)

11) مزيدطلاع،شرکت در فايل پيوست اعلام نموده است: " به موجب صورتجلسه منعقده درتاريخ 18/11/1390 في مابين شرکت تولي پرس و شرکت پخش البرز و با تاييد وتصويب شرکت سرمايه گذاري البرز، کليه فعاليتهاي في مابين متوقف، وکليه مغايرتهاي حسابها تعيين تکليف و تسويه گرديده است . به اين ترتيب شرکت پخش البرز از ابتداي سال 1391 هيج گونه معاملاتي با شرکت تولي پرس نداشته به طريق اولي هيچ گونه مانده حسابي اعم از بدهکار يا بستانکار بابت شرکت مذکور، در دفاتر اين شرکت منعکس نبوده و به عبارتي هيچ گونه مغايرت رفع نشده اي درحسابهاي اين شرکت در رابطه باشرکت تولي پرس وجود ندارد. به علاوه تا اين تاريخ هيچگونه اقدام حقوقي از طرف شرکت تولي پرس عليه اين شرکت صورت نگرفته و لذا هيچ گونه بدهي احتمالي از اين بابت براي شرکت پخش البرز متصور نيست."

12) مزيد اطلاع، تعهدات و بدهي احتمالي شرکت مطابق اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به 31/06/91 (به مبلغ 794ر4 ميليارد ريال) عمدتا مربوط به اسناد تضميني بدهي هاي احتمالي (به مبلغ 136ر2 ميليارد ريال) مي باشد(شامل تضامين ارائه شده براي ديون شرکت تولي پرس نزد بانکها) که توجه سرمايه گذاران محترم را به يادداشت توضيحي شماره 29 اطلاعات شش ماهه 91 در اين خصوص جلب مي نمايد.

13) شرکت رويه خريد و فروش و تعيين نرخ آن، وضعيت حسابهاي دريافتني، اسامي مشتريان شرکت، تامين کنندگان کالا و جزئيات هزينه هاي مالي را در فايل پيوست ارائه نموده است.
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
پیغام های ناظر بازار
عرضه اوليه سهام شركت پخش البرز در نماد پخش191/12/23 15:08
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0540/الف/91 مورخ 23/12/1391 اين مديريت، روز يكشنبه مورخ 27/12/1391 تعداد 30،000،000 سهم معادل 10 درصد از سهام شركت پخش البرز(سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد پخش1 عرضه مي گردد. مديريت بازار فرابورس ايران
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی
سالسود (زیان) ابرازیدرآمد تشخیصیمالیات ابرازیمالیات تشخیصیمالیات قطعیمالیات پرداختیذخیره مالیات
1390/12/2916,062173,54643,38743,58743,58739,8893,698
1389/12/29160,928164,54141,13541,98341,98341,9830
1388/12/29146,306145,14436,28642,13939,95139,9510
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
سایر درآمد (هزینه) های متفرقه
شرح خدمتواقعی سال منتهی به 1391/12/30پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت1,9002,000
سود حاصل از سپرده هاي بانکي 1,2002,000
ساير9001,000
جمع4,0005,000
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
قرارد دادهای خدماتی
مشخصات قرارداد
درآمد
بهای تمام شده
شرح خدمات یا فروش
مشتری
تاریخ انعقاد قرارداد
تاریخ شروع قرارداد
مدت قرارداد(ماه)
مبلغ قرارداد(پیش بینی درآمد)
پیش بینی هزینه های کل
واقعی سال منتهی به 1391/12/30
پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29
واقعی سال منتهی به 1391/12/30
پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29
توضیحات
خريد
شرکت هاي توليدکننده و تامين کننده دارو و غذا و شوينده
1
1
1
1
1
6,500,000
8,000,000
5,852,000
7,227,803
جمع
1
1
6,500,000
8,000,000
5,852,000
7,227,803

ترکیب هیأت رئیسه مجمع مورخه 1391.3.18:
 

پیوست ها

 • 101.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,590

alirezaip

New Member
کاربر فعال
معرفی و تاریخچه
[HR][/HR]
شرکت پخش البرز(سهامي خاص) وابسته به شرکت سرمايه گذاري البرز، از بزرگترين، معتبرترين و خوشنام ترين شرکت هاي تامين، توزيع و پخش سراسري کالا و دارو در کشور مي باشد. اين شرکت با چهار دهه سابقه از سال 1353 با تهيه و توزيع مهمترين و عمده ترين کالاهاي مورد نياز خانواده هاي ايراني و توزيع سراسري محصولات به تمامي نقاط ميهن، افتخار خدمت رساني به هموطنان گرامي را داشته است. اين شرکت از قديمي ترين شرکتهاي پخش کالا و دارو در ايران است که هم اکنون با استفاده از بهترين و مدرن ترين امکانات حمل و نقل، توزيع و پخش سراسري، نقشي بسيار مهم و حياتي در توزيع انواع محصولات غذايي و دارويي مورد نياز خانوارهاي کشور ايفا مي نمايد.
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
چشم انداز و ماموریت[HR][/HR]

چشم انداز
شرکت پخش البرز در افق پنجساله سازمانی است
 • سترگ، پویا و نوآور
 • با جایگاه برترین در نظام توزیع و پخش کشور از نظر کیفی و کمی،
 • دارای سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
 • برخوردار از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی لجستیکی و تجهیزات تخصصی روزآمد
ماموریت
پخش، تأمین، توزیع، بازاریابی و بازارسازی کالاهای غذائی، بهداشتی، داروئی و تجهیزات پزشکی، با تداوم سودآوری ، ایجاد زنجیره خلق ارزش برای ذینفعان ، تأمین نیازهای داروئی جامعه و تأمین مایحتاج عمومی مردمخط مشی های اصلی
 • یادگیری و نوگرایی مستمر
 • تغییرات موزون و متناسب عملکردها با روند بهبود مستمر
 • حرکت در بستر خردگرایی و دانایی محوری
 • شراکت پذیری و فرصت سازی از طریق جلب رضایت ذینفعان فعلی و گسترش دامنه ذینفعان
 • برخورداری از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی
 • برخورداری از تجهیزات و زیرساختهای مدرن و تخصصی
 • برقراری تعادل بین منابع سازمان و کارکنان با رعایت رشد سودآوری
 

rastgo

Well-Known Member
کاربر فعال
به نظرمیر سه سهام خوبی؟نظر دوستان چی؟ قیمت عرضه چند؟
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
به نظرمیر سه سهام خوبی؟نظر دوستان چی؟ قیمت عرضه چند؟


سلام دوست عزیز

به نظر میرسه باتوجه به شرایط گروهش با 5
p/e عرضه بشه یعنی حدود 400 تومان. در هرصورت عرضه اولیه است و همیشه از 20-100 درصد امکان رشد داشته و ما هم خریدار خواهیم بود .

پرسود باشید..
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
آخرین وضعیت شرکت از زبان مدیرعامل
در ابتدای این جلسه محمدرضا مرادی مدیرعامل پخش البرز با بیان اینکه این شرکت از سال 53 تأسیس شده گفت: برخورداری از پشتوانه 38 سال سابقه، داشتن مهمترین مجوزها، دومین شرکت دارنده مجوز توزیع داروی تحت کنترل مخدر و حضور در بین 100 شرکت برتر از جمله مزایای این شرکت به شمار می‌رود .همچنین این شرکت کمترین تاثیرپذیری را از نوسان نرخ ارز و تورم را داراست.
وی با بیان اینکه پخش البرز یکی از 5 شرکت بزرگ توزیع کننده دارو به شمار می‌رود ادامه داد: سرمایه اولیه این شرکت 12 میلیون تومان بود که در چند مرحله به 30 میلیارد تومان رسیده است .این شرکت بیش از 9 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته و دارای مجوزهایی مانند توزیع دارو، تجهیزات پزشکی و مواد شوینده و آرایشی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه پخش البرز دارای هزار و 283 نیروی انسانی است خاطرنشان کرد: ما هم اکنون 90 هزار متر انبار مسقف، 324 دستگاه وسیله نقلیه و 406 دستگاه تجهیزات انبار داریم و در 2 کانال توزیع مجزا با 65 شرکت تامین کننده و تولید کننده دارو و 23 شرکت غذایی و شوینده و آرایشی همکاری داریم. همچنین 9 هزار و 900 مشتری دارویی و 83 هزار مشتری غذایی داریم.
مرادی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت فروش محصولات از سال 88 تا 92 اشاره کرد و گفت: در پی رشد 25 درصدی فروش محصولات در سال جاری و نسبت به سال گذشته، برای سال آینده 800 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که سود خالص آن در سال آینده معادل 239 میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته وی، مهندسی سبد، فروش، ارتباط با مشتری، بازار تامین، توزیع و فروش، مالی و اقتصادی و موسسه داروساز از جمله برنامه‌های مدنظر پخش البرز برای آینده است.
*اعلام برنامه عرضه اولیه و ریسک های پخش البرز سهامدار عمده
در ادامه این جلسه رضوانی‌فر مدیرعامل سرمایه‌گذاری البرز و رئیس هیئت مدیره پخش البرز با بیان اینکه این شرکت اولین شرکت از صنعت پخش است که به بازار سرمایه وارد می شود خاطرنشان کرد: حضور در بازار دارویی 4 تا 5 هزار میلیارد تومانی و بازار شوینده‌ها و غذایی 130 هزار میلیارد تومانی از جمله ویژگی‌های پخش البرز به شمار می‌رود که منجر به کاهش ریسک آن شده است. همچنین فقط یک شرکت دیگر رقیب در این حوزه فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه صنعت پخش هنوز نوپا و جوان است ادامه داد: شرکت‌های توزیع محصولات دارویی و غذایی و شوینده دارای 4 رکن اصلی و شامل برند کالاها و تأمین کنندگان ، تجهیزات و امکانات فیزیکی و لجستیک، سیستم‌های اطلاعاتی و نیروی انسانی هستند.
وی در رابطه با برنامه عرضه اولیه سهام پخش البرز در بازار دوم فرابورس گفت: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده قرار است 10 درصد از سهام این شرکت عرضه اولیه شود که در این میان 99.30 درصد از سهام پخش البرز متعلق به سرمایه‌گذاری البرز است.
رضوانی‌فر با بیان اینکه عرضه اولیه این شرکت چهارشنبه جاری و یا اوایل هفته آینده انجام خواهد شد در پاسخ به این سئوال فارس که آیا افزایش قیمت‌ها بر حاشیه سود پخش البرز موثر بوده یا خیر توضیح داد: اقلام دارویی و توزیعی در حالی مشغول قیمت‌گذاری دولتی هستند که بین قیمت خرید و فروش حدود 10 تا 12 درصد سود ناخالص وجود دارد علاوه بر این ما از متغیرهای هزینه اجاره‌ای برخوردار نیستیم.
رئیس هیئت مدیره پخش البرز در واکنش به دیگر سئوال فارس مبنی بر اینکه این شرکت دارای چه ریسک‌هایی هست توضیح داد: بداخلاقی فضای کسب و کار و برگشت چک‌ها و تاخیر در وصول ، اثر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سوخت و حمل‌ و نقل، مخاطره کلان و کسب و کار و کمبود اقلام و همچنین افزایش شدید هزینه‌های مالی و نرخ تسهیلات از جمله ریسک‌های مترتب بر شرکت‌های پخش از جمله پخش البرز است. وی در واکنش به دیگر سئوال فارس مبنی بر برنامه افزایش سرمایه و برگزاری مجمع سالانه و درصد توزیع سود گفت: پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت برای سال جاری 637 ریال بوده که از این رقم 523 ریال برای سود به مجمع پیشنهاد خواهد شد. سود هر سهم سال آینده در حالی 798 ریال پیش‌بینی شده که مجمع سالانه پخش البرز اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه برگزار خواهد شد. همچنین مدنظر داریم 5 میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات اعمال کنیم.
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال


شرکت پخش البرز چه محصولاتی را توزیع می کند؟

شرکت پخش البرز محصولات دارويي ، غذايي و بهداشتي وشوينده را توزيع مي کند


این شرکت دارای چند شعبه است و این شعبات در چه شهرهایی واقع اند؟

شرکت پخش البرز در تهران داراي 6 شعبه و شعبات شهرستانها به شرح زير است:همدان ، قم ،اراک ، تبريز ، اردبيل ، رشت ، مشهد ، گناباد ، گرگان ، اروميه ، تنکابن ، کرمان ، شيراز ، اصفهان ، يزد ، قزوين ، زنجان وسمنان ، کرمانشاه، سنندج ،بابل ، اهواز ،بندر عباس و زاهدان


شرکت پخش البرز محصولات کدام شرکتهای تولید کننده را توزیع می کند؟

در حال حاضر مجموع شرکتهاي تامين کننده که در زمان تنظيم اين مستند با شرکت پخش البرز همکاري دارند به حدود 90 شرکت مي رسد. اين شرکتها در يک دسته بندي کلان، به دو گروه تامين کنندگان حوزه دارويي و تامين کنندگان حوزه غذايي و شوينده تقسيم مي شوند.جهت مشاهده فهرست هر يک از گروهها و مشخصات شرکتهاي زير مجموعه آنها مي توانيد بر روي عناوين مربوطه کليک کنيد.
 

ghazalina

Well-Known Member
کاربر فعال
به هر آنلاینی چند سهم میرسد؟
اگه بخواهم به کارگزاری(مفید) درخواست خرید (بیشتر از سهمیه آنلاینیها) بدهم ممکن است؟ چگونه؟
 

Tehrani

Well-Known Member
کاربر فعال
به هر آنلاینی چند سهم میرسد؟
اگه بخواهم به کارگزاری(مفید) درخواست خرید (بیشتر از سهمیه آنلاینیها) بدهم ممکن است؟ چگونه؟

تعداد سهام اختصاصی همان روز مشخص می شود و از طریق ناظر بازار به اطلاع می رسد
برای درخواست تعداد سهم بیشتر باید با مراجعه به مفید فرمی پر کنید که مبلغ اختصاص داده شده 200 هزار تومان است
موفق باشید./
 

ghazalina

Well-Known Member
کاربر فعال
پس تحت هیچ شرایطی نمیشه بالای دو سه میلیون تومن ازعرضه اولیه خرید؟
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
به هر آنلاینی چند سهم میرسد؟
اگه بخواهم به کارگزاری(مفید) درخواست خرید (بیشتر از سهمیه آنلاینیها) بدهم ممکن است؟ چگونه؟

به نظر میرسه سهمیه آنلاینا مثل عرضه شپاس همون 400 سهم باشه. چون عرضه اولیه هردو 30میلیون سهم هست.
پرسود باشید..
 

alirezaip

New Member
کاربر فعال
پس تحت هیچ شرایطی نمیشه بالای دو سه میلیون تومن ازعرضه اولیه خرید؟

بستگی به گردش مالی و اعتبارتون نزد کارگزاری داره. کارگزاریها معمولا دستشون بازه رو اختصاص دادن عرضه اولیه ها. الباقیش دست شماستو میزان نفوذتون در کارگزاری.
پرسود باشید..
 

feshin

Well-Known Member
کاربر فعال


سلام دوست عزيز

به نظر ميرسه باتوجه به شرايط گروهش با 5
p/e عرضه بشه يعني حدود 400 تومان. در هرصورت عرضه اوليه است و هميشه از 20-100 درصد امکان رشد داشته و ما هم خريدار خواهيم بود .

پرسود باشيد..
سلام دوست عزيز در سايت بورس تهران p/eگروه =2.75 و eps=798 که ميشه 219.45 تومان
ممکنه توضيح بديد؟@};-
 
بالا