ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان )

hasan12

Very Good Member
کاربر فعال
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
 

abbas43

Good Member
کاربر فعال
با سلام خدمت دوستان تالار
یک نکته در باره سهم ومهان خواستم عرض کنم اولا در یک ماه اخیر پورتفوی بورسی شرکت حداقل پنجاه درصد رشد داشته وفکر کنم نزدیک 1500تومان رسیده باشد درضمن در پورتفوی غیر بورسی مالک سی ویک درصدی تامین سرمایه سپهر می باشد که در گزارش ها تامین سرمایه خود مالک پنج صندوق می‌باشد در دو اخیر گزارش پنج صندوق به بورس ارسال گردیده که این پنج صندوق دارایی بالغ بر سیزده هزار میلیارد دارا می باشند که اگر سی ویک درصد آن را حساب کنیم بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان یا به حسابی دگر برای هر سهم ومهان چهار صد تومان می شود وناو سهم هم اکنون بالغ بر یک هزار نهصد می‌باشد
موفق و پیروز باشید
 
بالا