وساخت

حسهام

Member
عضو تازه
استاندارد ّمتوسط حجم خريدهر نفر ّ در بورس تهران بر اساس تجربه:
1- زير 1ميليون تومان : بازار به آن اعتماد ندارد مانند گرانيت بهسرام
2-زير 4ميليون : بازار نمي داند كه بايد به آن اعتماد كند يا نه مانند وملت اينروزها
3-زير 8ميليون : بازار در آينده از آن انتظاراتي دارد مانند وساخت اينروزها
4-بالاي 8ميليون‌: بازار آن را سهم محكمي ميداند مانند صدرا يا گازلوله در اغلب اوقات و يا كربن اينروزها

اما ديروز براي وساخت متوسط حجم خريدهر نفر 64 ميليون بود كه نشان از جمع كردن آن دارد.
 

بابك بورس‌باز

Member
کاربر فعال
جريان به همين سادگي‌ها هم نيست. بسياري از درخواست‌ها ددد هستند كه شما يك درخواست مي‌بينيد. براي نوبتي‌ها محدوديت 10000 عدد (بدون توجه به قيمت سهم) در هر درخواست وجود دارد.
نكته اساسي كه واقعا قيمت يك سهم را كم و زياد مي‌كند اين است كه شركت به كارگزارش مي‌گويد قيمت را بياور روي ... تومن! يا تمام صف را بدهيد!
كساني برنده‌اند كه قبل از ارتباط شركت با كارگزار خبردار شوند!
 
بالا