وزير امور اسيران فلسطيني:{ خ}گناه غزه به رسميت نشناختن فلسطين است

بالا