وزارت نيرو مي‌تواند حداقل چهار هزارمگاوات نيروگاه گازي را به سيكل تركيبي تبديل كند

بالا