وزارت نيرو مجاز به تبديل حداقل چهار هزارمگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي شد

بالا