مهركام پارس جهت تعديل مثبت بسته شد !!

محمد-11

Member
عضو تازه
مهركام پارس جهت تعديل مثبت بسته شد !! كسي از ميزان تعديل اطلاعي دارد؟
 

محمد-11

Member
عضو تازه
ميزان سود جديد = 978 ريال

ميزان سوداعلام شده جديد خالص پس از كسر ماليات = 978 ريال
 
بالا