منفي

سارا

New Member
عضو تازه
اكثر سهامها منفي شده اند يكي مي تواند بگويد چه خبر است ؟ سرمايه گذاري سپه و گروه بهمن را در ليست بورس نمي بينم
 

صنم نكويي

New Member
عضو تازه
سلام

سپه كه مثبت خورده و من چند دقيقه پيش ديدم و بهمن هم مجمع دارد و بستست
 

فرهاد كوه كن

New Member
کاربر فعال
سپه

با سلام
نام شركت -----------قيمت--- تغيير قيمت ---------درصد

سرمايه گذاري سپه 4,805 -----224 -----=====-4.89
 
بالا