معرفي استاندارد 22000

azam_ch74

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
ايزو 22000 نظام مديريت ايمني مواد غذايي يك استاندارد جهاني است كه در سال گذشته به تصويب اعضاي سازمان جهاني استاندارد ( ISO) رسيد . همه كساني كه در زنجيره توليد ماده ي غذايي دخالت دارند نظير توليد كنندگان مواد اوليه ، توليد كنندگان خوراك دام و آبزيان ، پرورش دهندگان دام طيور و آبزيان و شركت هاي حمل و نقل كالا ، انبارهاي نگهداري محصول ، توليد كنندگان مواد افزودني ، توليد كنندگان مواد بسته بندي ، توليد كنندگان مواد شيميايي ، نظافت و گندزدايي سطوح كارخانه هاي مواد غذايي و نيز شركت هاي خدمات رساني تحت پوشش اين استاندارد جهاني هستند.
ايزو 22000 نيازمندي هاي مديريت ايمني غذا را براي تضمين سلامت ماده ي غذايي در زنجيره ي توليد اين مواد تا مصرف كننده ي نهايي مشخص كرده و داراي اجزاي كليدي زير است:
1- ارتباطي متقابل بين افراد درگير در چرخه ي توليد مواد غذايي
2- برنامه هاي پيش نيازي
3- اصول مديريت ايمني مواد غذايي
ارتباط بين افراد درگير در زنجيره ي توليد مواد غذايي براي اطمينان از شناسايي مخاطره هاي ايمني غذا و كنترل آن در هر مرحله از مراحل ياد شده لازم و حياتي است. اين ارتباط بايد در سرتاسر چرخه ي توليد مواد غذايي بين افراد مورد نظر به وجود آيد. ارتباط با عرضه كنندگان و مصرف كنندگان ضمن آگاه كردن آنان از مخاطره هاي تعيين شده و اقدام هاي كنترلي موجب يادآوري نقش آن ها در سلامت محصول نهايي مي شود.اين استاندارد شامل اصول هفت گانه مديريت ايمني مواد غذايي و مراحل اجرايي آن كه در كدكس مواد غذايي توصيه شده است مي باشد ( جدول 1) .براي كارآمد كردن استاندارد ايزو 22000 تحليل مخاطره به عنوان عنصري كليدي در نظر گرفته شده است. همانطوريكه گفته شد در چرخه ي توليد مواد غذايي كليه ي مخاطره هايي كه مي تواند سلامت ماده ي غذايي را به خطر اندازد بايد شناسايي و كنترل شوند. از اين رو ايزو 22000 به اين موضوع به طور كامل پرداخته است. اين استاندارد جهاني علاوه بر جنبه هاي ايمني غذا جنبه هاي خاص ديگر نظير آگاهي مصرف كننده از محصول خريداري شده و موضوع اخلاق در تجارت و غيره نيز مورد توجه قرار گرفته است.

آگاه ثبت، خدماتی ارزشمند...
 
بالا