معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس:تاكنون مشكلات 43 واحد صنعتي فارس پيگيري شده است

بالا