مشکل حرف ي

وضعیت
موضوع بسته شده است.

عبدالقادر خان

Very Good Member
کاربر فعال
مشگل ساییت رو بدیید دست ناظر شماره 5 درستش مییکنه
اییشون فوق تخصص وییروس شناسیی و توقییف کردن انواع وییروس رو دارن.


اگر ناظر شماره 5 انقدر باند بازیی نمییکرد و الکیی بهتریین کاربران ساییت رو توقییف نمییکرد الان ساییتتون ایینطوریی پنچر نشده بود.


""خود کرده را تدبییر نییست""
 

اخلاقی2006

Very Good Member
کاربر فعال
مشگل ساییت رو بدیید دست ناظر شماره 5 درستش مییکنه
اییشون فوق تخصص وییروس شناسیی و توقییف کردن انواع وییروس رو دارن.


اگر ناظر شماره 5 انقدر باند بازیی نمییکرد و الکیی بهتریین کاربران ساییت رو توقییف نمییکرد الان ساییتتون ایینطوریی پنچر نشده بود.


""خود کرده را تدبییر نییست""
البته ويروس ها دو نوع هستند
نرم افزاري
انساني
در تجربه کار شبکه متوجه شدم ويروس از نوع انساني در شبکه های کامپیيوتری خطرناک تر از نوع نرم افزاری هستند
 

به روز

Member
کاربر فعال
البته ويروس ها دو نوع هستند
نرم افزاري
انساني
در تجربه کار شبکه متوجه شدم ويروس از نوع انساني در شبکه هایی کامپییيوتریی خطرناک تر از نوع نرم افزاریی هستند
همینکه عرضه ندارند همین تعداد کاربر بی آزار رو ساپورت کنند، برای هفت پشتشون بسه!

با آمدن کانالهای تلگرامی و آزادی نسبی (در خلا قانون)، دیگه چرا بشیم حمالةالحطب؟

وقتی اداره سایت دست چند تا بچه بیسواد و بی تجربه بیافته، نتیجه همین میشه که می بینیم!!!!

از ویروس انسانی خطرناک تر، نادانی است که باعث میشه جای دوست و دشمن رو اشتباه بگیریم، درست مثل تالار بورس که سنگ رو میبنده و سگ رو رها میکنه و خب، بقول عبدالقادر خان، خود کرده را تدبیر نیست!

من ترجیح میدم به سایت بورسی کوچ کنم، چون لا اقل با یک سایت به روز تر و با مدیران فهمیده تری سر و کار داریم و از پلتفرمهای متفاوتی هم یاری میگیرند و ابتکار دارند

این تالار شده محل استراحت (مستراح) یه عده عقده ای که فقط میان عقده گشایی میکنند و هدف دیگه ای هم تو زندگی ندارند، غیر از خالی کردن خودشون و گند زدن توی احوال دیگران

برای همین رغبتی به نوشتن نیست، چون تالار بورس چه داند، قیمت نقل و نبات را
اما جناب اخلاقی، با نرم افزارهای آنلاین، سایت رو چک کردم، ویروسی نبود و شاید هم دقت کافی رو نداشته باشند و ننه مرده خود سایتش گفته امکان اینکه نتیجه اعلامی 100در100 درست نباشه هست

https://sitecheck.sucuri.net//

http://www.avgthreatlabs.com/ir-fa/website-safety-reports/domain/qub.ac.uk

چند تا سایت برای تست آنلاین سکوریتی و امنیت سایت ها

موفق باشید
 

MehroMah

Very Good Member
کاربر فعال
دوستان احتمالا ییادشون باشه عیید پارسال ناظریین محترم به راحتیی اجازه میی دادند کاربریی تصاوییر مستهجن در پستهاش استفاده میی کرد وتا چند روز ایین پستها رو پاک نمیی کردن وچندیین روز اییشون به کار خودش ادامه میی داد تا ایینکه با اعتراض جمع زییادیی از کاربران ناظران مجبورشدند ایین کاربر رو مسدود کنن.
حالا شما انتظار داریید مشکل حرف یی رو حل کنند.؟؟؟؟؟؟
 

به روز

Member
کاربر فعال
راه حل در همين تاپيک آمده است !
کافي است اجرا شود
سايت ويروسي است
ويروس کشي بشيوه اينجانب راه کار است و بس!
سلام

جناب اخلاقی

حق با شماست

سایت بایست ویروسی باشه و هر چند برای خودم هم عجیب بود، اما نمونه همین مشکل رو توی سایت ایرانجیب دیدم ولی به سرعت برطرفش کردند

الان به نظر میاد قسمتی از مشکل حل شده باشه (کوتیشن درست میمونه، اما جوابیه ها دو تا ی میزنه)، نمونه اش همین پستی که من زدم در تایید فرمایش شما و مشکل ی نداره، اما همچنان مشکل اعداد پا بر جاست

به هر حال، مشکل حادی نیست که ایرانجیب تونست تو نصف روز برطرفش کنه، مشکل اینجاست که گردانندگان سایت، سرشون جای دیگه گرمه و براشون مهم نیست که کاربراش رو از دست بده!!!

سال نو پیشاپیش به شما و خانواده گرامی مبارک
@};-
 

اخلاقی2006

Very Good Member
کاربر فعال
سلام
جناب اخلاقیی
حق با شماست

ساییت باییست وییروسیی باشه و هر چند برایی خودم هم عجییب بود، اما نمونه همیین مشکل رو تویی ساییت اییرانجییب دییدم ولیی به سرعت برطرفش کردند
الان به نظر مییاد قسمتیی از مشکل حل شده باشه (کوتییشن درست مییمونه، اما جوابییه ها دو تا یی مییزنه)، نمونه اش همیین پستیی که من زدم در تایییید فرماییش شما و مشکل یی نداره، اما همچنان مشکل اعداد پا بر جاست
به هر حال، مشکل حادیی نییست که اییرانجییب تونست تو نصف روز برطرفش کنه، مشکل ایینجاست که گردانندگان ساییت، سرشون جایی دییگه گرمه و براشون مهم نییست که کاربراش رو از دست بده!!!
سال نو پییشاپییش به شما و خانواده گرامیی مبارک
@};-
سال نو بر شما و خانواده محترم و تمام کاربران اين سايت مبارک
 

مرتضی21

Good Member
کاربر فعال
بنظر بنده ممکنه ناشیی از سرعت حرف یی باشه (در تعرییف آن در سرور وطراحیی ساییت )فکر کنم اگه ایین درست بشه با فشار دکمه یی فقط ییکبار تاییپ میی شه ولیی الان بمدتیی که دست رویی دکمه مکث کنه تکرا مییشه
 

اخلاقی2006

Very Good Member
کاربر فعال
بنظر بنده ممکنه ناشیییی از سرعت حرف یییی باشه (در تعرییییف آن در سرور وطراحیییی ساییییت )فکر کنم اگه ایییین درست بشه با فشار دکمه یییی فقط ییییکبار تاییییپ میییی شه ولیییی الان بمدتیییی که دست رویییی دکمه مکث کنه تکرا مییییشه
با عرض معذرت مطلب شما بشرطي صحيح بود که در زمان تايپ چنين چيزي رخ مي داد و اين در حالي است که پس از هر بار ارسال و يا نقل قول يک ي به مطلب اضافه مي شود
بدين جهت اينجانب نتيجه گيریی کردم که سايت ويروسي است
 

20sobhan

Good Member
کاربر فعال
سلام

جناب اخلاقیییی

حق با شماست

ساییییت باییییست وییییروسیییی باشه و هر چند برایییی خودم هم عجییییب بود، اما نمونه همیییین مشکل رو تویییی ساییییت اییییرانجییییب دییییدم ولیییی به سرعت برطرفش کردند

الان به نظر مییییاد قسمتیییی از مشکل حل شده باشه (کوتییییشن درست مییییمونه، اما جوابییییه ها دو تا یییی مییییزنه)، نمونه اش همیییین پستیییی که من زدم در تایییییییید فرماییییش شما و مشکل یییی نداره، اما همچنان مشکل اعداد پا بر جاست

به هر حال، مشکل حادیییی نییییست که اییییرانجییییب تونست تو نصف روز برطرفش کنه، مشکل ایییینجاست که گردانندگان ساییییت، سرشون جایییی دییییگه گرمه و براشون مهم نییییست که کاربراش رو از دست بده!!!

سال نو پییییشاپییییش به شما و خانواده گرامیییی مبارک
@};-
مدییر ساییت سرش شلوغه ییا بیی خییال شده؟؟...... ایین مشکل چه زمانیی درست مییشه؟؟؟...
 

اخلاقی2006

Very Good Member
کاربر فعال
!فکر مي کنم کم کم بايستي به اين نوع نگارش در اين سايت عادت کرد شایید در آينده نوعي سبک نگارشي در ادبيات ايران گردد
 

aryases

Member
عضو تازه
گروه مسکن بیشترین سود در ماه آینده خواهد داشت

گروه مسکن بیشترین سود در ماه آینده خواهد داشت
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا