مجمع برويم يا نه؟

شمس

مسدود شده
مسدود شده

سلام

همواره براي من اين سوال مطرح بوده وهست كآيا با يك سهم رفتن به مجمع خوب است يا نرفتن؟
هر چند در تين جا نمي خواهم پاسخ قطعي به اين سوال بدهم ولي در مقام ايجاد يك اصل وقاعده رفتاري در بورس تهران به اين نتيجه رسيدهام كه:

اصل اين است كه با هيچ سهمي به مجمع نرويم مگر

بنا به اطلاعات قطعي وموثق ثابت شود رفتن به مجمع بهتر است

اما دلايل اثبات اين قاعده:

1-معمولا مجامع صحنه بازي بزرگان است وبه تعبير يكي از دوستان مثل مجلس بله برون رسمي

پيش از ازدواج است وهمه آنچه كه بناست در جلسه به آن رسميت دهند قبلا دوخته وبريده شده است

2-ويزگي مهم بازي بزرگان پيچيده بودن ومرموز بودن است بعلاوه اين كه پشت پرده وپنهاني است

و كمتر كسي معمولا از آن اطلاع درستي دارد در حالي كه معاملات روز مره بازار اولا آشكار

است وثانيا ريسك آن قابل پيش بيني است وثالثا تا زماني كه نماد سهم باز است هر آن اراده

كنيد وارد بازي شده يا از آن خارج ميشويد در حالي كه وقتي سهم براي مجمع بسته شده

شما هيچيك از اين امكانات را در اختيار نداريد


منتظر تكميل بحث واصلاح اشتباهات احتمالي هستم
 
بالا