مجلس به وزرا و معاونان رييس‌جمهور اجازه واگذاري اختيارات به استانداري‌ها را داد

بالا