كوچلوهايي كه مي خواهند زود بزرگ شوند

مهر مقدس

Member
عضو تازه
قيمت بعضي سهام ها براي امثال ما گران است .ولي پيشنهاد ميكنم

سرمايه گذاري غدير را بخريد

سرمايه گذاري پتروشيمي را ميتوانيد بخريد

كربن را بعداز مجمع حتما خريد كنيد

موقع خوبي براي خريد سيمان فارس وخوزستان است

سايپا را اگر نداريد بعد از مجمع خريد كنيد

داده پردازي ريسك دارد. بقيه را بعدا مي گوييم
 
بالا