كسي از تغيير در مديريت صنعت انفورماتيك خبردارد؟

Anonymous

Member
کاربر فعال
مديران.......

در جلسه هفته گذشته ملي انفورماتيك قرار شد با توجه به اينكه بانكهاي ملي و صادرات هم سهامدار اين شركت هستند در هيات مدبره نماينده داشته باشند
در رابطه با هيات مديره خدمات به توافق نرسيدند به احتمال قوي اقاي قايميان رييس هيات مديره خدمات و داده پردازي خواهد شد تغيير مدير عامل ملي انفورماتيك نيز به اقاي الهي ممكن نيست
 
بالا