قراردادهاي زيرمجموعه هاي غيربورسي ونفت

نيك زاد

Member
عضو تازه
قراردادسوخت رساني فرودگاه امام خميني درپايان مردادماه قطعي است وبقيه فرودگاههادرتيرس ونفت قرارخواهدگرفت(مديرعامل ونفت درمجمع)
بقيه قراردادهانيزبعدا....
 
بالا