قراردادهاي تاييد شده داده پردازي

مهناز

Member
عضو تازه
از اينكه اينقدر زيبا به تجزيه وتحليل داده پرداز ي مي پردازيد ممنونم نكاتي كهمطرح فرموديد متين اما
قرادادهاي تاييد شده داده پردازي (به غير از سپه وقرارداد هاي مطرح)بالغ بر 70ميليارد تومن است كه اگر مدت اجراي قرادادها را 30ماه در نظر بگيريم (توجه كنيد كه مديران داده پردازي مدت ماه24 را در نظر مي گيرند) و20 درصد سود هم از مبلغ قراردا د سود باشد به اي پي اس 100تومن ميرسيم كه با پي اي 13 كه پي اي متداول براي اين شركت بوده است به قيمت 1300تومن ميرسيم.
هيچ شركت يا شخصي غيراز ملي انفورماتيك كه 53 در صد از اين سهم را دارد بيش از5/2درصد را دارا نمباشدوشركتهاي سرمايه گذاري ازجمله غدير وصندوق باز نشستگي قصد خريد را دارند وشركت ملي انفورماتيك براي خريد بيشتر قصد عرضه اين سهم ودر نتيجه نگه داشتن قيمت وخريد اين سهم را دارد از جمله مثل امروز كه با عرضه سنگين قيمت اين سهم را منفي كرد وقيمت اين سهم را در قيمت پايين 800تومن باز كرد تا آن را جمع كند
طبق شنيده هاي من قرارداد سپه هم قطعي است
 
بالا