فلوله ( لوله و ماشین سازی ایران )

arash2007

Well-Known Member
کاربر فعال
#فلوله
شناسایی سود خالص ۵۲ میلیارد ریالی در اثر فروش بلوک سهام نایژه!
لازم به یاداوری است که سود خالص ۹ ماهه اول سال ۹۷ برابر ۱۷/۷۵۱( هفده و هفت دهم) میلیارد ریال و در ۳ ماهه پایانی نیز چیزی در همین حدود سودآوری داشت که در واقع مجموع سود سال ۹۷ این شرکت حدود ۳۴ میلیارد ریال بوده است!
 

hamid3590

Active Member
کاربر فعال
عضو تازه
امروز فلوله باز گشایی میشه با دامنه نوسان نامحدوده. نقل سر زبون ها میشه فلوله
 
با خريد ٧ ميليارد تومن ديگر از اوراق زير جمع داراييهاى اوراق فلوله با قيمت امروز به ٤٣ ميليارد تومن رسيد
 

پیوست ها

arash2007

Well-Known Member
کاربر فعال
لوله و ماشین سازی ایران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش 40 میلیونسهمازسهامشرکت هاموننایزه(سهامی خاص) متعلق بهشرکت لوله و ماشین سازي ایران(سهامی عام) توسط شرکت لوله وماشین سازي ایران
تاریخ برگزاري مزایده 25/01/1398
شرح موضوعمزایده و فرآیندآن فروش 40 میلیونسهمازسهامشرکت هاموننایزه توسط شرکت لوله و ماشین سازي ایرانبه ارزشپایه هرسهم200.2 ریال
نتایج برگزاري مزایده
راس ساعت 14 مورخ25/1/1398 پاکت تنهاشرکت کننده در مزایده مورد نظر به نامشـرکت تدبیر فرداي نیک با حضور نمایندگانشـرکت لوله و ماشین سازي ایرانوشرکت فوقبازگشایی و با پیشنهاد
خریدسهام به مبلغ هرسهم300.2 ریالموافقت بعملآمده وشرکت تدبیر فرداي نیک بعنوانبرنده مزایده اعلام گردید .
مبلغمورد توافق 000,92 میلیون ریال
نحوه تسویه 50 درصد مبلغ نقد طی یک فقره چک به تاریخانجام مبایعه نامه و 50 درصد مابقی آنطی یک فقره چک به تاریخیکماه پساز امضاي مبایعه نامه
تضمین هاي دریافت شده دریافت یک فقره چک تضمین به میزان000.92 میلیارد ریال
خالص ارزشدفتري دارایی انتقالی 000,40 میلیون ریال
 

پیوست ها

بالا