<<صکوک چیست>> همه چیز درباره صکوک

mohamad3284

New Member
عضو تازه
در این گفتگو سعی شده است مباحث مختلف را به مرور درباره صکوک , چگونگی شکل گیری آن , انواع آن, پیش بینی اینده این ابزار در ایران و در سطح دنیا و مباحث مختلف مبحث پیرامون آن را با کم دوستان حرفه ای تالار بورسی مورد بررسی قرار دهیم
امید است که مورد استفاده دوستان قرار گیرد
مشاهده پیوست 5050
 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.
صکوک در اصل ابزاری است که با استفاده از مکانیسم های مالیه اسلامی که در عین انطباق با دین مبین اسلام کارایی و جامعیت دیگر ابزارها را داشته باشد است
 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
دسته بندی کلی صکوک

بعد از اجرای موفق ایدة بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند، و برای این منظور مطالعات گسترده‌ای بر روی عقود شرعی و قابلیت آنها برای ابزار سازی صورت گرفت تا با استفاده از آنها ابزارهای مالی جایگزین ابزارهایی چون اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز که به طور معمول مبتنی بر قرض با بهره و ربا هستند، طراحی کرد.
متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربة عملی دارد و برخی در حد ایده و فکر است به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه نخست، ابزارهای مالی غیر انتفاعی که براساس قرارداد قرض الحسنه طراحی شده‌اند.

گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس قراردادهای مبادله‌ای طراحی شده‌اند که از آن جمله میتوان به اوراق صکوک کرابحه,صکوک اجاره,صکوک منفعت و صکوک استصناع اشاره کرد که طبق قرارداد طرفین بر میزان سود معینی توافق میکنند.
اولین گروه از اوراق صکوکی که در ایران هم نتشر شد مبتنی بر این گروه است که اوراق اجاره جزئی از آن است که توسط پول سرمایه گذاران هواپیمایی برای شرکت ماهان خریداری شد و این شرکت این هواپیما را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک با پرداخت اقساطی به سرمایه گذاران که از قبل مبلغ آن مشخص شده است یه ماه یکبار می دهد(در مطالب آتی در مورد انواع صکوک به تفضیل توضیخ خواهیم داد)

گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که براساس قراردادهای مشارکتی طراحی شده‌اند مثل صکوک مشارکت و مضاربه که در آن در ابتدا سود انتظاری را برآورد می کنند ولی اصل سود در پایان قرارداد بر اساس آنچه اتفاق افتاده است به طرفین قرارداد میرسد


 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
تامین مالی بوسیله صکوک در کشورهای مختلف دنیا

مشاهده پیوست 5063
این نمودار نشان می دهد که تامین مالی بوسیله صکوک از سال 2000 تا سال 2011 با رشد عظیمی مواحه بوده است بطوریکه از 0.03 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 58.5 میلیون دلار در سال 2010 رسیده است که این نشان از رشد عظیم این صنعت در طول ده سال گذشته است
 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
صکوک اجاره-1-

صکوک اجاره در قانون بازار اوراق بهادار

در قانون بازار اوراق بهادار در فصل اول مفاهیم زیر تعریف شده اند:

ماده 1: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به  کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:
۱ -اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می شود.
۲ -دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.
۳ -فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید.
۴ -بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می كنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره  نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.
۵ -واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل وانتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود.
۶ -سرمایهگذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند.
۷ -امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.
۸ -امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است كه ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران می باشد.
۹ -مقررات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2: دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ -دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.
۲ -هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
ماده 3: ارزش دارایی فیزیکی درصورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.
ماده 4: دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.
ماده 5: مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ج- بانی:

ماده 6: بانی دارای شرایط ذیل است:
۱ -ثبت در ایران
۲ -حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد
۳ -گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس
۴ -ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت های مالی
تبصره1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.
تبصره2: وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی  درمورد بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.
ماده 7: خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به كسب مجوز از سازمان است.

د- واسط اوراق:

ماده 8: واسط اوراق، شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود.
هـ- امین:
ماده 9: بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.
ماده 10: اسناد، مدارک و قراردادهای مثبِت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد.
ماده 11: امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذكر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید.
ماده 12: تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و - دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره:

ماده 13: عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.
ماده 14: به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.
ماده 15: امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود:
الف) بیانیه ثبت
ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:
۱ -مشخصات کامل بانی؛ شامل مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت
۲ -صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی
۳ -گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن درصورت لزوم
۴ -مدت و نوع اجاره، میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران
۵ -مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین
۶ -رتبه اعطا شده
۷ -فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق
8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران
9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن
10. میزان هزینه های سرمایه گذاران
11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی
تبصره1: اوراق اجاره با نام می باشد.
تبصره2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.
ماده 16: تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم  گردد.
ماده 17: ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط و بانی امکان پذیر است.
ماده 18: در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیك تلقی شود، اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز - الزامات افشای اطلاعات

ماده 19: واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح - رتبه بندی اوراق اجاره:

ماده 20:   از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.
تبصره: اوراق اجاره ای به حكم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند.

ط - حل و فصل اختلافات:

ماده 21: اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود.
 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
صکوک اجاره-2-

یکی از ابزارهاي مالی که توسط کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شده و در برخی کشورها نیز به مرحلۀ اجرا
درآمده اوراق اجاره است. این اوراق علاوه بر فراهم نمودن شرایط لازم جهت تامین مالی بنگاههاي تولیدي و
خدماتی، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه (بورسهاي اوراق بهادار) را نیز دارند و میتوانند به عنوان ابزار مالی
کارآمد مورد استفاده کشورهاي اسلامی قرار گیرند. در میان محصولات مالی اسلامی، اوراق اجاره به دلیل
ویژگیهاي متمایزي که دارد محصولی جذاب به شمار میآید و محبوبیت زیادي بین سرمایهگذاران مسلمان و نیز
ناشرین اوراق اسلامی بهدست آورده است تا جایی که بیش از 30 درصد از کل صکوك منتشر شده بین سالهاي
1996 تا 2010 ، مربوط به اوراق اجاره بوده است. مالزي کشور پیشگام در زمینه استفاده از اوراق اجاره است. ایران
نیز براي نخستین بار در سال 1389 اقدام به انتشار این ابزار مالی نموده است.

ماهیت اوراق اجاره
میتوان اوراق اجاره را به صورت زیر تعریف کرد:
"اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که
منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به بانی 1 واگذار شده است".
در اوراق اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعهاي از داراییها، در قبال دریافت اجارهبها از مالک به
شخص دیگري (بانی) منتقل میشود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و میتوان اجاره بها را در ابتداي دوره،
انتهاي دوره، با سررسیدهاي ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد
است، میتوان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین میشود، معامله کرد.
روش کار در اوراق اجاره به این صورت است که یک مؤسسه مالی (نهاد واسط) 2 با انتشار اوراق اجاره منابع
مورد نیاز را جمعآوري میکند. سپس با استفاده از منابع مالی به دست آمده، دارایی (عین مستاجره) مورد نیاز بانی
(دولت، بنگاهها و مؤسسهها) را خریداري کرده و به وي (بانی) اجاره میدهد. از آن جا که دارایی مذکور با استفاده
از منابع مالی صاحبان اوراق، خریداري میشود لذا آنان مالک کالاها محسوب شده و به تبع آن مالک اجاره بها نیز
١ بانی شخصحقوقی است که اوراق اجاره جهت رفع نیاز وي (تامین مالی) منتشر میشود.
خواهند بود. رابطۀ حقوقی دارندگان اوراق با نهاد واسط رابطه وکالت (یا حقالعملکاري) است. افراد با پرداخت
پول نقد و دریافت اوراق اجاره، به واسط وکالت میدهند پول آنان را به صورت مشاع همراه با پول سایر متقاضیان
اوراق اجاره، براي خرید کالاهاي سرمایهاي و بادوام هزینه کند. سپس آن کالاها را به صورت اجاره در اختیار
متقاضیان (بانی) قرار دهد و به صورت ماهانه یا فصلی اجاره بهاي آنها را دریافت کرده پس از کسر درصدي به
عنوان حق الوکاله بین صاحبان اوراق تقسیم کند.

طراحی مالی اوراق اجاره
اوراق اجاره را میتوان به روشهاي مختلفی دستهبندي کرد. این اوراق را بر اساس نوع عقد میتوان به دو دسته
اوراق اجاره عادي و اوراق اجاره به شرط تملیک و بر اساس نوع بانی 1 به دو دسته اوراق اجاره شرکتهاي عادي و
اوراق اجاره موسسات مالی (بانکها و موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی و لیزینگها) تقسیم نمود. هر یک از این
انواع، خود داراي دستهبنديهاي دیگري نیز هستند. در یک تقسیمبندي کلی دیگر نیز میتوان اوراق اجاره را با
توجه به هدف انتشار به سه دسته شامل اوراق اجاره تأمین دارایی، اوراق اجاره تأمین نقدینگی و اوراق اجاره رهنی
تقسیم نمود.

-1 اوراق اجاره تأمین دارایی: اوراق اجاره تأمین دارایی، اوراقی است که در آن نهاد واسط 2، یک دارایی (یا
مجموعهاي از داراییها) را از طرف سرمایهگذاران، از فروشندهاي خریداري نموده و به بانی اجاره میدهد. فرایند
انتشار اوراق اجاره تأمین دارایی در نگاره زیر آورده شده است. از آنجا که در این حالت، اوراق اجاره جهت به
دست آوردن یک داریی خاص براي بانی توسط واسط منتشر میشود، لذا به اوراقی که طی چنین فرایندي منتشر
میشوند اوراق اجاره تأمین داریی گفته میشود.
١شخص حقوقی است که اوراق اجاره براي تامین مالی وي منتشر میشود.
٢ نهاد واسط بر اساس ماده 11 قانون "توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل
44 قانون اساسی" مصوب بهمنماه 1388 مجلس شوراي اسلامی تشکیل میشود.
9
نحوه کار در این اوراق شبیه فعالیتی است که شرکتهاي لیزینگ انجام میدهند. با این تفاوت که در شرکتهاي
لیزینگ، باید منابع مالی از محل آورده شرکت یا در موارد معدودي از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین گردد؛ حال
آنکه در انتشار این اوراق، که نهاد واسط در جایگاه شرکت لیزینگ قرار دارد، با انتشار اوراق اجاره از مردم مبالغی
جمعآوري میشود، وجوه حاصل را صرف خرید دارایی میکند و آن را به بانی اجاره میدهد.
در صورتی که قرارداد اجاره از نوع عملیاتی 1 (اجاره عادي) باشد، دارایی در مقابل اجاره بهاي معین براي مدت
مشخصی به بانی اجاره داده میشود. در سررسید اوراق، واسط دارایی را تحویل گرفته و در بازار به فروش می-
رساند. در این حالت واسط بخشی از اجاره بها را به عنوان حق الوکاله برداشته و مابقی را به صاحبان اوراق می-
پردازد.
بنابراین درآمد صاحبان اوراق عبارت است از مجموع اجاره بهاي ماهانه به اضافه تفاوت قیمت خرید و قیمت
فروش دارایی اجاره داده شده در سررسید اجاره، که ممکن است این تفاوت با توجه به نوع دارایی مثبت یا منفی
باشد. بنابراین درآمد صاحبان اوراق از دو بخش ثابت شامل اجاره بهاي دریافتی و متغیر شامل سود یا زیان ناشی از
تغییر قیمت دارایی در پایان دوره اجاره عملیاتی، تشکیل میشود. به عنوان مثال اگر زمین، دارایی مبناي قرارداد
اجاره باشد و فرض شود قیمت زمین در پایان سررسید اوراق افزایش یابد در این حالت سرمایهگذاران از محل
. ١ منطبق بر استاندارد حسابداري شماره 21
افزایش قیمت زمین نیز سود به دست خواهند آورد زیرا اجاره از نوع عملیاتی است و پس از پایان دوره اجاره،
زمین در بازار به قیمت روز به فروش خواهد رسید و میزان درآمد آن بین سرمایهگذاران تقسیم خواهد شد.
در صورتی که اجاره از نوع سرمایهاي (مانند اجاره به شرط تملیک) 1 باشد واسط دارایی را به صورت اجاره به
شرط تملیک یا اجاره با شرط اختیار خرید براي بانی، در اختیار بانی قرار میدهد. در قرارداد اجاره، شرط میشود
واسط در سررسید اوراق و پس از دریافت آخرین اجاره بها، دارایی را به تملیک بانی درآورد. در این صورت نیز
واسط بخشی از اجاره بها را به عنوان حقالوکاله بر میدارد و بقیه را به صاحبان اوراق میپردازد. بنابراین درآمد
صاحبان اوراق نیز عبارت است از مجموع اجاره بهاي ماهانه (که به طور معمول بیشتر از روش قبل است زیرا در
این نوع از اجاره، ارزش دارایی (عین مستاجره) نیز در اجاره بهاي پرداختی گنجانده میشود). درآمد صاحبان اوراق
در این صورت کاملاً قابل پیشبینی است.
این اوراق براي شرکتهایی مناسب است که نیاز به یک یا مجموعهاي از دارایی داشته باشند. به عنوان مثال
شرکتهاي هواپیمایی، شرکتهاي کشتیرانی، شرکتهاي حمل و نقل و شرکتهاي تولیدي میتوانند جهت خرید
هواپیما، کشتی و یا سایر دارییهاي ثابت، از این اوراق استفاده نمایند.

-2 اوراق اجاره تامین نقدینگی: در این نوع از اوراق اجاره، واسط با واگذاري اوراق به مردم و جمع آوري وجوه،
به وکالت از طرف آنها یک دارایی (ثابت مشهود) را از بانی خریداري کرده سپس به همان بنگاه (بانی) اجاره می-
دهد. به عبارت دیگر این نوع از اوراق، مبتنی بر فروش و اجاره مجدد 2 است. در این حالت بانی با استفاده از اوراق
اجاره، اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میکند. به بیان ساده میتوان گفت بانی توانسته با وثیقه قرار دادن
دارایی خود، مبلغی را جهت رفع نیازهاي نقدینگی کسب نماید. این عامل سبب نامگذاري این اوراق به اوراق تامین
نقدینگی شده است زیرا مثلاً شرکتی که نیازمند وجه نقد است دارایی خود را میفروشد و آن را به صورت اجاره به
شرط تملیک مجددا بًه دست میآورد. فرایند عملیاتی انتشار اوراق اجاره تأمین نقدینگی در نگاره زیر آورده شده
است.

در اوراق اجاره تامین نقدینگی واسط پس از انتشار اوراق و خرید دارایی (عین مستاجره) از بانی، مجددا آًنرا به
صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار وي قرار میدهد. بنابراین دارایی در مقابل اجاره بهاي معین براي مدت
مشخص به بانی اجاره داده میشود و در قرارداد اجاره، شرط میشود واسط در سررسید، دارایی را به بانی تملیک
کند. در این صورت نیز واسط بخشی از اجاره بها را به عنوان حقالوکاله بر میدارد و بقیه را به صاحبان اوراق می-
پردازد. درآمد صاحبان اوراق نیز عبارت است از مجموع اجاره بهاي ماهانه. از این رو درآمد صاحبان اوراق در این
صورت کاملاً قابل پیش بینی است.
در این نوع از اوراق، امکان استفاده از اجاره عملیاتی چندان قابل تصور نیست. زیرا بانی تنها به دنبال به دست
آوردن نقدینگی جهت بهبود وضعیت مالی خود است و دارایی ثابت وي، نقش حیاتی در ادامه فعالیت شرکت دارد.
بنابراین منطقی به نظر نمیرسد که دارایی را به سرمایهگذاران بفروشد. از این رو در این حالت تنها اجاره سرمایهاي
قابل تصور است. بنابراین شرکتهایی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند میتوانند به کمک این اوراق،
یک یا چند دارایی خود را از طریق انتشار این اوراق به فروش رسانند و با کسب وجه نقد و نیز اجاره مجدد دارایی
خود، مشکلات مالی را تا حدي مرتفع کنند.

-3 اوراق اجاره رهنی: نوع سوم اوراق اجاره بیشتر مورد استفاده بانکها، لیزینگها و موسسات اعتبار دهنده است.
در این نوع از اوراق، بانی (بانک) تسهیلاتی که قبلاً در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخته کرده را به شخص
ثالثی (واسط) میفروشد. بنابراین ابتدا واسط، اوراق اجاره را منتشر مینماید و سپس داراییهایی که بانک در قالب
عقد اجاره به شرط تملیک در طول زمان به افراد مختلفی داده است را از وي خریداري مینماید. با فروش این
داراییها رابطه بانی و واسط قطع میشود و واسط از طرف سرمایهگذاران مالک داراییهایی میشود که بانک (بانی)
آنها را قبلا بًه صورت اجاره به شرط تملیک به گیرندگان تسهیلات واگذار نموده است. فرآیند عملیاتی این اوراق
در نگاره زیر آورده شده است.
بر اساس این مدل بانکها، موسسات اعتباري غیر بانکی، تعاونیهاي اعتبار و شرکتهاي لیزینگ میتوانند دارایی-
هایی را که قبلاً به شخص یا اشخاصی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمودهاند را به واسط بفروشند. با
این نقل و انتقال رابطه بین بانی و واسط کاملاً قطع خواهد شد. با توجه به شرایط این دسته از نهادهاي مالی که
تسهیلات خود را تنها به صورت اجاره سرمایهاي اعطا میکنند، لذا تنها میتوان اوراق اجاره سرمایهاي (به شرط
تملیک) را براي این دسته از اوراق طراحی نمود. در این صورت درآمد صاحبان اوراق کاملاً قابل پیش بینی است.
این اوراق نوعی از اوراق رهنی (خرید دین) محسوب میشوند و میتوان آنها از نقطه نظر این نوع از ابزارهاي
مالی مورد بررسی قرار داد.

--
در مورد اولین صکوکی که در ایران منتشر شد توسط شرکت هواپیمایی ماهان به نظر میرسد از نوع اجاره برای تامین نقدینگی شرکت بوده است که در این نوع صکوک شرکت توانسته است هواپیمایی را که داشته ولی جزو دارایی های غیزجاری و غیرنقد خود بوده است را به نهاد واسط بفروشد و از او اجاره به شرط تملیک( یعنی اجاره ای که در پایان مدت قرارداد مال به فرد مستاجر داده می شود) کند یعنی پس از پایان قسط سه ماهه آخری که هواپیمایی ماهان به نهاد واسط داد و نهاد واسط نیز به سرمایه گذاران داد هواپیما کاملا به اختیار شرکت هواپیمایی ماهان میرسد
( در مورد ساختار عملیاتی صکوک اجاره در پست های بعدی ان شائ الله بحث خواهد شد)
 

mohamad3284

New Member
عضو تازه
صکوک اجاره-3-

مراحل انتشار صکوک اجاره

ساختار کلی طراحی و انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

12.jpg


  • بانی که ذینفع وجوه حاصل از انتشار است. بانی در واقع شرکت یا نهادی است که به وجه نقد نیاز دارد.
  • شرکت با مقصد خاص (SPV) که ناشر اوراق صکوک است.
  • سرمایه‌گذاران که اقدام به خریداری اوراق صکوک می‌نمایند.
روش کار به این صورت است که ابتدا بانی یکسری از دارایی‌های خود که برای اجارة مناسب هستند را انتخاب می‌کند. سپس بانکی یک شرکت با مقصد خاص تأسیس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی‌های منتخب را به صورت یک پرتفوی به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی‌ها مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می‌شود.
در مرحلة بعد شرکت با مقصد خاص از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی‌های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می‌کند. اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی‌های مورد اجاره می‌باشند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می‌نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.
بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت با مقصد خاص قرار دهد. شرکت با مقصد خاص نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. البته فرآیند دریافت و پرداخت وجوه معمولاً توسط یک مؤسسة امین
http://www.talarebourse.com/forum/#_ftn1 انجام می‌شود.
هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می‌رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره‌بها نیز متوقف می‌شود مالکیت دارایی‌های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است. حال اگر ارزش بازار دارایی‌های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آنگاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی‌ها، سود سرمایه‌ای
http://www.talarebourse.com/forum/#_ftn2 به دست می‌آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه‌ای مواجه می‌شوند. بنابراین در حالیکه درآمد حاصل از اوراق صکوک نسبتاً پایدار و دارای ریسک اندکی است اما خود اوراق می‌توانند با ریسک کاهش قیمت مواجه شوند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند انگیزة سرمایه‌گذاران برای خرید صکوک را کاهش دهد. به همین دلیل معمولاً همراه با اوراق صکوک یک اختیار فروشhttp://www.talarebourse.com/forum/#_ftn3نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی‌های مربوطه را در زمان انقضای قرارداد اجاره به قمیت اسمی به خود بانی بفروشند.
برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار از طریق انتشار صکوک، گام اول این است که دارایی‌های واجد شرایط را از شرکت اصلی جدا کرده و آن را به شرکت با مقصد خاص منتقل کنیم. شرکت با مقصد خاص معمولاً یک شرکت با مسئولیت محدود است. با انتقال دارایی به شرکت با مقصد خاص کلیة ریسک‌های مربوط به دارایی از شرکت اصلی دور شده و به شرکت با مقصد خاص منتقل می‌شود. همچنین دارندگان صکوک نیز مطمئن می‌شوند که کلیة حقوق مربوط به دارایی متعلق به آنهاست و هیچ شخص دیگری نسبت به آن ادعایی ندارد. اما اگر این دارای در ترازنامة شرکت اصلی وجود می‌داشت و به شرکت با مقصد خاص منتقل نمی‌شد آنگاه طلبکاران نیز ممکن بود نسبت به آن ادعا داشته باشند.
لزوماً در همة موارد انتشار صکوک، مالکیت خود دارایی منتقل نمی‌شود. در اکثر موارد مالکیت منافع حاصل از دارایی منتقل می‌شود. یعنی فقط اجاره‌بها به اوراق بهادار تبدیل می‌شود. البته بهتر است که مالکیت دارایی نیز منتقل شود تا اعتبار صکوک افزایش یابد. همچنین قرارداد اجاره باید از قرارداد خرید و فروش اولیه مستقل باشد و این دو نباید مشروط به یکدیگر باشد. یعنی بانی و شرکت با مقصد خاص نباید با این شرط دارایی را خرید و فروش کنند که پس از قرارداد بیع، شرکت با مقصد خاص دارایی را مجدداً به بانی اجاره دهد. از نظر اهل سنت چنین شرطی جایز نیست که به نظر می‌رسد جای تامل بیشتر دارد. اما در هر صورت طرفین می‌توانند با امضای یک یادداشت تفاهم غیرقراردادی به این توافق دست یابند.
بانی می‌تواند به شرکت با مقصد خاص تعهد دهد که در پایان مدت اجاره، دارایی را از وی خریداری می‌کند. و شرکت با مقصد خاص نیز به بانی تعهد می‌دهد که در پایان مدت اجاره دارایی را به وی بفروشد. اما مواردی که منجر به بیع العینه شود از دیدگاه فقه اسلامی مجاز نیست. در صکوک "تبرید" در امارات متحدة عربی، یک مدت زمان معقولی بین پایان مدت زمان اجاره و فروش مجدددارایی از شرکت با مقصد خاص به بانی وجود دارد تا مشکل شرعی آن نیز حل شود.


 

بهترین سرمایه

New Member
عضو تازه
سلام به تمامی دوستان
من می خواهم اوراق صکوک بخرم
1) ایا از طریق انلاین می شود ؟
2) وقتی از طریق انلاین خریداری کرده ام سود ان به حساب ام ، که قبلا به کارگزاری اعلام کرده ام می رود ؟ ( دیگر نیازی به گفتن حساب مجدد به کارگزاری نیست؟)
3) سود ماهیانه 20 % است . سود در سر رسید چند درصد می باشد ؟
4) ایا این اوراق همیشه قابل خرید هست ؟ ( یعنی می توانم اضافه کنم تا زمان سررسید ؟)
5) در زمان سرسید ( بعد گذر 4 سال ) کل اوراق را چه کسی می خرد ؟
6) ایا اوراق صکوک مان بیمه شده است ؟
7) ایا این اوراق های صکوک ، دارای بازارگردان است ؟ و همیشه می توان ان را فروخت ؟

8) در مجموع بعد از گذر 4 سال چند درصد سود می بریم ؟
9) به نظر شما کدام اوراق صکوک بهتر است ؟ و چرا ؟
10) ایا کسی از دوستان اوراق صکوک خریداری کرده است ؟ ممنون می شوم اگر تجربیات خود را مطرح کنید .

بسیار سپاس گذارم
 

alizali

Well-Known Member
کاربر فعال
سلام به تمامی دوستان
من می خواهم اوراق صکوک بخرم
1) ایا از طریق انلاین می شود ؟
2) وقتی از طریق انلاین خریداری کرده ام سود ان به حساب ام ، که قبلا به کارگزاری اعلام کرده ام می رود ؟ ( دیگر نیازی به گفتن حساب مجدد به کارگزاری نیست؟)
3) سود ماهیانه 20 % است . سود در سر رسید چند درصد می باشد ؟
4) ایا این اوراق همیشه قابل خرید هست ؟ ( یعنی می توانم اضافه کنم تا زمان سررسید ؟)
5) در زمان سرسید ( بعد گذر 4 سال ) کل اوراق را چه کسی می خرد ؟
6) ایا اوراق صکوک مان بیمه شده است ؟
7) ایا این اوراق های صکوک ، دارای بازارگردان است ؟ و همیشه می توان ان را فروخت ؟

8) در مجموع بعد از گذر 4 سال چند درصد سود می بریم ؟
9) به نظر شما کدام اوراق صکوک بهتر است ؟ و چرا ؟
10) ایا کسی از دوستان اوراق صکوک خریداری کرده است ؟ ممنون می شوم اگر تجربیات خود را مطرح کنید .

بسیار سپاس گذارم

کسی جوابی برای اینها ندارد؟
 

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
خريد روز 25 مرداد

خريد ونفت و پارس الکتريک روز شنبه 25 مرداد .گروه فعالان بازار
 

moradkhan

Well-Known Member
کاربر فعال
از يكي از دوستان محترم خواهشمندم به صورت كاملا عاميانه

معاملات صكوك را توضيح بدهد.

خواهشمندم مثال هاي معمول تري ذكر بفرمائيد.

بنده چندين بار راجع به صكوك مطالعه كرده ام ولي چيزي دستگيرم نشده است!

با تشكر و سپاسگزاري از همه عزيزاني كه اطلاع رساني مي فرمايند.
 

تکنیک23

مسدود شده
مسدود شده
از يكي از دوستان محترم خواهشمندم به صورت كاملا عاميانه

معاملات صكوك را توضيح بدهد.

خواهشمندم مثال هاي معمول تري ذكر بفرمائيد.

بنده چندين بار راجع به صكوك مطالعه كرده ام ولي چيزي دستگيرم نشده است!

با تشكر و سپاسگزاري از همه عزيزاني كه اطلاع رساني مي فرمايند.
در حالت کلی می توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.
در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکتهای اسلامی و یا شرکتهای اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.

در حالت کلی می توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي شود که بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي گيرند، سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب مي کنند.

انتشار اوراق بهادار (صكوك) براساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهمترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي است و از جمله برجسته ترين ابزار توسعه اقتصادي اسلامي است مشروط بر اينكه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز مي‌سازد، رعايت شود.

در نظام سرمايه‌داري كه امروزه در جهان متداول است براي پروژه‌هاي بزرگي كه نياز به سرمايه كلان دارند و سود يا درآمد هنگفتي نيز در پي دارند به صدور اسناد بر پايه اوراق قرض با بهره اقدام مي‌كنند و صاحبان اين اسناد چيزي جز بستانكاراني براساس بهره از صاحبان اين پروژه‌ها نيستند و در مالكيت پروژه‌ها يا در سود يا درآمد حاصل از آنها، هيچ گونه سهمي ندارند و فقط بهره‌اي را كه متناسب با بهره بازار پول است، به دست مي‌آورند در حالي كه ابزارهاي مالي اسلامي به گونه‌اي طراحي شده اند كه دارندگان اوراق به صورت مشاع در فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد حضور دارند و سود اين فعاليت ها پس از كسر هزينه هاي عملياتي بين دارندگان اوراق توزيع مي‌گردد.
 

تکنیک23

مسدود شده
مسدود شده
قابلیت‌های صکوک:
رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر عمدتا به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی مطرح شده است. حجم بالایی از نقدینگی بدون امکان سرمایه گذاری‌های گسترده برای موسسه‌های اسلامی خطر بزرگی محسوب می‌شود که انتشار صکوک به خصوص در دو سال گذشته کمک شایانی به دفع این خطر نموده است .اما این اوراق یک تنه پاسخگوی بسیاری از مراجعه‌های بانکی است چرا که انواع گوناگونی دارد.
صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی از 5 جهت تفاوت دارد.
اول اینکه صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می‌شود.
دوم نکته این است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
سوم اینکه اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
چهارم اینکه فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
پنجمین تفاوت هم این است که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.
در برابر این 5 تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی ، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند.
مزایای 6 گانه صکوک
صکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار می‌رود. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان در 6 مورد بیان کرد.
صکوک نقدینگی بانی را افزایش می‌دهد .از طرف دیگر دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. مزیت چهارم هم این است از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
در حالی مزیت پنجم صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار است که چنانچه برای دادوستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.
سه ریسک مهم صکوک
ریسک‌های مربوط به صکوک( اجاره) را در حالی به طرق مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد که مهم‌ترین ریسک‌هایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را می‌توان به سه گروه دسته بندی کرد.
اولین ریسک مربوط به از بین رفتن دارایی‌ها است. یعنی چنانچه به دارایی مورد اجاره در فرآیند انتشار اوراق صکوک به هر دلیل خسارتی وارد آید طیبعتا از ارزش آن دارایی کاسته شده و در نتیجه دارندگان صکوک متضرر می‌شوند. البته این ریسک را می‌توان از طریق بیمه کردن دارایی‌ها به طور کامل حذف کرد.
ریسک دیگر به نرخ سود تعلق دارد. مبلغ اجاره بها معمولاً ثابت تعیین می‌شود و دارندگان اوراق صکوک در هر دوره اجاره بهای ثابتی را دریافت می‌کنند. بنابراین چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزایش یابد آنگاه آن‌ها در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت می‌کنند.
سومین ریسک هم کاهش قیمت دارایی است. یعنی چنانچه ارزش دارایی‌ها در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه‌ای مواجه می‌شوند. البته این ریسک را می‌توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد زیرا در این صورت آن‌ها می‌توانند با اعمال اختیار فروش خود، اوراق صکوک را به قیمت مندرج در برگه اختیار فروش به شرکت با مقصد خاص یا بانی بفروشند
 
بالا