صنعتي پيام و ارج ... نوسان گيري

اميرمحسن

Member
کاربر فعال
با سلام

از اين 2 سهم قافل نشيد.
نوسان گيري

اما با سرمايه كم ...

52٪ ارج در اختيار سر بانك ملي و مديريت آن است و قيمت آن ~ 108 است.
پيام هم شايعاتي دارد ... ~ 145 تومان است.

ريسك داردو بازده ولي ارج به نظر من بدون ريسك با توجه به قيمت ولي نقدشوندگي كم

ب . ت.
 
بالا