صنايع شيميايي ايران حقوقي هاي زيادي را به خود جلب خواهد کرد

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
بهترين سود من در سود دوستانم است
صنايع شيميايي ايران با نماد شيران يکي از سهم هاي بازار است که پس از افزايش سرمايه براي طرح توسعه خوداخيرا توليد خود را چندين برابر نموده و بازاربنزن و پارافين اسياي مرکزي را از آن خود خواهد نمود تحرکات اخير شرکت که از ديد حقيقي ها مخفي مانده است نشان مي دهد اين سهم بزودي حقوقي هاي زيادي را به خود جلب خواهد نمود و سهم با سود خوبي که در مياندوره خواهد نمود رشد خوبي خواهد کرد اين سهم توان بالا بردن eps خود راتا 450 تومان براي هر سهم را دارد و سهام داران تا ميتوانند اين سهم را در بازار منفي بخرند چون محصولات شرکت خاص بوده و شرکت رقيبي براي توليد چنين محصولاتي وجود ندارد شيران تا 2400 تومان خواهد رسيد
 

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
صنايع شيميايي ايران با نماد شيران يکي از سهم هاي بازار است که پس از افزايش سرمايه براي طرح توسعه خوداخيرا توليد خود را چندين برابر نموده و بازاربنزن و پارافين اسياي مرکزي را از آن خود خواهد نمود تحرکات اخير شرکت که از ديد حقيقي ها مخفي مانده است نشان مي دهد اين سهم بزودي حقوقي هاي زيادي را به خود جلب خواهد نمود و سهم با سود خوبي که در مياندوره خواهد نمود رشد خوبي خواهد کرد اين سهم توان بالا بردن eps خود راتا 450 تومان براي هر سهم را دارد و سهام داران تا ميتوانند اين سهم را در بازار منفي بخرند چون محصولات شرکت خاص بوده و شرکت رقيبي براي توليد چنين محصولاتي وجود ندارد شيران تا 2400 تومان خواهد رسيد
 
بالا