شپلی ( پلی اکریل )

Exemplary

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
تسلیت به خناسان و دلواپسان که میگفتند زمان کم برای افزایش سرمایه شپلی ممکنه انجام نگیرد خخخ

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیشنهاد داد که دو شرط برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این بودجه در نظر گرفته شود.
به گزارش TSEpress مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به موضوع الحاق یک بند به تبصره (۷) معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت پرداخت.

این مرکز در گزارش خود با بیان اینکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، علاوه بر انضباط مالی شرکت و به روز شدن ارزش دارایی ها، راهکاری است که شرکت های زیان ده برای خروج از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن تمسک می جویند، نوشته است: تجدید ارزیابی از انحلال شرکت ها به ویژه در شرایط رکود جلوگیری می کند. مشمول مالیات بودن تجدید ارزیابی مهم ترین مانعی بود که موجب می شد تا شرکت ها به این طریق افزایش سرمایه بی رغبت می شوند از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در ماده (۱۷) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و قبل از آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش سرمایه از طریق تجدید دارایی را مشمول معافیت مالیاتی دانست.

این مرکز البته یادآوری کرده است که براساس این قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از تاریخ تصویب ماده ۱۷ تا ۵ سال بعد از آن معاف از مالیات است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

با این حال تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر موضوع تجدید ارزیابی ماده ۱۷ از توان تولیدی و خدماتی لغو شد. اما این موضوع با توجه به درخواست بنگاه های اقتصادی در بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به نحو محدود درباره شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده اند، مورد پذیرش قرار گرفت.

این مرکز پیشنهاد داده است بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۷ با اندکی تغییر بار دیگر در بودجه ۹۸ مورد عمل قرار بگیرد. مرکز پژوهش ها نوشته است: در تبصره مذکور تنها شرکت هایی مشمول دانسته شده است که صورت های مالی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از سوی مجمع تصویب شده و صورت های مالی آنها نشان دهنده کاهش سرمایه شرکت باشد. با توجه به اینکه آغاز و پایان سال مالی شرکت ها الزامات منطبق با آغاز و پایان سال شمسی نیست لذا شرکت هایی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ صورت های مالی خود را تصویب کرده و صورت های مذکور بیانگر کاهش سرمایه و شمول ماده ۱۴۱ لایحه تجارت در خصوص آنها باشد، مشمول این معافیت شوند.

این مرکز همچنین پیشنهاد الحاق به بند (ک) تبصره ۴ قانون بودجه را داده است. براینی اساس «انتقال ازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت ۲ شرط بلامانع شده و مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

اولین شرط آن است که شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند. دومین شرط نیز آن است که شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

این مرکز در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت برخی از شرکت های اقتصادی و عدم توانایی شرکت ها در افزایش سرمایه از طرق دیگر و خروج از شمول ماده ۱۴۱، لازم است تا رویکردی که در قانون توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و قانون بودجه ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده است که بند (ک) به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شود:

انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

  1. شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند.
  2. شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند
 

آمیتی

Well-Known Member
کاربر فعال
تسلیت به خناسان و دلواپسان که میگفتند زمان کم برای افزایش سرمایه شپلی ممکنه انجام نگیرد خخخ

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ کل کشور پیشنهاد داد که دو شرط برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این بودجه در نظر گرفته شود.
به گزارش TSEpress مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به موضوع الحاق یک بند به تبصره (۷) معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت های مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت پرداخت.

این مرکز در گزارش خود با بیان اینکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، علاوه بر انضباط مالی شرکت و به روز شدن ارزش دارایی ها، راهکاری است که شرکت های زیان ده برای خروج از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن تمسک می جویند، نوشته است: تجدید ارزیابی از انحلال شرکت ها به ویژه در شرایط رکود جلوگیری می کند. مشمول مالیات بودن تجدید ارزیابی مهم ترین مانعی بود که موجب می شد تا شرکت ها به این طریق افزایش سرمایه بی رغبت می شوند از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در ماده (۱۷) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و قبل از آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش سرمایه از طریق تجدید دارایی را مشمول معافیت مالیاتی دانست.

این مرکز البته یادآوری کرده است که براساس این قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از تاریخ تصویب ماده ۱۷ تا ۵ سال بعد از آن معاف از مالیات است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

با این حال تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر موضوع تجدید ارزیابی ماده ۱۷ از توان تولیدی و خدماتی لغو شد. اما این موضوع با توجه به درخواست بنگاه های اقتصادی در بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به نحو محدود درباره شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده اند، مورد پذیرش قرار گرفت.

این مرکز پیشنهاد داده است بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۹۷ با اندکی تغییر بار دیگر در بودجه ۹۸ مورد عمل قرار بگیرد. مرکز پژوهش ها نوشته است: در تبصره مذکور تنها شرکت هایی مشمول دانسته شده است که صورت های مالی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از سوی مجمع تصویب شده و صورت های مالی آنها نشان دهنده کاهش سرمایه شرکت باشد. با توجه به اینکه آغاز و پایان سال مالی شرکت ها الزامات منطبق با آغاز و پایان سال شمسی نیست لذا شرکت هایی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ صورت های مالی خود را تصویب کرده و صورت های مذکور بیانگر کاهش سرمایه و شمول ماده ۱۴۱ لایحه تجارت در خصوص آنها باشد، مشمول این معافیت شوند.

این مرکز همچنین پیشنهاد الحاق به بند (ک) تبصره ۴ قانون بودجه را داده است. براینی اساس «انتقال ازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت ۲ شرط بلامانع شده و مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

اولین شرط آن است که شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند. دومین شرط نیز آن است که شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

این مرکز در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت برخی از شرکت های اقتصادی و عدم توانایی شرکت ها در افزایش سرمایه از طرق دیگر و خروج از شمول ماده ۱۴۱، لازم است تا رویکردی که در قانون توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و قانون بودجه ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده است که بند (ک) به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شود:

انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

  1. شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند.
  2. شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند
مواد اکریلیک چند روز طول میکشه بیاد شرکت ؟محموله چند تن بوده؟
 

foortany

Active Member
کاربر فعال
نقل قول از آقاي دادخواه فر:
با سلام خدمت همه سهامداران شپلی
خبری خوش برای شپلی و راه اندازی خطوط اکرلیک
با پیگیریهایی که در این چند روز از هیئت اجرایی داشتم متوجه شدم که هیئت اجرایی از یکی از کشورهای شمالی مقدار 1200 تن ای ان خریداری کرده و الان هم مدتی هست که توی گمرک هست و کارهای گمرکی اون هم انجام شده و فکر میکنم تا چند روز آینده هم به شرکت برسه
این محموله داخل تانکرهای حمل مواد شیمیایی و توسط قطار حمل میشه
از همه مهمتر اینکه این روند قراره ادامه دار باشه و طی همین هفته به احتمال زیاد 1200 تن بعدی هم ثبت سفارش میشه و با تمام توان ایستادن که خطوط اکرلیک را فول ظرفیت کنند
ضمنا تولید محصولات پلی استر هم تا الان توی این ماه با ظرفیت بیشتری داره تولید میشه و انشاءالله که تا آخر ماه هم همینطور باشه
از این ماه و ماه آینده باید کم کم تولید و فروش از 40 میلیارد در ماه عبور کنه و به سوی اهداف خودش که رقمهای خیلی بالایی هست حرکت کنه که حتما سهامداران خودش و اهالی بازار را متعجب خواهد کرد
امیدوارم خیلی زود شاهد رونق و سود آوری این کارخانه عظیم باشیم
پس مواظب باشید و سهامداری کنید و دنبال نوسانات روزانه سهم نباشید

خبرهای خوب افزایش هم فکر کنم همین چند روز آینده منتشر بشه
خیلی زودتر از اونی که فکر کنید انشاءالله
 

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
کوتاه مدت تا 250 تومن مشکلی نداریم

وقتیکه از 250 تومن عبور کرد , تازه سر و کله تحلیلگرای بازار توی شپلی با تارگتهای نجومی پیدا میشه

هیچ توصیه ای به خرید و فروش شپلی ندارمسلامت و پرسود باشید

.

بدون شرح ..............................:cool::cool::cool::cool::cool:

توی این بازار منفی و داغون سهمی داشته باشی که بازه اون 10% باشه و صف خرید بشه.
 

Exemplary

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
میدونید چرا اکثر کانالها و گروهها از شپلی چیزی نمیگویند یا تحلیل نمیگذارند؟!
چون جا موندن و جرات تحلیلش را ندارند و بی شک اعتبارشان را بر باد خواهد داد
سهم باید اینطوری باشه، یدونه باشه خخخ
 

robertocarlos

Active Member
کاربر فعال
نقل قول از نماینده سهامداران
با سلام خدمت همه سهامداران شپلی
خبری خوش برای شپلی و راه اندازی خطوط اکرلیک
با پیگیریهایی که در این چند روز از هیئت اجرایی داشتم متوجه شدم که هیئت اجرایی از یکی از کشورهای شمالی مقدار 1200 تن ای ان خریداری کرده و الان هم مدتی هست که توی گمرک هست و کارهای گمرکی اون هم انجام شده و فکر میکنم تا چند روز آینده هم به شرکت برسه
این محموله داخل تانکرهای حمل مواد شیمیایی و توسط قطار حمل میشه
از همه مهمتر اینکه این روند قراره ادامه دار باشه و طی همین هفته به احتمال زیاد 1200 تن بعدی هم ثبت سفارش میشه و با تمام توان ایستادن که خطوط اکرلیک را فول ظرفیت کنند
ضمنا تولید محصولات پلی استر هم تا الان توی این ماه با ظرفیت بیشتری داره تولید میشه و انشاءالله که تا آخر ماه هم همینطور باشه
از این ماه و ماه آینده باید کم کم تولید و فروش از 40 میلیارد در ماه عبور کنه و به سوی اهداف خودش که رقمهای خیلی بالایی هست حرکت کنه که حتما سهامداران خودش و اهالی بازار را متعجب خواهد کرد
امیدوارم خیلی زود شاهد رونق و سود آوری این کارخانه عظیم باشیم
پس مواظب باشید و سهامداری کنید و دنبال نوسانات روزانه سهم نباشید
 

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
بدجوری همه رو پیچوندن

بعید میدونم دیگه کسی توی شپلی مونده باشه :p:p:p:p:p


.
توی ساعت معاملات بازار اعلام نکردم که خدای نکرده کسی از روی دست من معامله نکنه

اول صبح با میانگین 1820 ریال حدود 400 هزار سهم به داشته های قبلی خودم اضافه کردم

حالا از اینجا ببعد بازار باید برای سهام شپلی التماس بکنه

هیچ توصیه ای به خرید و فروش شپلی ندارمسلامت و پر سود باشید
 

mirzaei.s

Well-Known Member
کاربر فعال
شپلی
آماده باش برای شمارش معکوس
برای گزارش تجدید ارزیابی
این سهم میتونه بعد از افزایش سرمایه شروع به سود هی کنه
بعد از افزایش اگه 150شد تعجب نکنید چون شرکت با تمام توان به تولید خواهد رسید
 

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
توی ساعت معاملات بازار اعلام نکردم که خدای نکرده کسی از روی دست من معامله نکنه

اول صبح با میانگین 1820 ریال حدود 400 هزار سهم به داشته های قبلی خودم اضافه کردم

حالا از اینجا ببعد بازار باید برای سهام شپلی التماس بکنه

هیچ توصیه ای به خرید و فروش شپلی ندارمسلامت و پر سود باشید


امروز فقط تونستم 50 هزار سهم روی 200 تومن بخرم و بقیه اردر خریدم روی سیستم موند و از خرید جاموندم


هیچ توصیه ای به خرید و فروش شپلی ندارمسلامت و پرسود باشید.
 

robertocarlos

Active Member
کاربر فعال
#کامنتهای برخی از کانالهای بورسی

#شپلی

شنیده ها بزودی در کدال

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت از افزایش سرمایه 1200% از محل تجدید ارزیابی

#پاسخ
این نوع تبلیغها دوباره از همونهایی هست که توقع سهامدار را بالا ببرن و بعد از این که مثلا 300 درصد اومد دیگه برای سهامدار جذاب نباشه
دوستان عزیز و سهامداران گرامی شپلی شما روی همون حوالی 300 درصد حساب کنید و اگه بیشتر هم اومد که نوش جانتون
پس خبرهای اینگونه را هم منتشر نکنید
ما توی این سهم دنبال سهامداران واقعی هستیم و نوسان گیران هر چقدر از ما دور باشن بهتر خواهد بود.
 

اشتباه محض

Well-Known Member
نارنجی سابق
مثل اینکه همه دوستان فروختن و از سهم خارج شدن

انشاالله که در سرمایه گذاری های جدید خودشون به سودهای خوبی برسند

هیچ توصیه ای به خرید و فروش شپلی ندارمسلامت و پرسود باشید

.
 
بالا