شرایط جذب هيأت علمی + سوالات متداول

azam_ch74

Member
کاربر فعال
عضو تازه
هدف از شرایط جذب هيأت علمی مقرر در آیین نامه هرنوع جذب عضو هيأت علمی به شکل قراردادی، پيمانکاری، پروژه سربازی، مأموریت، انتقالی و امتیاز تحصيلی می باشد.

پروسه جذب هيأت علمی
بعد از آگهی فراخوان عمومی جذب اعضای هيأت علمی و امتیاز تحصيلی که مطابق فرم ها و روال مربوطه اطلاع رسانی شده پیش می رود، دبيرخانه اقدام به اخذ انجام فراخوان و پیگیری تقاضای دواطلبان می نماید.

دبيرخانه همه تقاضاهای رسیده را به هيأت اجرایی جذب می فرستد و با تشخیص هيأت اجرایی جذب برای اشخاصی که شرایط را دارند، پرونده تشکيل می دهد و به افرادی که شرایط اوليه نداشتند، اطلاع رسانی می کند. دبيرخانه پس از ایجاد پرونده برای داوطلبان احراز شرایط، در آن واحد پرونده آن ها را بسته به نظر هيأت اجرایی جذب هيأت علمی ، به کارگروه های ارزیابی قدرت علمی و شایستگی عمومی و در رابطه با واحدهای معارف اسلامی به نظارت امور اساتيد سازمان نمایندگی مقام معظم رهبری می فرستد.

کارگروه ارزیابی قدرت علمی و شایستگی های عمومی با تشکيل جلسه و دعوت از اشخاص مشخص شده به منظور تجزیه و تحلیل پرونده داوطلبان اقدام کرده و نتيجه ارزیابی شایستگی را بسته به امتيازات کسب شده از فرم مربوطه، به دبیرخانه می فرستد و آنجا پس از بررسی پرونده ها تصمیم خود را اعلام می کنند. دبيرخانه چکیده پرونده داوطلبان تایید شده را براساس فرم مربوطه به طور فيزیکي و نیز توسط سایت جامع جذب، به دبيرخانه هيئت مرکزی جذب می فرستد.

همچنین هيأت مرکزی جذب، تصميم آخر تا سقف 45 روز به دانشگاه و موسسه موردنظر اطلاع می دهد و موسسه مسئول است تا سقف 11 روز نتيجه را به اطلاع داوطلب برساند. صدور ابلاغ استخدام اعضای هيأت علمی به صورت پیمانکاری بعد از تأیيد هیئت مرکزی جذب و فرستادن مدارک لازم از سمت موسسه به واسطه معاونت آموزشی سازمان انجام می شود.

شرایط جذب هيأت علمی (عمومی)
داوطلبان عضویت هيأت علمی باید شرایط عمومی طبق مصوبه 608 مورخ ۱۹ تیرماه سال ۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی زیر را داشته باشند:

 • ایرانی باشد و در طول دوران خدمت تابعيت را تغییر ندهد و تابعیت مضاعف نگیرد.
 • حداقل معدل برای دوره لیسانس 14.
 • حداقل معدل برای دوره فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای 16.
 • حداقل معدل برای دوره دکتری تخصصی 17 (با اعمال ضریب تطبیق معدل).
 • وفادار عملی بودن به مقرارت وضع شده در جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
 • معتقد بودن به دین اسلام یا یکی از ادیان مقبول در مقررات اساسی کشور ایران.
 • عدم سابقه عضویت یا تعلق به تیم های سياسی مخالف با جمهوری اسلامی ایران.
 • مشهور نبودن به تبهکاری و ناپاکی و عمل به امور غیراخلاقی.
 • عدم سوء سابقه حقوق.
 • محکوم به محرومیت از خدمات همیشگی دولتی طبق رأی صادر شده از سمت سازمان های مربوطه نشده باشد.
 • به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد نداشته باشد و مشغول خرید و فروش آن ها نباشد.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی داشته باشد.
 • از لحاظ جسمانی متناسب با کار موردنظر، سالم و توانمند باشد.
 • حداقل مدرک تحصيلی فوق لیسانس یا دکتری حرفه ای )مجموعه پزشکي( یا سطح سه حوزوی داشته باشد.
 • حداکثر سن برای افرادی که فوق لیسانس یا دکتری یا سطح سه حوزوی، 31 سال و برای افرادی که دکتری تخصصی و سطح چهار حوزوی را دارند، 40 سال می باشد.
بند 1-

خبرگان اگر مدرک دانشگاهی نداشته باشند با داشتن شرایط در قالب قوانین و مقررات مربوطه از شمول از این تبصره مستثني مي باشند. بندهای "م" و "ل"

بند 1-

اگر موسسه به خدمات داوطلبان با مدرک تحصيلي دکتری حرفه ای و سن بالای 40 سال

نیاز داشته باشد، که بسته به تشخیص هيأت مميزه مربوطه دارای تمایزهای علمی منحصربه فرد می باشند، این داوطلبان با تصویب هيأت امنا از این بند مستثني هستند.

شرایط جذب هيأت علمی (اختصاصی)
داوطلبان به منظور جذب اعضای هيأت علمی موسسه باید علاوه بر بهرمند بودن از شرایط

کلی متناسب با مرتبه مورد نیاز، دارای شرایط اختصاصي زیر به بسته به نظر مراجع مربوطه باشند:

 • مدرک تحصيلی متناسب با یکی از جایگاه های علمی مورد نیاز:
  • مدرک تحصيلی دکتری حرفه ی و یا رده 4 حوزوی با رساله پژوهشی برای همه رشته های دانشگاهي(به جز مجموعه پزشکی) و یا برخورداری از درجه تخصصی )مدرک تخصصی( در مجموعه پزشکی برای داوطلبان ورود به خدمت در جایگاه استادیار
  • دارا بودن مدرک فوق لیسانس و یا سطح 3 حوزوی در رشته خاص مربوط برای همه رشته های دانشگاهی به جز پزشکی و برخورداری از درجه دکتری حرفه ای )در مجموعه پزشکي( برای داوطلبان هيأت علمی در جایگاه مربی با رعایت بند
  • با یک زبان بیگانه آشنایی کافی داشتن برای داوطلبان جذب اعضای هيأت علمی در جایگاه مدرس و استادیار لازم است.
بند 1:

بخاطر ارزش قائل شدن برای هرم علمی، از تاریخ اجرای این دستورالعمل، استخدام عضو هيأت علمي در جایگاه مربی آموزشيار و مربی تحقیقاتی ممنوع است.

بند 1:

موسسه می تواند به منظور حفظ هرم علمی و در صورت تقاضا برای جذب اعضای هيأت علمی در جایگاه مدرس، با ارائه اطلاعیه توجيهی برای دریافت مجوز از هيأت امنای موسسه مربوط، اقدام کند.

انواع قالب های جذب اعضای هيأت علمی
استخدام در موسسه بعد از دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی، به صورت تمام وقت و در قالب یکی از فرم های زیر با رعایت شرایط و قوانین این دستورالعمل انجام می شود:

 • استخدام پيمانی برای مسئولیت های نهادی براساس قرارداد که تمدید آن، به کسب آیین نامه، دادن ترفيع ساليانه اعضای هيأت علمی آموزشی و دست کم امتیازات طبق امتيازات درج شده، به ترتيب برای جایگاه های مربی و استادیاری و نیز پذیرش رئيس موسسه یا جایگاه تحقیقاتی ابلاغی از سمت وزارت مجاز از سمت او است.
 • استخدام رسمی آزمایشی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.
 • استخدام رسمی قطعی به منظور مسئولیت مقام های سازمانی.
جایگاه های اعضای هيأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی
 • مربی آموزشيار مربی تحقیقاتی
 • استادیار آموزش /پژوهشی
 • دانشيار آموزشی/ پژوهشی
 • استاد آموزشی/پژوهشی
اکثر مواقع ابتدا اعضا به صورت پیمانی جذب می شوند.

بند 1- اگر داوطلب جذب اعضای هيأت علمی در موسسه، پیش از استخدام در موسه، در هيأت علمی یکی از موسسه های آموزشی و دانشگاهی و تحقیقاتی و تکنولوژی خارج از ایران سابقه جایگاه علمی بالاتر از استادیاری سابقه داشته باشد، انتصاب جایگاه دانشياری و یا استادی درصورتی که وزارت موسسه را از نظر اعتبار تایید کرده باشد، با رعایت قوانین این دستورالعمل و دستورالعمل ارتقای جایگاه مانعی ندارد.

نکات اساسی شرکت در فراخوان جذب اعضای هيأت علمی
 • تعهد و اشتغال بورسيه براساس آیین نامه خود است و افرادی که بورسيه گرفتند، نمی توانند در فراخوان
 • های غير بورسيه شرکت کنند.
 • مقرارت و قوانین برای فرزندان شهدا، اثارگران و آزادگان نیز برقرار است.
 • اولویت جذب با داوطلبان بومی همان استان است.
نکات مهم در ثبت نام فراخوان جذب اعضای هيأت علمی
بسته به اینکه ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی نیاز به هزینه دارد، بنابراین ابتدا از رشته انتخابی اطمینان حاصل کنید و بع واریز را انجام دهید چرا که پس از واریز وجه برگشت داده نخواهد شد.

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بازنشسته‌های دیگر نهادها نمی توانند در فراخوان جذب دانشگاه شرکت کنند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیات علمی بیانگر دعوت از شما برای مصاحبه علمی نیست. موسسه ها بعد از اخذ رزومه ها آن ها را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند و اگر که رزومه اخذ شده از سمت دانشگاه تایید شده باشد، داوطلب برای مصاحبه دعوت می شود و در غیراینصورت برای مصاحبه دعوت نمی شوند. شایان ذکر است رزومه های اخذ شده توسط خود دانشگاه ارزیابی می شوند، از این رو برای هر نوع پيگيری، داوطلبان صرفا باید به دانشگاه یا موسسه ای که در اولویت خود انتخاب نموده اند، مراجعه داشته باشند.

درمجموع رشته تخصصی و شرایط داوطلب با اعلام نیاز مندرج در سایت جذب دانشگاه باید متناسب باشد.

به منظور اولویت بندی کردن رشته ها باید داوطلب به مدرک و نوع جنسيت و ضوابط مقرر در اعلام تقاضا دقت کند و اولویت برگزیده با رشته و گرایش داوطلب باید هماهنگ باشد. داوطلبان پیش از تکميل اطلاعات خود از بخش اعلام خواسته دانشگاه ها، شرایطی را که در انتخاب آن ها رشته و گرایش خود را در نظر گرفته اند مشاهده و بنویسند تا پس از پرداخت وجه آن ها را در قسمت اولویت ها انتخاب نمایند.

ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هيأت علمی به صورت آنلاین و بوسیله سامانه مرکز جذب اعضای هيأت علمی است. همه داوطلبان باید که در تاریخ مقرر و از سامانه www.mjazb.ir بعد از خواندن دقیق مقررات ) اگر شرایط لازم را داشتند) و تهیه کردن مدارک و مشخصات لازم برای ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هيأت اقدام نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی بوده و در هر مرحله‌ای که هرگونه مغایرت مشاهده گردد، درخواست وی منتفی می‌شود.

سامانه جامع جذب اعضای هيأت علمی
این سامانه در حال حاضر با پشتکار متخصصان به بهره برداری رسیده و چند زیرسیستم دارد:

 • اعلام نياز دانشگاه ها
 • ثبت خواسته داوطلبان
 • ارزیابی محتوای پرونده ها در هيأت اجرایی جذب و مجموعه های توانمندی علمی و شایستگی عمومی
 • کنترل پرونده ها در هيأت مرکزی جذب و تطبيق رعایت دستورالعمل ها
نحوه ثبت نام در فراخوان
ثبت نام در سامانه www.mjazb.ir ؛

برای تشکيل حساب کاربری داوطلبان باید از بخش "سایت جامع جذب اعضای هيأت علمی" گزینه ثبت نام داوطلبان جذب را انتخاب نمایند.

راهنمای ارتباط با سیستم جذب اعضای هيأت علمی
اگر به راهنمایی بیشتر احتیاج دارید، داوطلبان می توانند از قسمت سوالات متداول در سامانه استفاده نمایند که در ادامه نیز سوالات متداول را قرار می دهیم. اگر پاسخ خود را نیافتید می توانید سوال خود را ارسال کنید تا به شما پاسخ دهند.

سوالات متداول فراخوان جذب اعضای هيأت علمی
 • سالیانه چند مرتبه و در چه زمانی فراخوان برگذار خواهد شد؟
سالیانه دو بار که در ماه های شهریور و بهمن برگزار می شود و ویژه افرادی است که دکتری یا فوق لیسانس دارند و دانشجو نیستند.

 • داوطلب برای شرکت در فراخوان به صورت پیمانی به کارت پایان خدمت نیاز دارد؟
بله صرفا در طرح سربازی به کارت پایان خدمت نیاز نیست.

 • داوطلبان می تونند در فراخوان های متعدد شرکت کنند؟
بله.

 • فایل هایی که باید در سایت نوررضوی آپلود شوند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
فایل های بارگذاری شده باید پسوند pdf داشته باشند و بیشتر از 2 مگابایت حجم نداشته باشند و همچنین تصاویر از نوع .jpg باشد و حجم آن ها از 500 کیلو بایت بیشتر نباشد.

 • معرفان چند نفر باید باشند؟
پنج نفر معرف علمی و عمومی نیاز است.

 • فیلترهای جستجو در بخش تعیین اولویت بر اساس چه مواردی باید باشد؟
فیلترهای جستجو شهر یا استان قرار داده شوند.
منبع: جذب اعضای هیات علمی
 
بالا