سهام برتر برای خرید فردا کدامند؟

Spinoza

Well-Known Member
کاربر فعال
خوب معاملات پرحجم و با رنج بالا تا %5+ پتانسیلهای قمرو را نشان داد.
دوستان این سهم چراغ خاموش، بسیار خشک و صاحب دار فاصله زیادی تا ارزش واقعی خود دارد
و مسیر رشد را به مانند قپیرا و قهکمت میرود. %135 !! افزایش سرمایه ناگهانی از سود انباشته!!، بنیاد عالی و شفافیت نسبی سهم را نشان میدهد.


 
بالا