سقف افزايش حقوق و مزاياي شركت‌هاي دولتي همانند سال 90 توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود

بالا