سايپا و سرمايه گذاري بانك ملي

anji-47

Very Good Member
کاربر فعال
#نسبت_خساپا_به_خودرو

چنانچه در نسبت دو سهم مشاهده می کنید کم کم باید سرعت رشد سهم خودرو کاسته و به سرعت رشد سهم خساپا اضافه شود . با توجه به رشد نچندان خوب خساپا سهم توانایی سیگنال شدن نسبت به سهم خودرو را دارد دوستان مشتاق صنعت می توانند بین این دوسم برای خرید خساپا گزینه بهتر هست

@HasanluMohsen
 
بالا