رمپنا ( گروه مپنا )

ساده دل

Well-Known Member
کاربر فعال
شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد
"شرکت گروه مپنا" در گروه "شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران" رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال 1396 به خود اختصاص داد.
بیست و یکمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، هشتم بهمن ماه 97 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد که بسیاری از شرکت‌های گروه مپنا در مجموع 500 شرکت برتر ایران جای گرفتند.
در لیست یکصد شرکت برتر کشور، "شرکت گروه مپنا" رتبۀ 23 را به دست آورد و در میان شرکت‌های پیمانکاری، رتبۀ نخست از نظر میزان فروش/درآمد و رتبه 10 بالاترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داد.
صعود یک پله‌ای "شرکت گروه مپنا"، صعود 15 پله‌ای "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)"، صعود 42 پله‌ای "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا"، صعود 4 پله‌ای "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)"، صعود 18 پله‌ای "شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)"، صعود 52 پله‌ای "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا" و صعود 33 پله‌ای "شرکت تولید برق توس مپنا" در قیاس با رتبه‌بندی سال گذشته، در این دوره است.
همچنین در میان پانصد شرکت برتر، نام هشت شرکت‌ دیگر زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل "شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)" با رتبه 93، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)" با رتبه 125، "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا" با رتبه 132، "شرکت نیرپارس" با رتبه 134، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)" با رتبه 143، "شرکت نصب‌نیرو" با رتبه 149، "شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا" با رتبه 165، "شرکت تولید برق عسلویه مپنا" با رتبه 170، "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا" با رتبه 179 در بین صد شرکت دوم قرار گرفته است.
برخی دیگر از شرکت‌‌های زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا" رتبه 211، "شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین" رتبه 219، "شرکت تولید برق توس مپنا" رتبه 242، "شرکت تولید برق پرند مپنا" رتبه 275، "شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا" رتبه 297، "شرکت مهندسی موادکاران" رتبه 338، "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" رتبه 347، "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا" رتبه 365، "شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا" رتبه 384 و "شرکت مشاوران انرژی تهران" رتبه 499 را به دست آوردند.
همچنین رتبه‌ نخست گروه "ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی" به "شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)"، رتبه چهارم به "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا"، رتبه پنجم به"شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا"، رتبه هجدهم به "شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا" و رتبه بیستم به "شرکت مهندسی موادکاران" رسید.
در گروه "خدمات فنی و مهندسی" رتبۀ 27 به "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا" تعلق گرفت. رتبۀ 15 "گروه انرژی شرکت‌های اول از نظر شاخص بهره‌وری کامل عوامل (TFP) در گروه‌های صنعتی" به "شرکت تولید برق توس مپنا" و رتبه‌های هشتم، نهم، یازدهم و سیزدهم در "گروه شرکت‌های پیمانکاری" به "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)"، "شرکت نیرپارس"، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)" و "شرکت نصب‌نیرو" اختصاص یافت.
بر اساس این گزارش، در گروه "انرژی"، رتبه چهارم به "شرکت تولید برق عسلویه مپنا"، رتبۀ پنجم به "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا"، رتبه هفتم به "شرکت تولید برق توس مپنا"، رتبه نهم به "شرکت تولید برق پرند مپنا" و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" و "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا"، تعلق گرفت.
رتبه‌های دوم، هشتم و چهاردهم گروه "خدمات فنی و مهندسی" به ترتیب به "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا"، "شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا" و "شرکت مشاوران انرژی مپنا" و رتبه 14 گروه "خدمات بازرگانی" به "شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین" رسید. همچنین "شرکت تولید برق عسلویه مپنا"، رتبه دوم در بین 100 شرکت دوم در شاخص بازده فروش و رتبه پنجم در بین 100 شرکت دوم در شاخص بیشترین سودآوری را به دست آمد.
از دیگر نکات قابل توجه، می‌توان به رتبه سوم "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" به عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یکصد شرکت چهارم و رتبه هشتم "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا" به عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یکصد شرکت چهارم اشاره کرد.
 

sina 100

Well-Known Member
کاربر فعال
شرکت مپنا عنوان نخست گروه شرکت‌های پیمانکاری یکصد شرکت برتر ایران را کسب کرد
"شرکت گروه مپنا" در گروه "شرکت‌های پیمانکاری برتر ایران" رتبۀ نخست را به جهتِ میزان فروش بر اساس صورت‌های مالی سال 1396 به خود اختصاص داد.
بیست و یکمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، هشتم بهمن ماه 97 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد که بسیاری از شرکت‌های گروه مپنا در مجموع 500 شرکت برتر ایران جای گرفتند.
در لیست یکصد شرکت برتر کشور، "شرکت گروه مپنا" رتبۀ 23 را به دست آورد و در میان شرکت‌های پیمانکاری، رتبۀ نخست از نظر میزان فروش/درآمد و رتبه 10 بالاترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داد.
صعود یک پله‌ای "شرکت گروه مپنا"، صعود 15 پله‌ای "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)"، صعود 42 پله‌ای "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا"، صعود 4 پله‌ای "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)"، صعود 18 پله‌ای "شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)"، صعود 52 پله‌ای "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا" و صعود 33 پله‌ای "شرکت تولید برق توس مپنا" در قیاس با رتبه‌بندی سال گذشته، در این دوره است.
همچنین در میان پانصد شرکت برتر، نام هشت شرکت‌ دیگر زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل "شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)" با رتبه 93، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)" با رتبه 125، "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا" با رتبه 132، "شرکت نیرپارس" با رتبه 134، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)" با رتبه 143، "شرکت نصب‌نیرو" با رتبه 149، "شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا" با رتبه 165، "شرکت تولید برق عسلویه مپنا" با رتبه 170، "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا" با رتبه 179 در بین صد شرکت دوم قرار گرفته است.
برخی دیگر از شرکت‌‌های زیرمجموعۀ گروه مپنا شامل "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا" رتبه 211، "شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین" رتبه 219، "شرکت تولید برق توس مپنا" رتبه 242، "شرکت تولید برق پرند مپنا" رتبه 275، "شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا" رتبه 297، "شرکت مهندسی موادکاران" رتبه 338، "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" رتبه 347، "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا" رتبه 365، "شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا" رتبه 384 و "شرکت مشاوران انرژی تهران" رتبه 499 را به دست آوردند.
همچنین رتبه‌ نخست گروه "ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع فلزی" به "شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)"، رتبه چهارم به "شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا"، رتبه پنجم به"شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا"، رتبه هجدهم به "شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا" و رتبه بیستم به "شرکت مهندسی موادکاران" رسید.
در گروه "خدمات فنی و مهندسی" رتبۀ 27 به "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا" تعلق گرفت. رتبۀ 15 "گروه انرژی شرکت‌های اول از نظر شاخص بهره‌وری کامل عوامل (TFP) در گروه‌های صنعتی" به "شرکت تولید برق توس مپنا" و رتبه‌های هشتم، نهم، یازدهم و سیزدهم در "گروه شرکت‌های پیمانکاری" به "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)"، "شرکت نیرپارس"، "شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه 1)" و "شرکت نصب‌نیرو" اختصاص یافت.
بر اساس این گزارش، در گروه "انرژی"، رتبه چهارم به "شرکت تولید برق عسلویه مپنا"، رتبۀ پنجم به "شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا"، رتبه هفتم به "شرکت تولید برق توس مپنا"، رتبه نهم به "شرکت تولید برق پرند مپنا" و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم به ترتیب به "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" و "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا"، تعلق گرفت.
رتبه‌های دوم، هشتم و چهاردهم گروه "خدمات فنی و مهندسی" به ترتیب به "شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا"، "شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا" و "شرکت مشاوران انرژی مپنا" و رتبه 14 گروه "خدمات بازرگانی" به "شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین" رسید. همچنین "شرکت تولید برق عسلویه مپنا"، رتبه دوم در بین 100 شرکت دوم در شاخص بازده فروش و رتبه پنجم در بین 100 شرکت دوم در شاخص بیشترین سودآوری را به دست آمد.
از دیگر نکات قابل توجه، می‌توان به رتبه سوم "شرکت تولید برق خوزستان مپنا" به عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یکصد شرکت چهارم و رتبه هشتم "شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا" به عنوان بالاترین ارتقاء رتبه در بین یکصد شرکت چهارم اشاره کرد.
آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی
 

Arizona

Active Member
کاربر فعال
بعضی ها می خوان زیان سبدشون رو با مپنا جبران کنن
حواستون باشه
مراقب سوءاستفاده گرها باشید
 

Mohsen Mehrvarz

Well-Known Member
کاربر فعال
چارت مپنا هم یه مثلث فعلا نشون داده
اگرچه حقوقیش خیلی سهم رو کنترل میکنه و رو منفی میخره و رو مثبت ها خالی میکنه که نتیجه ش هم طی این چندماه شده این مثلث
مثلثی که از منظر تکنیکال بنظر میرسه در حال تکمیل باشه ... مگه اینکه اراده بازیگران سهم چیز دیگه ای باشه
سهم رو حمایت 520 قرار داره که اگه از دست بره حمایت 490 فعال میشه
اگه سهم از این حوالی برنگرده الگوی مثلث فیل میشه و احتمال داره کانال نزولی و یا کنج نزولی تشکیل بشه . سهم اگه رو دور صعودی بیفته مهمترین مقاومتش 650 هست که در صورت شکست این سطح احتمالا تا بالای 900 هم بره
فعلا سهم رو زیر نظر بگیرین ... خریدهای پله ای اگه کسی خواست انجام بده حد ضرر 470 قرار بده


 

محمودیا

Well-Known Member
کاربر فعال
لاریجانی: پرمصرف‌ها باید مشمول پرداخت رقم واقعی تولید برق شوند

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در مراسمی در شهرستان خنداب اعلام کرد: «باید کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند مورد حمایت قرار بگیرند و مشترکان پرمصرف، مشمول پرداخت رقم واقعی تولید برق شوند.»

به گزارش تسنیم، او گفت: «مصرف بی رویه انرژی الکتریکی هزینه‌های کمرشکنی را بر کشور تحمیل می کند و بنابراین الگوی مصرف باید مورد توجه وزارت نیرو قرار بگیرد.»
https://bit.ly/2BmUVv2
https://p.dw.com/p/3D2lw
@dw_farsi
 

Arizona

Active Member
کاربر فعال
80 درصد نیروگاه عراق تکمیل شده است
علاوه بر عراق در سوریه نیز عملیاتی مشابه قرار است که انجام شود
 

Arizona

Active Member
کاربر فعال
صادرات سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک به سوریه/ترانزیت زمینی سوریه و ایران فعال شد.

کاشفی رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه: در حال حاضر تاجران سوری تمایل زیادی برای همکاری و خرید از کشور ما دارند و خواهان سیمان، فولاد، کاشی سرامیک و برخی اقلام غذایی تولید ایران هستند. ضمن آنکه شرکت مپنا نیز قرارداد احداث چند نیروگاه را امضا کرده است و در سفر اخیر کلنگ احداث نیروگاه لاذقیه زده شد.

تفاهم‌نامه‌ها و مذاکراتی که در این سفر صورت گرفت؛ دو بعد داشت یکی در بعد سیاسی که آقایان جهانگیری، اسلامی و همتی آن را انجام دادند و دیگری اقتصادی بود که بخش خصوصی با سرپرستی اتاق بازرگانی با طرف‌های سوری مذاکره کرد و همین امر منجر به انجام توافقنامه مهمی بین دو کشور شد که چند بند اساسی دارد.

رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه اظهار داشت: یکی از این بندها بحث ترانزیت کالا از ایران به سوریه بود که الان از طریق ترکیه؛ بندر مرسین به لاذقیه سوریه صورت می‌گیرد که یک مسیر طولانی و پرهزینه است به طوری که قیمت هر کانتینر چهار هزار دلار می‌شود ما توافق کردیم که این مسیر از طریق خاک عراق صورت بگیرد مسیر زمینی تهران – دمشق 1800 کیلومتر است و این گونه 50 درصد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند./ایلنا
 

arash111

Well-Known Member
کاربر فعال
اقا من مپنا 100 تاهم از این قراردادها ببنده قیمتشهمینه امکان نداره ببره بالا
اگر بالا ببره یعنی سودش بیشتر و چون شرکت داره از سود دزدی میکنه و نمی خواد به سهامدار خرد برسه این کار انجان نمیده
سهامدار عمده هم با هم زد و بند دارن
پسبنظر من برای اینجور اتفاق ها هیجانی نشیم بهتره و هیچ چیزهم ننویسیم
 

Arizona

Active Member
کاربر فعال
بهرحال اطلاع رسانی کار بی ضرریه
کسی هیجانی نشده
در هم همیشه بر روی یک پاشنه نمی چرخه
بهانه های رشد مهیا بشه، رشد قیمت دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره
خیلی وقت ها اگه بازار سهمی رو بخره ،سهامدار عمده هم نمی تونه کاری بکنه، فوقش حرکت سهم رو مقداری مختل کنه
 

محمودیا

Well-Known Member
کاربر فعال
#رمپنا بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ 522.6 میلیارد تومان از مطالبات برخی شرکت‌های مجموعه وزارت نیرو با بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر می‌شود
در این فهرست شرکت‌های گروه مپنا و توليد برق عسلويه مپنا بیشترین سهم از مبلغ تهاتر مذکور را به خود اختصاص دادند این مصوبه در تاریخ 23 بهمن توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های اقتصاد و نیرو ابلاغ شده است/اخبار بورس
 

h.ara

New Member
کاربر فعال
عضو تازه
مپنا خيلي از مطالباتش از توانير را به ارز در كشور هاي مختلف گرفته . وضعيتش توپه . از هر لحاظ وضعيتش خوبه
 

محمودیا

Well-Known Member
کاربر فعال
نمایندگان مجلس با اختصاص ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی به پیمانکاران قراردادهای نفتی موافقت کردند.

@boltann
 

arash111

Well-Known Member
کاربر فعال
عنوان موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - موافقت اصولی اولیه اجرای طرح GTPO- گروه ب

بر اساس این موافقت نامه ، گروه مپنا مجاز است در منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، گاز طبیعی را به پلی پروپیلن و پلی اتیلن تبدیل نماید. بر اساس این موافقت اصولی ، خوراک وسوخت تخصیصی به میزان 4.94 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز می باشد.​
 

arash111

Well-Known Member
کاربر فعال
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/12/23 درمحل تهران، بلوار ميرداماد، نبش کوچه کجور، پلاک 231، گروه مپنا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
 

ثامن

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
✅ (http://www.hubble.ir/photos/News_20190305080020.jpg) مپنا از یک موافقت نامه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مپنا اعلام داشت بر اساس موافقت نامه اصولی اولیه اجرای طرح GTPO، گروه مپنا مجاز است در منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، گاز طبیعی را به پلی پروپیلن و پلی اتیلن تبدیل نماید. بر اساس این موافقت اصولی ، خوراک وسوخت تخصیصی به میزان ۴.٩۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز می باشد.
 
بالا