راهنماي کامل شناخت انواع ثبت شرکت (سهامي خاص)

ثبت فردا

New Member
عضو تازه
#1
شرکت سهامي خاص


شرکت سهامي خاص شرکتي است بازرگاني (ولو اينکه موضوع عمليات آن،‌ امور بازرگاني نباشد) که تمام سرمايه‌ي آن

منحصراً توسط مؤسسين،تأمين‌گرديده و سرمايه‌ي آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، ‌بعد از ثبت شرکت سهامي خاص محدود به مبلغ

اسمي سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نبايد از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامي خاص»‌ بايد قبل از نام شرکت يا

بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قيد شود.ثبت شرکت فردا با مجرب ترين وکليل ثبت شرکت سهامي خاص، اين امر را در زمان دلخواه شما انجام مي دهد.

مدارک مورد نياز براي ثبت شرکت سهامي خاص:

ثبت شرکت سهامي خاص

1-دو برگ اظهارنامه‌ي تکميل شده‌ي شرکت سهامي خاص و امضا ذيل اظهارنامه توسط کليه‌ي سهام داران

2-دو جلد اساسنامه‌ي شرکت سهامي خاص و امضا ذيل تمام صفحات آن توسط کليه‌ي سهام‌داران

3- دو نسخه صورت جلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين که به امضاي سهام‌داران و بازرسين رسيده باشد

4-دو نسخه صورت جلسه‌ي هيأت مديره که به امضاي مديران منتخب مجمع، رسيده باشد

5-فتوکپي شناسنامه‌ي کليه‌ي سهام‌داران و بازرسين ( برابر اصل در دادگستري‌)

6- ارائه‌ي گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه‌ي شرکت از بانکي که حساب شرکت در حالِ تأسيس در آنجا باز شده
است.

تذکر:
درصورتي که مقداري از سرمايه‌ي شرکت، آورده‌ي غيرنقدي باشد ( اموال منقول و غيرمنقول ) ارائه‌ي تقويم

نامه‌ي کارشناس رسمي دادگستري، الزامي است و در صورتي که اموال غيرمنقول، جزء سرمايه‌ي شرکت قرار داده شود؛

ارائه‌ي اصل سند مالکيت، ضروري است.

7-ارائه‌ي مجوز در صورت نياز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ي ثبت شرکت‌ها.
منبع: ثبت شرکت فردا
 
بالا