دريافت و پرداخت وجوه توسط دستگاه‌ها،خارج از قانون، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي‌ است

بالا