درآمد ارزي کشور از صادرات غير نفتي

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
#1
خروج کليه سيماني ها از رکود صف هاي سنگين خريد سيماني ها در راه است
در جريان باشيد با آمدن سيدکو و عرضه سيماني ها در بورس کالا و به منظور درآمد زايي ارزي از اين به بعدسيمانيي ها مديريت خواهند شد مطمئن باشيد براي بهتر شدن صنعت سيمان سيدکو با روند خوبي که در بازار سيمان ايجاد مي کند نتنها خودش اوج مي گيرد بلکه در يک بازده زماني کوتاه (سه تا چهار ماه)ديگر سيماني هايي که p/eپاييني دارند را حسابي رشد خواهد داد اين زمان بهترين موقع براي خريد سيماني هاست پر سود باشيد
 
بالا