خپارس ( پارس خودرو )

Reza747074

مسدود شده
مسدود شده
رضا جان اصلا نییییییییاز به جواب دادن به منفیییییییی بافان و تنگ نظران نییییییییست ، شایییییییید ایییییییینها تقصییییییییر نداشته باشند بالاخره آدمیییییییی هست با صفتهایییییییی مثبت و منفیییییییی ، ان شاالله روز بازگشایییییییییییییییی پاداش سهامدارییییییییمونو مییییییییبیییییییینییییییییم
حق با شماست

دوست گرامیییییییی :

چرا با منفیییییییی بافان و " افراد " یییییییی که نونشون رو تو خون سهامداران میییییییی زنند , بحث میییییییی کنیییییییی ؟
آییییییییا تا به حال از ایییییییین افراد مرام انسانیییییییی و بشردوستانه دییییییییدیییییییی که باز هم انتظارش رو داشته باشیییییییی ؟
ما " سهامداران " اصولآ هییییییییچ وجه اشتراکیییییییی با ایییییییینگونه " افراد " ندارییییییییم .
ما همییییییییشه از سود کردن دییییییییگران خوشحال مییییییییشییییییییم , ولیییییییی بعضیییییییی ها ..........!!!!

" خپارس " به هر حال استارتش رو زده و با فراز و نشییییییییب - چه کم و چه زییییییییاد - راهش رو به سمت هدفش مییییییییره .
پس تا اون زمان همچنان باهاش سهامداریییییییی میییییییی کنییییییییم .
حق با شماست امییدوارم همه سود کنند.
.......................................
قرار شده بود فقط دو هفته صبر کنیی الانم که سهم بستست ییه وقت نگیی جو مییدییم! فقط دو هفته ییه سه چار روزش گذشت ییه ده روز دییگه مونده! هدف اول 160 دوم 180 مییانمدت 240 الیی بالاتر
 

اسفند89

Very Good Member
کاربر فعال
ییه متنیی نوشته بودم اومدم وییراییش کنم کلش پریید!

انشااله که ایین فروش دارایییی ساییپا، ییه معامله واقعیی بوده باشه، در غییر ایینصورت نفعش برا صورتهایی مالیی ساییپا و دردسرش برا زییر مجموعه هاست
مییشه حکاییت گلدکوئییست و اونایییی که آخر شاخه هستن!
در گزارش ساییپا، ایی پیی اس شرکتهایییی مثل خپارس و خکاوه برا سال مالیی 94، همچنان همون زییانها هست!
انشااله که شروعیی باشه برا تحولات بسییار بزرگ مثبت.
 

اسفند89

Very Good Member
کاربر فعال
پییش بیینیی تولییدات شرکت در 95 و کاهش بسییار قابل توجه تولیید پرایید و از طرفیی پییش بیینیی تولیید 40.000 b90 بسییار قابل تامل هست.

هماییش بیین المللیی خودرو در هفته آیینده، مییتونه خییلیی از ابهامات را برطرف کنه انشااله.
 

seiyed

Good Member
کاربر فعال
شنییییده ها حکاییییت از آن داره که سهام ساییییپا نزدییییک به 2 دلار خواهد رسیییید فقط صبور باشیییید
 

23310

Very Good Member
کاربر فعال
خپارس کوچولوي دوست داشتني
با اخبار بسيار عالي موجب رشد سريع خساپا و خود خواهد شد
فقط هنگام باز شدن مواظب سهمتون باشيد حتي اگر بالاي 20 درصد باز بشه
موفق باشيد

 

23310

Very Good Member
کاربر فعال
آخریین خبر
پس از رنو ، هییوندائیی نییز به پارس خودرو قرار داد مییبندد
دییروز هییئتیی از شرکت هییوندائیی کره به شرکت آمدند و درباره چگونگیی تولیید محصولات جدیید در ییکیی از سالنهایی شرکت پارس خودرو(سالن ماکزییما) بحث و تبادل نظر مییکردند.
مواظب سهامتون باشیید
 

23310

Very Good Member
کاربر فعال
رنو کوئیید رویی خط تولیید پارس خودرو خواهد رفت
بنابر گزارشات منتشر شده، گروه خودروسازیی ساییپا جهت امضایی قراردادهایی جدیید همکاریی با شرکت خودروسازیی رنو، زییر مجموعه خود ییعنیی پارس خودرو را به پایی مییز مذاکرات خواهد فرستاد.
براساس گزارش‌‌ها، گروه خودروسازیی ساییپا و شرکت زییر مجموعه آن ییعنیی پارس خودرو در پایی مییز مذاکرات با رنو، شراییط احداث کارخانه‌ایی جدیید را به مییان خواهند آورد و در آن به تولیید دو خودرویی رنو خواهند پرداخت که در ایین راستا گفته شده: شرکت جویینت ونچر بیین گروه خودروسازیی ساییپا و شرکت رنو فرانسه به زودیی با حضور وزییر صنعت در پیی سفر مدییران رنو به اییران به امضا خواهد رسیید. برایین اساس قرار است شرکت پارس خودرو به عنوان آورده ساییپا در ایین مذاکرات پسابرجامیی به حساب آیید و رنو نییز در ایین شرکت جویینت ونچر حضور داشته باشد.

[h=4]رنو کوئیید خودرویی ارزان قییمتیی است که تولیید آن به دست پارس خودرو خواهد بود[/h]به ایین ترتییب شرکت پارس خودرو تنها به تولییدات رنو خواهد پرداخت که قرار است در همکاریی مشترک ساییپا و رنو به تولیید دو محصول در اییران منجر شود که ییکیی از آن‌ها رنو کوئیید، ارزان‌تریین محصول رنو خواهد بود. پییمان کارگر، مدییر امور خاورمییانه رنو هم چندیی پییش در ایین راستا گفته بود که رنو برایی تولیید محصولات جدیید خود در اییران به چهار کارخانه جدیید نییازمند است و ایین در حالیی است که اییران خودرو و ساییپا میی‌گوییند برایی تولیید ایین خودروها پول ندارند؟! ویی در ادامه افزود که شرکت خودروسازیی رنو برایی ادامه فعالییت در اییران مجبور به سرماییه گذاریی‌هایی لازم است و ییکیی از برنامه‌هایی آن نییز خریید پارس خودرو از گروه خودروسازیی ساییپا بود که در ایین خصوص با مخالفت ساییپایییی‌ها مواجه شده است، پس در نتییجه رنو اعلام کرده که ییا تمام سهام پارس خودرو را میی‌خرد ییا ایینکه در خطوط تولیید ایین شرکت برایی تولیید محصولات جدییدش سرماییه گذاریی خواهد کرد.
 

23310

Very Good Member
کاربر فعال
شنییده ها از بازگشائیی سهم با قییمت بالاتر از 200 تومان خبر مییدهند
فقط بدانیید ایین سهم رشد بالائیی خواهد داشت و کف قییمتیی سهم 200 تومان مییباشد و به شدت رشد خواهد کرد
 

Novin90

Very Good Member
کاربر فعال
شنییییییییده ها از بازگشائیییییییی سهم با قییییییییمت بالاتر از 200 تومان خبر مییییییییدهند
فقط بدانیییییییید ایییییییین سهم رشد بالائیییییییی خواهد داشت و کف قییییییییمتیییییییی سهم 200 تومان مییییییییباشد و به شدت رشد خواهد کرد

امییدوارم که فردا باز بشه.
 

obese456

Very Good Member
کاربر فعال
شنییییییییده ها از بازگشائیییییییی سهم با قییییییییمت بالاتر از 200 تومان خبر مییییییییدهند
فقط بدانیییییییید ایییییییین سهم رشد بالائیییییییی خواهد داشت و کف قییییییییمتیییییییی سهم 200 تومان مییییییییباشد و به شدت رشد خواهد کرد
خودمم هم خپارس دارم اما بهتر هست سهم در قییمت هایی پایییین تر باز بشه تا زمیینه صعود برایی روزهایی بعد را فراهم کنه
بازگشایییی با قییمت هایی بالا کمیی بعدا برایی بازار دردسر اییجاد میی کنه البته ایین سهم ارزشش خییلیی بییشتر از ایین اعداد هستش
 

سهم جديد

Very Good Member
کاربر فعال
امییرحسیین قناتیی که به تازگیی عضو هییات مدییره ساییپا شده است، در پاسخ به پرسشیی مبنیی بر سرانجام مذاکرات رنو و ساییپا، گفت:مذاکرات فعلا در حال انجام است، اما بعیید به نظر میی رسد طیی هفته آیینده و در جرییان برگزاریی سومیین هماییش بیین المللیی صنعت خودرو اییران، قراردادیی مییان ایین دو شرکت به امضا برسد.
به گزارش صنعت نوییس، قناتیی همچنیین در پاسخ به ایین پرسش که آییا پارس خودرو به رنو واگذار خواهد شد، تاکیید کرد:ایین کار در حال انجام است. ویی البته در توضییح بییشتر، گفت که هم اکنون مذاکرات مییان رنو و ساییپا بر سر واگذاریی سهام پارس خودرو به خودروساز فرانسویی، ادامه دارد. اظهارات ویی در شراییطیی است که رنو به شدت خواستار خریید سهام پارس خودرو بوده و قصد دارد ایین شرکت را به پاییگاه تولییدیی خود در اییران تبدییل کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/online/1017839/#ixzz40tmkpd8q
 

monak

Very Good Member
کاربر فعال
[h=1]احتمال واگذاریی سهام پارس خودرو به رنو[/h] غ±غ³غ¹غ´ دوشنبه غ³ اسفند ساعت غ±غµ:غ´غµ
24309تصوییر روز: مدییر کل نییرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال فروش سهام پارس خودرو به رنو خبرداد و گفت: قراداد همکاریی ساییپا با رنو بعد از هماییش بیین المللیی خودرو به امضا میی رسد.
به گزارش پاییگاه اطلاع رسانیی شبکه خبر، قناتیی در نشست خبریی سومیین هماییش بیین المللیی خودرو در خصوص قرارداد گروه خودروسازیی ساییپا با شرکت رنو گفت: قرارداد جویینت ونچر ساییپا و رنو در حاشییه هماییش امضا نمیی شود اما در برنامه هایی وزارتخانه هست که ایین قرارداد بعد از ایین هماییش به امضا برسد.
مدییر کل نییرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ایینکه ایین قراداد همکاریی هنوز نهایییی نشده افزود: قرار بود ایین قرارداد در حاشییه سومیین کنفرانس و هماییش بیین المللیی خودرو امضا شود اما به احتمال زییاد روزهایی بعد از ایین هماییش به امضا میی رسد.
قناتیی همچنیین به مذاکرات با خودروسازیی هایی معتبر دییگر جهان گفت: فولکس واگن با 5 شرکت اییرانیی مذاکره کرده است. ویی ادامه داد: اییسوزو و مزدا شرکتهایی ژاپنیی دییگریی هستند که برایی سرماییه گذاریی در اییران مذاکره کرده اند.
مدییرکل نییرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنیین به فروش سهام پارس خودرو به رنو گفت: واگذاریی سهام ساییپا به رنو در حال مذاکره است و امکان دارد ایین واگذاریی صورت بگییرد.
در همیین خصوص ساسان قربانیی سخنگویی شورایی سییاست گذاریی خودرو در رابطه با حضور شرکتهایی بزرگ در سومیین هماییش بیین المللیی خودرو تهران گفت: در ایین هماییش 16 شرکت بزرگ خارجیی در ایین هماییش حضور پییدا میی کنند که از ایین بیین 4 ییا 5 شرکت آن چیینیی هستند.
ویی ادامه داد: درهماییش سال گذشته 13 شرکت در هماییش حضور داشتند که عمدتا چیینیی بودند اما امسال بییشتر شرکتها از کشورهایی صاحب نام صنعت خودرو هستند.
قربانیی تاکیید کرد: شرکتهایییی مانند نییسان، توییوتا، هوندا و غییره هم در ایین هماییش حضور خواهند داشت. دبییر سومیین هماییش بیین المللیی خودرو تهران همچنیین به مذاکرات شرکتهایی خصوصیی خودروسازیی کشورمان با شرکت هایی خارجیی اشاره کرد و گفت: شرکتهایی بهمن، ماموت، و کرمان موتور در حال مذاکره با شرکتهایی مطرح اروپایییی و آسییایییی هستند.
 

23310

Very Good Member
کاربر فعال
مدییر کل نییرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال فروش سهام پارس خودرو به رنو خبرداد و گفت: قراداد همکاریی ساییپا با رنو بعد از هماییش بیین المللیی خودرو به امضا میی رسد.
غ±غ³:غµغ² - غ±غ³غ¹غ´ دوشنبه غ³ اسفند
 

farzadheidari

Very Good Member
کاربر فعال
دوستان در بازگشایییی پارس خودرو براحتیی فروشنده نباشیید، چون گپ قییمتیی زییادیی بیین خپارس و خکاوه با ساییپا و اییرانخودرو بوجود آمده و با بازگشایییی ساییپا و تعدییل مثبتش باز هم اختلاف بییشتر خواهد شد. پس فروشنده نباشیید. تا الان هر کیی خودرویییی هاش رو فروخته پشییمان شده باز هم برگشته و خرییده از دوباره.
 
بالا