خبر از مجمع وبانك

شمس

مسدود شده
مسدود شده
#1
خبر از مجمع وبانك
ظاهرا مجمع در حد انتظار مثبت نبوده وسهامداران جزء ناراضي از مجمع امروز هستند
لطفا اگر كسي خبر كاملتري دارد اعلام كند
 
بالا