خبر از مجمع وبانك

شمس

مسدود شده
مسدود شده
خبر از مجمع وبانك
ظاهرا مجمع در حد انتظار مثبت نبوده وسهامداران جزء ناراضي از مجمع امروز هستند
لطفا اگر كسي خبر كاملتري دارد اعلام كند
 
بالا