حس برتريها

اميرارسلان

Member
عضو تازه
اصلي ترين دغدغه ما انتخاب زمان مناسب خريد يك سهم از ميان سهامهاي خوب مدنظر ميباشد . افرادي هستند كه داراي حس برتري ميباشند و ميتوانند تقريبا زمانهاي خريد مناسب را مشخص نمايند . براي اينكه اين افراد را بتوانيم بشناسيم تا از نظريات آنها بهتر بتوانيم استفاده كنيم لطفا دوستان بطور مرتب جدولي مانند زير تهيه كنند و عملكرد خويش را بيان كند تا افراد داراي حس برتر مشخص شده و ما بيشتر از آنها استفاده نماييم . ضمنا زمان ثبت نوشته هايمان دقيقا قيمت خريد يا فروشمان را ثبت خواهد كرد و به اصطلاح كلك بي كلك .
توجه: براي يك ماه آينده هميشه پيش بيني شود

سهامهاي مدنظر----صدرا---معادن روي-- وملت-- گازلوله---كربن----انفور--دادهپردازي--وتوصا
قيمت امروز----------980 ------540 ------317 ------****--3300 ---4000 --- 900 ------270
بازده انتظاري-------10-50------ 35------- 35---------25----------------15-------50 -------25
احتمال زيان-----------10--------20--------10--------0--------------------7-------30------- 10
آيا خريدم-------------كمي
در چه قيمتي--------1980
فروش
 
بالا