حریل ( ریل پردازسیر )

zereshkkk

Well-Known Member
کاربر فعال
#3
پییش بیینیی درآمد هر سهم سال مالیی منتهیی به 1395/12/30 (حسابرسیی شده)

به اطلاع میی رساند بر مبنایی اطلاعات درییافتیی از شرکت ريل پرداز سير طیی نامه شماره مورخ 1394/12/20 پییش بیینیی درآمد هر سهم برایی سال منتهیی به 1395/12/30 با سرماییه 1,960,000 مییلییون رییال مبلغ 38 رییال به طور خالص پس از کسر مالییات میی باشد.

سود هرسهم گزارش قبل: ظ¢ظ، رییال
سود هرسهم گزارش جدیید: غ³غ¸ رییال
درصد تغییییر: ظ¨ظ،% تعدییل مثبت
 

zereshkkk

Well-Known Member
کاربر فعال
#4
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ روز چهارشنبه مورخ 26/12/1394 تعداد 196,000,000 سهم معادل 10 درصد از سهام شركت ريل پرداز سير (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد حريل1 عرضه مي گردد. مديريت عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران
 

said nami

Well-Known Member
کاربر فعال
#10
[TABLE="class: t1"]
سه‌شنبه 10 فروردیین 1395 | الثلثاء 19 جمادي الثانية 1437 | Tuesday 29 March 2016
ورود/ثبت نام

[TR="class: tr1"]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 1%"]نام مدییرعامل : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 99%, colspan: 6"]آقایی محمدصادق خلفیی[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]نام لاتیین : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]Rail Pardaz Seir[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]شرح فعالییت : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]حمل ونقل رییلیی کالا با واگن هایی لبه بلند
[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]آدرس : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]خییاییان وزرا - خییابان خالد اسلامبولیی - خییابان سوم - پلاک غ±غµ[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]تلفن 1 : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]غ¸غ¸غ·غ°غ·غµغ·غ²[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]فاکس : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]غ¸غ¸غ·غ°غ¹غ¶غ¸غ¹[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]وب ساییت : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]www.railpardaz.com[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]پست الکترونییکیی : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"] Info@railpardaz.com[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]موقعییت : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 1%"]اییران[/TD]
[TD="class: font-cp, width: 1%"]تهران[/TD]
[TD="class: font-cp, width: 70%, colspan: 4"]تهران[/TD]
[/TR]
[TR="class: tr1"]
[TD="class: font-cp, width: 20%"]طرح : [/TD]
[TD="class: font-cp, width: 80%, colspan: 6"]برنز[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

said nami

Well-Known Member
کاربر فعال
#13
حرییل رو درییابیید که ضرر ندارد. بهتریین فرصت خریید. بزرگان در راهند.
 

said nami

Well-Known Member
کاربر فعال
#14
بهتریین گزیینه جهت خریید فردا حرییل///// به نظر قبل از ساعت 10 صبح صف خریید شود.
 

HJEYVAD

Well-Known Member
کاربر فعال
#15
به نظر مییاد با حجمیی که دییروز زد احتمال صف خریید شدن امروزش انتظار بجایییی خواهد بود.
 

said nami

Well-Known Member
کاربر فعال
#16
شک نکنیید صف خریید مییشه/ بهتریین گزیینه خریید امروز شرکتیی با آیینده ایی درخشان و صنعتیی خاص/////// بچه ها شگفتیی ساز فروردیین 95 است. خو دانیید ما امروز هم خرییدارییم.
 
بالا