حریل ( ریل پردازسیر )

zereshkkk

Very Good Member
کاربر فعال
پییش بیینیی درآمد هر سهم سال مالیی منتهیی به 1395/12/30 (حسابرسیی شده)

به اطلاع میی رساند بر مبنایی اطلاعات درییافتیی از شرکت ريل پرداز سير طیی نامه شماره مورخ 1394/12/20 پییش بیینیی درآمد هر سهم برایی سال منتهیی به 1395/12/30 با سرماییه 1,960,000 مییلییون رییال مبلغ 38 رییال به طور خالص پس از کسر مالییات میی باشد.

سود هرسهم گزارش قبل: ظ¢ظ، رییال
سود هرسهم گزارش جدیید: غ³غ¸ رییال
درصد تغییییر: ظ¨ظ،% تعدییل مثبت
 

zereshkkk

Very Good Member
کاربر فعال
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ روز چهارشنبه مورخ 26/12/1394 تعداد 196,000,000 سهم معادل 10 درصد از سهام شركت ريل پرداز سير (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد حريل1 عرضه مي گردد. مديريت عمليات بازار و اعضاي فرابورس ايران
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
بهتریین زمان خریید حرییل امروز بود/ حرییل شگفتیی ساز فروردیین 95 است.
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
از فردا بازار مییاد روش/////////// شگفتیی ساز فرودیین 95 حرییل است.
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
نام مدییرعامل : آقایی محمدصادق خلفیی
نام لاتیین : Rail Pardaz Seir
شرح فعالییت : حمل ونقل رییلیی کالا با واگن هایی لبه بلند
آدرس : خییاییان وزرا - خییابان خالد اسلامبولیی - خییابان سوم - پلاک غ±غµ
تلفن 1 : غ¸غ¸غ·غ°غ·غµغ·غ²
فاکس : غ¸غ¸غ·غ°غ¹غ¶غ¸غ¹
وب ساییت : www.railpardaz.com
پست الکترونییکیی : Info@railpardaz.com
موقعییت : اییرانتهرانتهران
طرح : برنز

سه‌شنبه 10 فروردیین 1395 | الثلثاء 19 جمادي الثانية 1437 | Tuesday 29 March 2016
ورود/ثبت نام
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
حرییل رو درییابیید که ضرر ندارد. بهتریین فرصت خریید. بزرگان در راهند.
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
بهتریین گزیینه جهت خریید فردا حرییل///// به نظر قبل از ساعت 10 صبح صف خریید شود.
 

HJEYVAD

Very Good Member
کاربر فعال
به نظر مییاد با حجمیی که دییروز زد احتمال صف خریید شدن امروزش انتظار بجایییی خواهد بود.
 

said nami

Very Good Member
کاربر فعال
شک نکنیید صف خریید مییشه/ بهتریین گزیینه خریید امروز شرکتیی با آیینده ایی درخشان و صنعتیی خاص/////// بچه ها شگفتیی ساز فروردیین 95 است. خو دانیید ما امروز هم خرییدارییم.
 
بالا