جناب پزشكي معظعم

نيك زاد

Member
عضو تازه
لطفآدر مورد سبد بنده حداكثركوتاه مدت 2ماهه اظهارنظر فرماييد.متشكر
وپترو 45٪
وغدير 12٪
ونفت 10٪
بهپاك 7٪
مداران 5.5٪
رتكو 6٪
وملت 6٪
وسپه 2٪
شكربن 1.5٪
نظرشمادرمورد تبديل ونفت با طور مساويبه مدارانوشكربن چيست
 
بالا