توریل ( توکاریل )

ciltex

Member
کاربر فعال
روز سه شنبه مورخ 1391/02/05 تعداد 32،650،000 سهم شركت توكاريل (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد توريل1 و نمونيك torz1 عرضه مي شود. خريد صرفاً توسط كارگزاران داراي مجوز فعاليت در فرابورس صورت مي گيرد. سهميه درنظر گرفته شده براي هر ايستگاه معاملاتي حداكثر 48،000 سهم و براي مشتريان برخط (آنلاين) حداكثر 500 سهم مي باشد. يادآور مي گردد با توجه به محدوديت هاي موجود در اساسنامه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، اين صندوق ها هيچ گونه سهميه اي جهت خريد سهام در بازار دوم فرابورس ايران ندارند.
 

ciltex

Member
کاربر فعال
دوستانی که در مورد این نماد و قیمت عرضه اولیه اطلاعات دارند لطفا در اختیار بقیه بگذارن
 

ciltex

Member
کاربر فعال
بررسي عرضه شرکت توکاريل بر nav ( ارزش ذاتي) شرکت سرمايه گذاري توکافولاد خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در اين گزارش اثر عرضه توکاريل بر شرکت هاي حمل و نقل توکا (حتوکا) و سرمايه گذاري توکافولاد( وتوکا) بررسي مي گردد.
با فرض اينکه شرکت حتوکا 2.8 درصد وساتا 2.2 درصد از عرضه 5 درصدي توکاريل را بر عهده بگيرند و با سه سناريوي قيمتي زير اثر اين عرضه را بر ارزش ذاتي شرکت توکافولاد ا مورد بررسي قرار مي دهيم.

سرمايه گذاري توکافولاد 45.98 درصد و حمل و نقل توکا معادل 10 ميليون و 716 هزار و 250 سهم و 34.10 درصد توکاريل معادل 222ميليون و 673 هزار سهم.
بر اساس صورت وضعيت پرتفوي بهمن ماه سرمايه گذاري توکافولاد:
بهاي تمام شده شرکت هاي بورسي= 134 هزار و 41 ميليون ريال ( از اين مبلغ 24 هزار و 425 ميليون ريال معادل 55.7 درصد متعلق به بهاي تمام شده خريد شرکت حمل و نقل توکا است).
ارزش بازار شرکت هاي بورسي 134 هزار و 41 ميليون ريال ( از اين عدد 121 هزار و 99 ميليون ريال معادل 90.3 درصد متعلق به ارزش روز شرکت حمل و نقل توکا است).
بهاي تمام شده شرکت هاي خارج بورسي= 435 هزار و 439 ميليون ريال ( از اين مبلغ 237هزار و 904 ميليون ريال معادل 54.6 درصد متعلق به بهاي تمام شده خريد شرکت توکاريل است).
جمع حقوق صاحبان سهام= 381هزار و 99ميليون ريال
تعداد سهام شرکت = 260 ميليون ريال
ارزش ويژه هر سهم (ريال) = يک هزار و 465 ريال

سناريوي اول: عرضه توکاريل به قيمت دو هزار ريال
بهاي تمام شده خريد توکاريل توسط شرکت سرمايه گذاري توکافولاد 107 تومان به ازاي هر سهم است.
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(2000*673.000.222)=579.387

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي خارج از بورس =
197.535=(237.904+435.439)

3370=1465+(260.000.000÷197.535(281.726-579.387)= ارزش ذاتي هر سهم

سناريوي دوم: عرضه توکاريل به قيمت 2500 ريال
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(2500*222.673.000)=690.723

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکتهاي خارج از بورس=
197.535=(237.904-435.439)

3798=1465+(260.000.000÷(197.535+(281.726-690.723)= ارزش ذاتي هر سهم

سناريوي سوم: عرضه توکاريل به قيمت 3000 ريال
(بهاي تمام شده خريد توکاريل توسط شرکت سرمايه گذاري توکافولاد 107 تومان به ازاي هر سهم است).
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(3000*222.673.000)=802.060

بهاي تمام شده جديد شرکتهاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي خارج از بورس=
197.535=(237.904-435.439)

4226=1465+(260.000.000÷(197.535+(281.726-802.060)= ارزش ذاتي هر سهم

بطور خلاصه
در سناريوي اول: قيمت عرضه توکاريل 2000ريال و ارزش ذاتي آن سه هزارو 370ريال
در سناريوي دوم: قيمت عرضه توکاريل دو هزار و 500 ريال و ارزش ذاتي آن سه هزار و 798 ريال
در سناريوي سوم: قيمت عرضه توکاريل سه هزار ريال و ارزش ذاتي آن چهار هزار و 226 ريال

البته بايد نکته مهم ديگري را نيز درمحاسبه ارزش ذاتي شرکت سرمايه گذاري توکافولاد در نظر داشت و آن اينکه عرضه توکاريل از طريق "افزايش قيمت بازار حتوکا" بر شرکت سرمايه گذاري توکافولاد تاثير چشمگيري دارد.
90 درصد ارزش بازاري شرکت هاي بورسي پرتفوي شرکت سرمايه گذاري توکافولاد، متعلق به ارزش روز شرکت حمل و نقل توکا است.
اين گزارش از سوي کارگزاري بانک کار آفرين به عنوان کارگزار معرف شرکت توکاريل تهيه شده است.
 

asli_1

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
توکاریل

بررسي عرضه شرکت توکاريل بر nav ( ارزش ذاتي) شرکت سرمايه گذاري توکافولاد خبرگزاري موج - گروه بورس

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در اين گزارش اثر عرضه توکاريل بر شرکت هاي حمل و نقل توکا (حتوکا) و سرمايه گذاري توکافولاد( وتوکا) بررسي مي گردد.
با فرض اينکه شرکت حتوکا 2.8 درصد وساتا 2.2 درصد از عرضه 5 درصدي توکاريل را بر عهده بگيرند و با سه سناريوي قيمتي زير اثر اين عرضه را بر ارزش ذاتي شرکت توکافولاد ا مورد بررسي قرار مي دهيم.

سرمايه گذاري توکافولاد 45.98 درصد و حمل و نقل توکا معادل 10 ميليون و 716 هزار و 250 سهم و 34.10 درصد توکاريل معادل 222ميليون و 673 هزار سهم.
بر اساس صورت وضعيت پرتفوي بهمن ماه سرمايه گذاري توکافولاد:
بهاي تمام شده شرکت هاي بورسي= 134 هزار و 41 ميليون ريال ( از اين مبلغ 24 هزار و 425 ميليون ريال معادل 55.7 درصد متعلق به بهاي تمام شده خريد شرکت حمل و نقل توکا است).
ارزش بازار شرکت هاي بورسي 134 هزار و 41 ميليون ريال ( از اين عدد 121 هزار و 99 ميليون ريال معادل 90.3 درصد متعلق به ارزش روز شرکت حمل و نقل توکا است).
بهاي تمام شده شرکت هاي خارج بورسي= 435 هزار و 439 ميليون ريال ( از اين مبلغ 237هزار و 904 ميليون ريال معادل 54.6 درصد متعلق به بهاي تمام شده خريد شرکت توکاريل است).
جمع حقوق صاحبان سهام= 381هزار و 99ميليون ريال
تعداد سهام شرکت = 260 ميليون ريال
ارزش ويژه هر سهم (ريال) = يک هزار و 465 ريال

سناريوي اول: عرضه توکاريل به قيمت دو هزار ريال
بهاي تمام شده خريد توکاريل توسط شرکت سرمايه گذاري توکافولاد 107 تومان به ازاي هر سهم است.
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(2000*673.000.222)=579.387

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي خارج از بورس =
197.535=(237.904+435.439)

3370=1465+(260.000.000÷197.535(281.726-579.387)= ارزش ذاتي هر سهم

سناريوي دوم: عرضه توکاريل به قيمت 2500 ريال
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(2500*222.673.000)=690.723

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکتهاي خارج از بورس=
197.535=(237.904-435.439)

3798=1465+(260.000.000÷(197.535+(281.726-690.723)= ارزش ذاتي هر سهم

سناريوي سوم: عرضه توکاريل به قيمت 3000 ريال
(بهاي تمام شده خريد توکاريل توسط شرکت سرمايه گذاري توکافولاد 107 تومان به ازاي هر سهم است).
ارزش بازار جديد شرکت هاي بورسي توکافولاد=
(134.041)+(3000*222.673.000)=802.060

بهاي تمام شده جديد شرکتهاي بورسي توکافولاد=
281.726=43.822+237.904

بهاي تمام شده جديد شرکت هاي خارج از بورس=
197.535=(237.904-435.439)

4226=1465+(260.000.000÷(197.535+(281.726-802.060)= ارزش ذاتي هر سهم

بطور خلاصه
در سناريوي اول: قيمت عرضه توکاريل 2000ريال و ارزش ذاتي آن سه هزارو 370ريال
در سناريوي دوم: قيمت عرضه توکاريل دو هزار و 500 ريال و ارزش ذاتي آن سه هزار و 798 ريال
در سناريوي سوم: قيمت عرضه توکاريل سه هزار ريال و ارزش ذاتي آن چهار هزار و 226 ريال

البته بايد نکته مهم ديگري را نيز درمحاسبه ارزش ذاتي شرکت سرمايه گذاري توکافولاد در نظر داشت و آن اينکه عرضه توکاريل از طريق "افزايش قيمت بازار حتوکا" بر شرکت سرمايه گذاري توکافولاد تاثير چشمگيري دارد.
90 درصد ارزش بازاري شرکت هاي بورسي پرتفوي شرکت سرمايه گذاري توکافولاد، متعلق به ارزش روز شرکت حمل و نقل توکا است.
اين گزارش از سوي کارگزاري بانک کار آفرين به عنوان کارگزار معرف شرکت توکاريل تهيه شده است.
با تشکر از اطلاع رسانی تان
 

ciltex

Member
کاربر فعال
باید ببینیم تا سه شنبه روی چه مبلغی بازگشایی خواهد شد
 

نظر

Good Member
کاربر فعال
وتوکا دارای پتانسیلهای زیادی است . یکی دیگر از زیر مجموعه های وتوکا به نام ایران ذوب هم در بازار پایه با نماد فذوب در حال اقدامات نهایی برای معامله است . در ضمن شرکت برنامه های دیگری برای ورود سایر شرکتهای زیر مجموعه خود در فرابورس دارد.
 

پورزند

Very Good Member
کاربر فعال
توکاریل (گروه سرمایه گذاری نوسان)


توکاریلمدیر بازار فرابورس از عرضه اولیه 32میلیون و 650هزار سهم شرکت 653میلیارد ریالی توکا ریل ،سه شنبه 5 اردیبهشت ماه جاری در بازار دوم فرابورس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، امیر هامونی با اعلام این خبر افزود: شرکت توکاریل با سرمایه 653 میلیارد ریال، 32میلیون و 650 هزار سهم خود را سه شنبه 5 اردیبهشت ماه جاری در بازار دوم عرضه می کند.

وی تاکید کرد :سقف خرید برای هر ایستگاه معاملاتی 48هزار سهم و سقف خرید برای هر معامله گر برخط 500سهم در نظر گرفته شده است.

هامونی یادآور شد:با توجه به درج نماد معاملاتی این شرکت در بازار دوم و محدودیت های موجود در اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،این صندوق ها سهمیه ای برای خرید سهام ندارند و چنانچه ایستگاه معاملاتی مجزا نیز داشته باشند، نمی توانند از این ایستگاه برای ثبت سفارش خرید در این نماد معاملاتی استفاده کنند.
 

ciltex

Member
کاربر فعال
پس باید به فکر پول باشیم برای خرید در سه شنبه....
 

برکی

Very Good Member
کاربر فعال
[h=2]شرکت توکا ریل ( سرمایه گذاری آنلاین )[/h]بررسی بودجه سال 1391، پیش بینی سود و برآورد ارزش هر سهم


پیش*بینی بودجه برای سال 1390
بر مبنای آخرین اطلاعات ارایه شده سود هر سهم شرکت توکا ریل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390 با سرمایه 653,000 میلیون ریال مبلغ 327 ریال اعلام شده است.
در ادامه بودجه ارایه شده برای سال 1390 به همراه عملکرد واقعی 11 ماهه نشان داده شده است.

شرح​
پیش بینی سال مالی منتهی به​
نسبت به جمع درآمدها​
عملکرد واقعی منتهی به​
نسبت به جمع درآمدها​
دوره مالی​
1390/12/29​
1390/11/30​
فروش
1,636,299​
100​
1,490,960​
100​
بهای تمام شده
-1,349,643​
82​
-1,238,684​
83​
جمع درآمدها
286,656​
18​
252,276​
17​
هزینه های عمومی و اداری
-14,026​
1​
-12,857​
1​
سایر درآمدها...
3,375​
0​
3,093​
0​
سود عملیاتی
276,005​
17​
242,512​
16​
هزینه های مالی
-8,577​
1​
-7,862​
1​
درآمد سرمایه گذاریها
7,182​
0​
0​
0​
سایر درآمدها
6,738​
0​
6,176​
0​
سود قبل از کسر مالیات
281,348​
17​
240,826​
16​
مالیات
-67,685​
4​
-59,443​
4​
سود خالص
213,663​
13​
181,383​
12​
سود ع هر سهم- ریال
423​
371​
سود هر سهم ق از م- ریال
431​
369​
سود خالص هر سهم -ریال
327​
278​
سرمایه- میلیون ریال
653,000​
653,000​

قابل توجه اینکه از از جمع 1,349,643 میلیون ریال بهای تمام شده در حدود 1,200,000 میلیون ریال مربوط به حق دسترسی شبکه ریلی راه آهن است.
پیش*بینی بودجه برای سال 1391
سود هر سهم برای سال 1391 نیز با سرمایه 653,000 میلیون ریال مبلغ 387 ریال بطور خالص اعلام شده است.
نکته قابل توجه اینکه در بودجه ارایه شده توسط شرکت برای سال 1391" شرکت بر اساس ظرفیت قابل دسترس در حدود 72 درصد ظرفیت قراردادی را مبنای تنظیم بودجه سال 1391 قرار داده است." علاوه بر این مقادیر درآمد حاصل از ارایه خدمات سال آتی که بر اساس ظرفیت قابل دسترس محاسبه شده، نسبت به مقادیر درآمد حاصل از ارایه خدمات سال جاری تقریبا ثابت بوده ولی برای نرخ فروش 10 درصد افزایش پیش بینی شده است.
ضمنا برای هزینه دسترسی به شبکه ریلی راه آهن که جزو عمده ترین اقلام هزینه می باشد در حدود 7 درصد افزایش برآورد گردیده است.
در جدول زیر بودجه ارایه شده توسط شرکت برای سال 1391 و برآورد مستقل انجام شده در خصوص درآمدهای "توریل" نشان داده شده است.

شرح​
پیش بینی سال مالی منتهی به​
نسبت به جمع درآمدها​
برآورد مستقل
نسبت به جمع درآمدها​
دوره مالی​
1391/12/30​
1391/12/30
فروش
1,783,644​
100​
1,985,000​
100​
بهای تمام شده
-1,442,635​
81​
-1,620,000​
82​
جمع درآمدها
341,009​
19​
365,000​
18​
هزینه های عمومی و اداری
-17,530​
1​
-17,530​
1​
سایر درآمدها...
3,461​
0​
3,461​
0​
سود عملیاتی
326,940​
18​
350,931​
18​
هزینه های مالی
-14,600​
1​
-14,600​
1​
درآمد سرمایه گذاریها
10,401​
1​
10,401​
1​
سایر درآمدها
4,905​
0​
4,905​
0​
سود قبل از کسر مالیات
327,646​
18​
351,637​
18​
مالیات
-74,772​
4​
-81,800​
4​
سود خالص
252,874​
14​
269,837​
14​
سود ع هر سهم- ریال
501​
537​
سود هر سهم ق از م- ریال
502​
538​
سود خالص هر سهم -ریال
387​
413​
سرمایه- میلیون ریال
653,000​
653,000​

در برآورد مستقل انجام شده درآمدهای شرکت با فرض افزایش 15 تا 20 درصدی نرخ حمل پیش بینی شده است.
علاوه بر این هزینه مربوط به دسترسی به شبکه حمل ریلی با 25 درصد افزایش نسبت به سال 1390 پیش بینی و در محاسبات وارد شده است.

برآورد ارزش هر سهم
بر مبنای برآورد مستقل انجام شده سود هر سهم برای سال 1391دست کم 413 ریال پیش بینی می شود.
با توجه به ماهیت فعالیتهای این شرکت، و متوسط نسبت قیمت به درآمد بازار و صنعت، با فرض نسبت قیمت به درآمد 5 تا 5/5 مرتبه قیمت هر سهم در حدود 2,100 تا 2,300 ریال بدست می آید.
با افزودن سود نقدی مربوط به عملکرد سال 1390 به مبلغ 200 ریال در مجموع ارزش هر سهم "توریل" بر مبنای نسبت قیمت به درآمد در حدود 2,300 تا 2,500 ریال بدست می آید.
هم چنین بر مبنای روش تنزیل عایدات آتی، با فرض بازده مورد انتظار 30 تا 35 درصد برای سهامداران شرکت و دوره نگهداری 2 ساله، و بکارگیری مفروضات مربوط به محاسبه سود سال 1391و ثبات شرایط کنونی، ارزش هر سهم در حدود 3,000 تا 3,100 ریال محاسبه می شود.
در مجموعه محدوده 2,400 تا 2,800 ریال محدوده مناسب خرید سهام این شرکت خواهد بود. ناگفته پیداست که کمتر (بیشتر) بودن قیمت عرضه از ارزش برآورد شده سبب افزایش (کاهش) بازدهی حاصل از خرید و نگهداری خواهد شد.
محاسبات ارایه شده بر اساس مفروضات خاصی انجام شده و تغییر مفروضات و یا تغییر شرایط بازار می تواند نتایج متفاوتی در پی داشته باشد.
 

برکی

Very Good Member
کاربر فعال
جزئیات عرضه اولیه سومین شرکت جدید فرابورسی اعلام شد


خبرگزاری فارس: معاون عملیات شرکت فرابورس جزئیات عرضه اولیه 5 درصد از سهام توکا ریل که فردا در بازار دوم فرابورس انجام می‌شود را اعلام کرد.

حسن محمدتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با اشاره به عرضه اولیه 10 درصد از سهام فولاد صبانور در بازار اول و گشایش نماد بیمه پاسارگاد طی سال جاری اظهار داشت: طبق هماهنگی های به عمل آمده مقرر است فردا 5 درصد از سهام شرکت توکا ریل در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شود.
وی با بیان اینکه دلیل حضور این شرکت در بازار دوم ناشی از تعهد 5 درصد از سهام بود خاطرنشان کرد: فردا سه‌شنبه 32 میلیون و 650 هزار سهم این شرکت 65 میلیارد تومانی از طریق بیش از 700 ایستگاه معاملاتی شرکت های کارگزاری سراسر کشور عرضه اولیه خواهد شد. سهمیه هر ایستگاه هم 48 هزار سهم و هر کد سهامداری در معاملات آنلاین هم 500 سهم تعیین شده است.
این مقام مسئول در واکنش به این سوال که پیش‌بینی سود هر سهم سال گذشته و اخیر توکافولاد چه میزان است و آیا مجمع سالانه‌ای هم برگزار شده یا خیر توضیح داد: پیش‌بینی سود هر سهم توکاریل برای دو سال اخیر به ترتیب 32 و 38 تومان بوده و با توجه به سال مالی 29اسفند این شرکت ،مجمع سالانه آن حداکثر تا تیرماه برگزار خواهد شد.
محمدتبار در خاتمه با بیان اینکه 3 شرکت حمل و نقل توکا، سرمایه‌گذاری توکا و ساتا در مجموع 84 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند گفت: ظرفیت پیش‌بینی شده توکاریل در سال جاری معادل 72 درصد از ظرفیت اسمی بوده و شامل جابه‌جایی 10.8 میلیون تن از تولیدات شرکت فولاد مبارکه است.
 

mr_reza110

Very Good Member
کاربر فعال
مثل هميشه زمان عرضه آنلاين هنگ كرد...................( دوستان مفيدي ممنون )
 

sahamdaran

Very Good Member
کاربر فعال
مفید و سامان طبق معمول اون 500 تا هم نشد خرید
عرضه اولیه فقط به کام کارگزار
 

elnazghpr

Member
عضو تازه
سلام.واقعا تعجب میکنم از کسانی که میگن نتونستن بخرن.آخه برای من تا حالا چنین چیزی پیش نیومده.من مثل کنور 500 واسه خودم و 500 واسه پدرم البته تو قیمت 240 خریدم.به کارگزاریم هم گفتم که بخره.نمیدونم نتیجش چی بشه.
اگر به کارگزاری مربوط باشه پس باید ممنونشون باشم که چنین مشکلاتی واسه من پیش نیومده.
با آرزوی بهترینها برای همه دوستان
 

sahamdaran

Very Good Member
کاربر فعال
عرضه اولیه سهام سومین شرکت جدید در فرابورس انجام شد:
هر سهم "توریل" 228 تومان قیمت خورد
شرکت توکاریل با سرمایه 653 میلیارد ریال در زمینه حمل و نقل مواد معدنی فعالیت داشته و برای سال مالی منتهی به 91.12.30 به ازای هر سهم خود 387 ریال سود پیش بینی کرده است.
طی معاملات روز جاری 32 میلیون و 650 هزار سهم شرکت توکاریل معادل پنج درصد از کل سهام، پس از پذیرش نماد این شرکت در بازار دوم فرابورس در نماد "توریل" برای اولین بار عرضه شد و هر سهم آن با نوسان 128 درصدی، 2280 ریال قیمت خورد.
براساس گزارش بورس نیوز، شرکت توکاریل با سرمایه 653 میلیارد ریال در زمینه حمل و نقل مواد معدنی فعالیت داشته و برای سال مالی منتهی به 91.12.30 به ازای هر سهم خود 387 ریال سود پیش بینی کرده است.
با توجه به قیمت 2280 ریالی این سهم در اولین عرضه در بازار سهام، هر سهم "توریل" نسبت قیمت به درآمدی (p/e)5.8 واحدی را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به عنوان کارگزار عرضه کننده این سهم بوده و شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سرمایه گذاری توکا فولاد و نیز حمل و نقل توکا سهامداران عمده شرکت توکاریل هستند.
 

ع-خاکسار قیری

Very Good Member
نارنجی سابق
دقیقا به کام کارگزارها هست عرضه های اولیه
الان با ایدیهای خودشان هم میایند میگویند کارگزارمان بما داد!!!!!!!!!!!!

از نیم ساعت قبل از عرضه سیستمهای انلاین قطع بود تا نیم ساعت پس از ان
بطوریکه اگه سفارش خرید و فروش برای سایر سهام هم کسی گذاشته بود نمیتوانستن لغو یا ویرایش کند!!

و از دوجهت متضرر شدند انلاینها!!

یکی نیست که رسیدگی کند
وقتی مسئولان بورس تند تند ابقا میشوند لزومی نیست به رسیدگی!!!

این نونها خوردن نداره ادم برود گردنه بزند بهتره یعنی غافلگیری و زوری بودنش کمتره و میشه یه تقلا کرد اما اینجا چی؟
 

elnazghpr

Member
عضو تازه
خوب عزیزان با کارگزاریهای رتبه پایین تر کارکنید.کارگزاری مثل مفید که نمیاد هوای سهامدارهای خردش را داشته باشه.
کارگزاریهای با رتبه ج بهتر هوای سهامدارها را دارند.
 
بالا