تنظیم شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

kare

New Member
عضو تازه
منظور از شرکتنامه ، سندی است که از قرارداد شرکت حکایت دارد. همان گونه که می دانیم ، در نظام حقوقی ایران ، شرکت های تجاری ماهیت قراردادی دارد که بین اشخاص متعدد ایجاد می شود و قرارداد مورد نظر عبارت از قرارداد شرکت است که باید به امضای همه موسسین شرکت برسد. اگرچه در نظام حقوقی ایران ، اصل بر رضایی بودن عقد و قرارداد ها است ولی مستفاد از مقررات قانونی این است که قرارداد شرکت تجاری یک قرارداد تشریفاتی است که اولاَ باید به صورت کتبی ( سند ) و ثانیاَ به صورت رسمی تنظیم شود.
لزوم وجود شرکت نامه ازبرخی مواد قانون تجارت از جمله ماده 197 که مقرر می دارد : " در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد " قابل استفاده است.
مطابق ماده یک نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311، که بر اساس مواد 196 و 197 ق. ت تصویب شده است ، شرکت نامه باید به صورت سند رسمی باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " در هر حکمی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجاری که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل شود ".
برای رسمی بودن شرکت نامه علاوه بر اینکه می توان سند مزبور را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرد، شرکا و موسسین شرکت می توانند با حضور در اداره مربوطه، در نزد متصدی مربوطه ، شرکت نامه را امضا نمایند. زیرا به موجب ماده 5 قانون طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی بوده و از این رو برای تنظیم شرکت نامه رسمی نیازی به مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی نیست. شرکت نامه رسمی امروزه به صورت فرم های چاپی از طریق اداره مربوطه تهیه و در اختیار موسسین شرکت قرار می گیرد که مشتمل بر 13 بند است که بعد از تکمیل آن ها توسط موسسین شرکت ، در نهایت همه شرکا در حضور مسئول دفتر ثبت شرکت ها آن را امضا نموده و ایشان ضمن ثبت کردن شرکت نامه در دفتر شرکت نامه ها، هویت شرکا را نیز تصدیق می کند.
 
بالا