تعدیل مثبت دارویی کوثر به گوش می رسد

تکنیک23

مسدود شده
مسدود شده
#1
علاوه بر افزایش سرمایه ازانباشته وتجدید دارایی از شرکت خبر تعدیل مثبت epsبه گوش
می رسد اخیرا قرداد چند میلیاردی جدیدی در جهت صادرات محصولات شرکت با یکی از کشور های آسیای میانه به گوش می رسد
 
بالا