تحليلي بر شركتهاي پيمانكاري

سينا داوودي

مسدود شده
مسدود شده
شركتهاي پيمانكاري را مي توان براساس الگويي كه بر سه نوع جريان مديريتي در اين شركتها استوار است ، ارزيابي كرد . به طور كلي ساختار شركتهاي پيمانكاري برسه نوع مديريت انعقاد قراردادها ، مديريت اجراي قراردادها و مديريت مالي قراردادها قرار مي گيرد كه ضعف و يا قوت هر يك بر فعاليتهاي شركت و ارزيابي سهامدارن بازار از اين نوع شركتها تاثير مي گذارد . اين سه نوع مديريت در شركت مي تواند بر يكديگر تاثير گذارد . اين بدان معني است كه مشكلات در اجراي قرارداد ، انعقاد قراردادهاي آتي را تحت تاثير قرار مي دهد و مديريت مالي قراردادها را نيز با بحران روبرو مي كند . از اينرو هر گونه ارزيابي از اين شركتها مي تواند با بررسي مديريت هر بخش مورد توجه قرار گيرد. براي نمونه شركت صدرا مي تواند به عنوان شركتي كه هر سه نوع مديريت را در سطح مناسبي داراست مورد ارزيابي قرار گيرد ، اين در حاليست كه شركت آذرآب در هر سه نوع مديريت دچار دشواري است . ـ‌ بايد توجه داشت كه شركت تنها پس از گذر از مديريت انعقاد و اجرا مي تواند در ارتباط با مديريت مالي قراردادها مورد توجه قرار گيرد . ـ اين مشكلات در ارتباط با ماشين سازي اراك نيز به وضوح ديده مي شود كه گلوگاه اصلي مشكل عمدتا در اجراي قراردادها در اين شركت رخ مي دهد . در اين حالت كه شركت در اجراي قراردادها با مشكلات روبرو مي شود ، اعتبار و سابقه آن براي قراردادهاي جديد نيز كم اعتبار و مخدوش مي گردد كه آن مديريت انعقاد قراردادها را با دشواري همراه مي كند .
بازار نيز شركتها را با توجه به ريسك مديريت قراردادها مورد توجه و ارزيابي قرار مي دهد . هر زمان كه نگراني در ارتباط با اين مديريتها در شركتي بوجود آيد ، سهامداران در بازار نسبت به آن واكنش نشان مي دهند . براي نمونه در سال گذشته كه بخشنامه عدم الزام بانكها به استفاده از خدمات دولتي انتشار يافت و تغييرات مديريتي در خدمات انفورماتيك نگرانيهايي در ارتباط با مديريت انعقاد قراردادهاي شركت بوجود آورده بود ، قيمت سهم با افت همراه شد . نمونه ديگر را مي توان در در شركت داده پردازي ايران ملاحظه كرد .در سال جاري كه انتظار بازار براي انعقاد قراردادهاي داده پردازي با جهش روبرو شد ، خود را در افزايش قيمت سهم اين شركت نشان داد .
از اينرو بايد توجه داشت كه ارزيابي نسبت به شركتهاي پيمانكاري تنها مي بايد با توجه به انتظارات و پيش بينيها از سه نوع مديريت يك شركت پيمانكاري صورت پذيرد و اتكا صرف به نسبتها و ارزيابيهاي معمول در بازار سهام ممكن است نتيجه مناسبي را به دست ندهد .

موفق و پيروز و پاينده باشيد .
 
بالا