تاریخ مجامع

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
مجمع #ولساپا 150ریال سود تقسیم کرد

مجمع #شبهرن 2640ریال سود تقسیم کرد

مجمع #لابسا 110ریال سود تقسیم کرد

مجمع #پاکشو 300ریال سود تقسیم کرد

مجمع #کروی 500ریال سود تقسیم کرد

مجمع #آپ 800ریال سود تقسیم کرد

مجمع #ثعمرا 80ریال سود تقسیم کرد

مجمع #البرز 120ریال سود تقسیم کرد

مجمع #شسپا 4200ریال سود تقسیم کرد

مجمع #فجام 600ریال سود تقسیم کرد

مجمع #ونفت 250ریال سود تقسیم کرد

مجمع #لپارس 800ریال سود تقسیم کرد

مجمع #فاما 300ریال سود تقسیم کرد
 

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
مجمع #سمگا 66ریال سود تقسیم کرد

مجمع #فملی 150ریال سود تقسیم کرد

مجمع #غسالم 300ریال سود تقسیم کرد

مجمع #البرز 120ریال سود تقسیم کرد

مجمع #وبشهر 150ریال سود تقسیم کرد

مجمع #دسینا 1450ریال سود تقسیم کرد

مجمع #ثعمرا 80ریال سود تقسیم کرد

مجمع #ملت 250ریال سود تقسیم کرد

مجمع #کبافق 40ریال سود تقسیم کرد

مجمع #آسیا 120ریال سود تقسیم کرد
 

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
حدود 340 ریال نیز روی سود سال جدید #فارس موثر است

#فزرین 400 ریال تقسیم کرد

#وبانک 865 ریال تقسیم کرد

#شپنا 800 ریال تقسیم کرد انتظار کمی بیشتر بود

#سهرمز جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/07 درمحل تهران اتوبان حقاني بعداز کتابخانه ملي هتل بزرگ ارم سالن نگين برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
 

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
مجمع #سلار 2ریال سود تقسیم کرد

مجمع #پارتا 29ریال سود تقسیم کرد

مجمع #حبندر 100ریال سود تقسیم کرد

مجمع #نمرینو 5ریال سود تقسیم کرد

مجمع #شراز 2500ریال سود تقسیم کرد

مجمع #ساراب 270ریال سود تقسیم کرد

مجمع #سدبیر 240ریال سود تقسیم کرد

مجمع #وبانک 685ریال سود تقسیم کرد

مجمع #خکرمان 100ریال سود تقسیم کرد

مجمع #فزرین 400ریال سود تقسیم کرد

مجمع #پارس 9300ریال سود تقسیم کرد
 

کاپیتان لیچ

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
مجمع #فولاژ 309ریال سود تقسیم کرد
مجمع #دلقما 50ریال سود تقسیم کرد
مجمع #لسرما 206ریال سود تقسیم کرد
مجمع #وحکمت 10ریال سود تقسیم کرد
مجمع #کورز 1000ریال سود تقسیم کرد
مجمع #شتران 300ریال سود تقسیم کرد
 
بالا