بکاب ( صنایع جوشکاب یزد )

آیدین اکینچی

Well-Known Member
کاربر فعال
چرا جو مییییییییبدیییییییی بابا
ایییییییینبدبخت ایییییییینقد ضمتانت بانکیییییییی از پییییییییام داره که خدا مییییییییدونه کیییییییی مییییییییخواد تسوییییییییه کنه ایییییییینا رو
تمام دارایییییییییییییییی هاش رفته تو مصادره بانک ها
اقتصاد نویییییییین هییییییییچ وقت نمییییییییتونه ایییییییینو بفروشه . الانم بازرشو داغ کردن که مثلن بالاتر بفروشن
ولیییییییی رو 800 تومن کسیییییییی نخریییییییید پارسال
حالا رو 1500 عمرن کسیییییییی بییییییییاد بره ایییییییین شرکت پر از ابهامو بخره و ایییییییین همه تضمیییییییین رو قبول کنه از جانب بورس
بکاب هییچ مشکلیی به غییر از ییک سهامدار عمده بیی عرضه ندارد .
 

آیدین اکینچی

Well-Known Member
کاربر فعال
بحث فروش سهام و ترس از آن رفع شد و مدییرییت شرکت دییگر دلییل و انگییزه ایی برایی پنهان کاریی در وضعییت سودآوریی شرکت نخواهد داشت . شرکت در صورت هایی مالیی اخییر کل از بابت مبلغ 1 مییلییارد و نهصد مییلییون تومان سود حاصل از فرو ش دو دستگاه آپارتمام ظفر ، مطالبات از شرکتهایی گروه شناسایییی و از بابت کل ایین مبلغ ذخییره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور کرده است با ایین توجییه که مدییرییت شرکت امکان بازییافت مبالغ را در کوتاه مدت محتمل نمییداند!!
احتساب ذخییره بابت مطالبات از شرکت هایی گروه جزو شاهکارهایی مدییرییت ایین شرکت کوچک است که جایی تامل بسییار دارد زییرا که همیین سه سال پییش بوده که بکاب بابت مطالبات از همیین شرکت هایی گروه دو دستگاه آپارتمان در قزویین، چهار دانگ ییک مغازه واقع در خییابان جمهوریی تهران و ییک زمیین دو نییم مییلییارد تومانیی در شهرک صنعتیی سمنان را از آن خود کرده است که همیین موضوعات و ابهام و دستکاریی در سود شرکت با بهانه ذخییره مطالبات مشکوک الوصول موجب سوال جدیی سازمان بورس گردییده آنهم موکدا در تارییخ هایی 26 دیی ماه و 7 بهمن ماه 94 و پاسخ شرکت در 10 بهمن ماه هم مویید ایین دستکاریی بوده که شرکت در پاسخ به تهییه صورت مطابقت حساب هایی شرکت هایی گروه اشاره کرده و اذعان نموده که ایین بدهیی ها در حال کاهش و درییافت از شرکت هایی گروه است و در صورتهایی مالیی شش ماهه افشا خواهد شد!!

لیینک نامه هایی سازمان و جوابییه مدییرییت بکاب :

http://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=66ES8tVEKu6SuVWGkqeF3A==
سوال ایینجاست که ایین ابهام و پنهان کاریی سود آنهم در حد 125 تومان به ازایی هر سهم تا کیی ادامه پییدا خواهد نمود ؟؟ و آییا سهم خود را برایی ییک انفجار قییمتیی البته پس از جمع آوریی توسط خودیی ها آماده مییسازد ؟؟ شایید زودتر از آن چه فکر مییکنییم .....................................................
 

آیدین اکینچی

Well-Known Member
کاربر فعال
http://bourse24.ir/news/128869/مهلت بورس تهران به یک سهم برقی برای افزایش سرمایه ١٣٠٠ درصدی

مطلب جامع و کامل بورس 24 در مورد بکاب

درخواست مهلت بکاب از شرکت بورس برایی افزاییش سرماییه 1300 درصدیی و مصاحبه معاون بورس در ایین رابطه + اطلاعات در مورد پنهان کاریی 125 تومان به ازایی هر سهم در بکاب و عدم پاسخگویییی شرکت
 

eric5

Well-Known Member
کاربر فعال
احساس میکنم تو این سهم خبرایی هست , معاملاتش مشکوک میزنه... :-?
 

shojae

Well-Known Member
کاربر فعال
#بکاب در چه محدوده ای خریدنیست؟تحلیلگران خرید سهم را در قیمت 1100-1145 تومان مناسب می دانند
https://efanos.com/Search?Tab=signal&SecurityId=95
در حال حاضر سهم در قیمت 1145 تومان در حال معامله است
"تحلیلگر موج 3، اهداف پیش روی سهم 1300 و 1500 تومان می داند
https://efanos.com/Signal/27737

منبع: efanos.com (فانوس)
 

eric5

Well-Known Member
کاربر فعال
سهم 15 ملیونی , چه افزایش سرمایه ی توپولی بده... :-?
 

mohammadva

Well-Known Member
کاربر فعال
و اما برنامه جامع
خواهشمند است دوستان مشارکت کنند و برنامه را در گروهها و کانالهای مرتبط و بورسی انتشار دهند. ممنون



✅ برنامه جامع هدفمند

دیگه وقت همدلی و اتحاد هست

بابرسی های اولیه ای که انجام شده با تجمیع سهام یک تیم ۲۰ نفره می شود به ۱۰ و احتمالا ۲۰ درصد از سهام مدیریتی پیام دست یافت
فقط همت سهامداران و همدلی و اتحاد آنها را می طلبد
با ورود یکی از سهامداران محترم البته با هدایت تیم حداقل ۳ نفره با آن نماینده در مدیریت هییت مدیره پیام

علاوه بر پتانسیل های فعلی می توان برای برنامه ریزی و آزاد سازی پتانسیل های دیگر پیام نیز مدیریت را همراستا نمود
بدین ترتیب تسهیل در تصمیمات آزمایش جوشکاب و شسم نیز امکان پذیر می باشد

پس اتحاد سهامداران پیام آزمایش جوشکاب و شسم و با یک هدف و با ابزار دسترسی به هییت مدیره پیام امکان پذیر هست

از دوستان و سهامداران محترم هر یک از ۴ سهم مد نظر تقاضا می گردد به گروههای مرتبط بپیوندند و در تبادل اطلاعات جهت رسیدن به اهداف مشترک همیاری نمایند
انتشار مطلب در گروههای مختلف درخواست همه ماست

گروه سرمایه گذاری پیام / لپیام
https://***********/joinchat/BIRBI0FPWlNXnGnKMvpZ1A

گروه آزمایش آقای مرادی
فعلا گروه را فریز نموده و کسی نمیتونه وارد بشه

گروه آزمایش و هپکو آقای مهران فهیمی
https://***********/joinchat/BAy13z3QyyhX_sWBizboEA
 

nav1363

Well-Known Member
کاربر فعال
حق دادنی نیست بلکه گرفتنیه.............فردا تو مجمع لازما حق را خواهیم گرفت....سهامداران پیام ..شسم...بکاب
 

اسد بورس

Well-Known Member
کاربر فعال
اریعین شد که عطشان کربلا موفق بزیارت قبورحادثه کربلا همراه با جابرابن عبدالله انصاری از صحابه نبی اکرم برسند ..تسلیت عرض میکنم
 

باتوسای

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
بااین سرمایه کم قیمت سهمش می تواندبه راحتی تا5000هزارتومان بالابرود.................................................................
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
و اما بکاب . پیام خوب زرنگ بازی در اورد
اول تا تونست از بکاب دوشید (( به اون شکم گنده پیام )) بکاب گاو شیری ما بوده
بعد از دوشیدنش . رفت زد پس کله مدیرش احمدی که یه چک پاس کن بوده کلی وام رو ضامن شد
حالام با یه قیمت خوب داره سهمشو میفروشه به بازار که فکرده خیلی زرنگه
بعدم چند صباح دیگه یه دفعه میبنیم اطلاعه دادن بکاب به علت ابهام در اطلاعات متوقف شد . حالا قضیه چیه گند وام ها در اومده و بانک صادرات و ملی خط تولید کارخونه هم توقیق میکنند
بعد سهام دار می مونه و یه شرکت بدون سهام دار عمده و کلی بدهی و زیان که از پیام به ارث رسیده
خود پیام هم سهمو فروخته (انداخته) و رفته

من فقط علامت تعجبم از دو جاست . یکی از سازمان که چطور اچاره میده پیام فرار کنه با این فروش هاش
و اینکه چطور ای سهام دارای خرد دارند میخرند ؟ مگر سرمایشون رو از سر راه اوردند .

کاش این شخص حقیقی ها میرفتند از نزدیک میدیند چه خبره توی این شرکت بعد سهم میخریند
خلاصه با توجه به اینکه بازی این سهم رو چند سال تو جریانش بودم . و دیدم پیام داره ابشاری عرضه میکنه لازم دونستم یه هشداری بدم هرچند میدونم فایده نداره
تا گندش در بیاد اخر
 

A kamangir

Well-Known Member
کاربر فعال
و اما بکاب . پیام خوب زرنگ بازی در اورد
اول تا تونست از بکاب دوشید (( به اون شکم گنده پیام )) بکاب گاو شیری ما بوده
بعد از دوشیدنش . رفت زد پس کله مدیرش احمدی که یه چک پاس کن بوده کلی وام رو ضامن شد
حالام با یه قیمت خوب داره سهمشو میفروشه به بازار که فکرده خیلی زرنگه
بعدم چند صباح دیگه یه دفعه میبنیم اطلاعه دادن بکاب به علت ابهام در اطلاعات متوقف شد . حالا قضیه چیه گند وام ها در اومده و بانک صادرات و ملی خط تولید کارخونه هم توقیق میکنند
بعد سهام دار می مونه و یه شرکت بدون سهام دار عمده و کلی بدهی و زیان که از پیام به ارث رسیده
خود پیام هم سهمو فروخته (انداخته) و رفته

من فقط علامت تعجبم از دو جاست . یکی از سازمان که چطور اچاره میده پیام فرار کنه با این فروش هاش
و اینکه چطور ای سهام دارای خرد دارند میخرند ؟ مگر سرمایشون رو از سر راه اوردند .

کاش این شخص حقیقی ها میرفتند از نزدیک میدیند چه خبره توی این شرکت بعد سهم میخریند
خلاصه با توجه به اینکه بازی این سهم رو چند سال تو جریانش بودم . و دیدم پیام داره ابشاری عرضه میکنه لازم دونستم یه هشداری بدم هرچند میدونم فایده نداره
تا گندش در بیاد اخر
بسته بندی پارس چبسپا.شسم تولید سموم علف کش و لپیام بعلاوه بکاب این 4 شرکت تا جایی که بنده اطلاع دارم بازیگردانش مشترکند و میشه گفت دست یه گروهه که اصلا سابقه خوبی ندارن و باید خیلی مراقب بود.
بسته بندی پارس رو با سرمایه 30میلیون سهم در مجموع منحل کردند اقایون دزد تازه بعد از گذشت یکسال از اعلام انحلال میگن معلوم نیست چیزی دست سهامدار رو بگیره.فقط فروش کارخانه تو شهر صنعتی الوند خیلی بیشتر از سرمایه اسمی سهمه (3میلیارد تومن) انقدر طمع دارن میگن سهامدار اصلا حقی نداره باید داراییشم بده به ما.ای بر پدر هر چی مفت خوره لعنت.امیدوارم نخورن و جور دیگری برگردونن
 

soufia salimi

Active Member
کاربر فعال
بکاب و رسیدن به منطقه حمایتی مهم دربازه قیمتی 9500 تا 10000 ریال.درصورت حمایت مناسب و حجم خوب و شکست مقاومت درRSI با اهداف 12500 و 14000 ریال قابل بررسی می باشد.حدضرر نزول به زیر9500 ریال .
 

ushita

Well-Known Member
کاربر فعال
بسته بندی پارس چبسپا.شسم تولید سموم علف کش و لپیام بعلاوه بکاب این 4 شرکت تا جایی که بنده اطلاع دارم بازیگردانش مشترکند و میشه گفت دست یه گروهه که اصلا سابقه خوبی ندارن و باید خیلی مراقب بود.
بسته بندی پارس رو با سرمایه 30میلیون سهم در مجموع منحل کردند اقایون دزد تازه بعد از گذشت یکسال از اعلام انحلال میگن معلوم نیست چیزی دست سهامدار رو بگیره.فقط فروش کارخانه تو شهر صنعتی الوند خیلی بیشتر از سرمایه اسمی سهمه (3میلیارد تومن) انقدر طمع دارن میگن سهامدار اصلا حقی نداره باید داراییشم بده به ما.ای بر پدر هر چی مفت خوره لعنت.امیدوارم نخورن و جور دیگری برگردونن
دزدن دزد. منم واس همین تعجب کردم که چرا پیام داره خالی میکنه
 
بالا