برخورد مرگبار كاميون با عابر پياده در جاده قديم كرج

بالا