با تصويب مجلس؛10 ميليارد تومان به اتحاديه‌هاي فرش دستبافت پرداخت مي‌شود

بالا