با تصويب مجلس،دولت موظف به ارائه گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي شد

بالا