استانداردها و آئين کارهاي تدوين شده توسط کميسيون کدکس

azam_ch74

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
– استاندارد هاي محصولات غذايي
– استاندارد هاي عمومي و راهنماهاي بر چسب گذاري
– راهنماها و آيين کارهاي محصولات غذايي
– حد مجاز آفت کشها
– آيين کارها و راهنماي کلي بهداشت مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
– تعيين حد افزودنيهاي مواد غذايي
– راه هاي ارزيابي خطر
– راهنماها و توصيه هاي نحوه اجراي بازرسي وصدور گواهينامه
– استانداردها و راهنماها و آيين کارهاي آلاينده ها
چگونگی ارتباط کميسيون کدکس غذایی در کشورها
موسسه آگاه ثبت عامل ارتباطي کميسيون کدکس غذايي در ايران است. دبيرخانه شوراي هماهنگي کدکس در موسسه و در مديريت غذايي و کشاورزي مستقر مي باشد.

برای مشاور ایزو با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.02141858
 
بالا