نتایح جستجو

  1. Lawman

    (ناشر اطلاعات رانتی)بدون تحلیل بدون اظهار نظر

    با سلام به اعضای گروه 1)هر موقع در مورد سهمی رانت اطلاعاتی دستم اومد منتشر میکنم اگر دلایل داشت ذکر میکنم اگر هم نداشت فقط سهمو معرفی میکنم
  2. Lawman

    پیش بینی روند بازارسهام با لاو من

    حمایت بازار بدون حمایت گروه خودرویی در چنینی وضعیتی میسر نیست.
بالا