Recent content by ariagnd

  1. A

    پيش بيني شاخص در روزهاي آينده

    با توجه به شرایط شاخص کل و از نظر تکنیکالی یا توجه به نمودار شاخص طبق کندل inveted hanging man به نظرم در روز های اینده هم شاخص منفی باشه فعلاپیش_بینی_شاخص_کل
  2. A

    با توجه به شرایط شاخص کل و از نظر تکنیکالی یا توجه به نمودار شاخص طبق کندل inveted hanging man...

    با توجه به شرایط شاخص کل و از نظر تکنیکالی یا توجه به نمودار شاخص طبق کندل inveted hanging man به نظرم در روز های اینده هم شاخص منفی باشه فعلاپیش_بینی_شاخص_کل
بالا